49/30 Lương Thế Vinh, Tân Phú, TP.HCM ---- ĐT/ZALO 0973287149 hotrosinhvienthuctap@gmail.com

Thực tập tốt nghiệp

Mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Công thương

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là giải pháp xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Nhuệ

LỜI NÓI ĐẦU

Năm 2013 đánh dấu năm thứ ba cả nƣớc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 đƣợc thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Quan điểm phát triển đƣợc nêu rõ đó là phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lƣợc.

Theo đó mục tiêu chính là ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trƣởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, trong đó trọng tâm là cơ cấu lại nền kinh tế. Việc cơ cấu lại nền kinh tế cần thực hiện đồng bộ và tập trung vào những nhóm ngành bộc lộ nhiều bất cập nhất hiện nay đó là khối ngành kinh tế Nhà nƣớc và khối ngành tài chính. Hệ thống ngân hàng từ lâu vẫn đƣợc xem nhƣ thành phần quan trọng nhất của nền kinh tế, sức khỏe của cả hệ thống ngân hàng là yếu tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Chính vì vậy, ngay từ năm đầu thực hiện Chiến lƣợc phát triến kinh tế, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng, đồng thời từng bƣớc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng theo hƣớng phát triển bền vững, ổn định.

Trong những năm qua, nợ xấu của các NHTM trở thành vấn đề nổi cộm của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế và xử lý song nợ xấu của các NHTM vẫn có chiều hƣớng tăng lên. Chính vì vậy, xử lý nợ xấu đƣợc xác định là vấn đề trọng tâm trong việc lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng, nâng cao tính cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc xử lý nợ xấu tại các NHTM, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Nhuệ” làm thuê báo cáo tốt nghiệp. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về NHTM và vấn đề nợ xấu trong hoạt động của các NHTM, cùng với việc phân tích thực trạng nợ xấu và

Đánh giá những biện pháp xử lý nợ xấu trong thời gian vừa qua, khóa luận đƣa ra những giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế, và xử lý nợ xấu hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đối tượng nghiên cứu: khóa luận tập trung nghiên cứu thực trạng nợ xấu trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Sông Nhuệ và những biện pháp đã tiến hành nhằm xử lý nợ xấu.

Phạm vi nghiên cứu: khóa luận nghiên cứu vấn đề nợ xấu của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Sông Nhuệ trong giai đoạn 3 năm 2011 – 2013.

Trong quá trình nghiên cứu, khóa luận đã sử dụng phƣơng pháp thống kê, so sánh, tổng hợp và phân tích để tiến hành nghiên cứu.

Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận bao gồm:

Chương 1: Lý luận chung về Ngân hàng thương mại và nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại

Chương 2: Phân tích thực trạng nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Nhuệ

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Nhuệ

TẢI TÀI LIỆU

mẫu báo cáo thực tập

Từ khóa

bao cao thuc tap ngan hang Bài báo cáo thực tập mô hình spss Bài thu hoạch thực tập sư phạm mầm non báo cáo thu hoạch thực tập mầm non báo cáo thực tập Báo cáo thực tập chạy spss báo cáo thực tập du lịch Báo cáo thực tập kế toán Báo cáo thực tập kế toán bán hàng báo cáo thực tập kế toán chi phí Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu báo cáo thực tập kế toán tiền lương báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh Báo cáo thực tập marketing Báo cáo thực tập mầm non báo cáo thực tập mẫu Báo cáo thực tập ngành sư phạm báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn Báo cáo thực tập nhân sự báo cáo thực tập quản trị kinh doanh báo cáo thực tập quản trị nhân sự Báo cáo thực tập tiếp thị báo cáo thực tập tài chính Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng cách làm bài thi công chức hiệu quả Kế toán doanh thu chi phi và xác định kết quả kinh doanh làm thuê báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh lời mở đầu in báo cáo thực tập lời mở đầu trong báo cáo thực tập mẫu báo cáo thực tập mẫu lập kế hoạch kinh doanh Nhận làm báo cáo thực tập tài liệu luyện thi tiếng anh B1 tài liệu ôn thi công chức tài liệu ôn thi công chức kho bạc Viết thuê báo cáo thực tập viết thuê luận văn tốt nghiệp ôn thi công chức ôn thi công chức 2015 Đề cương báo cáo thực tập Đề cương báo cáo thực tập kế toán