Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại Công ty Điền Phú (2015)

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu  Báo cáo thực tập quản trị nhân sự là Giải pháp nâng cao hiệu Nhầm quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Phú Điền (2015) đạt 9 điểm

LỜI NÓI ĐẦU

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lớn mạnh phần lớn phụ thuộc vào khả năng khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: tài chính, cơ sở vật chất, tài sản vô hình, công nghệ, con người v.v… các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động lại với nhau. Trong đó con người là một trong những nguồn lực không thể thiếu và quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp. Con người là yếu tố cấu thành nên tổ chức doanh nghiệp, vận hành doanh nghiệp và quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Mặt khác, quản lý các nguồn lực khác cũng sẽ không hiệu quả nếu không quản lý tốt nguồn nhân lực, vì suy cho cùng mọi hoạt động quản lý đều thực hiện bởi con người. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và công cuộc hội nhập và phát triển Đảng ta luôn xác định: Nguồn lao động dồi dào, con người Việt Nam có truyền thông yêu nước, cần cù, sáng tạo, có nền tảng văn hoá, giáo dục, có khả năng nắm bắt nhanh khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất – nguồn năng lực nội sinh. Xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO vào năm 2007 đã mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng đem lại rất nhiều thủ thách cho mọi doanh nghiệp tại mọi lĩnh vực. Do đó vấn đề cấp thiết để tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững các doanh nghiệp Việt Nam phải chú trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành nguồn nhân lực. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền Phú là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản. Với hy vọng sẽ góp một phần vào sự phát triển, gia tăng năng lực của công ty thông qua yếu tố con người và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty tôi chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền Phú”.

2. Mc tiêu nghiên cu

Mc tiêu ca đề tài là nghiên cu thc trng và đề xut gii pháp nhm phát trin ngun nhân lc để đáp ng nhu cu thu hút được nhân tài và đồng thi phi kích thích, động viên đội ngũ nhân viên hin ti phn đấu hc tp nâng cao trình độ và tn tâm vi công vic, gn bó lâu dài vi công ty để gia tăng năng lc cnh tranh và m rng quy mô hot động sn xut công ty. Các gii pháp nhm thu hút, đào to và duy trì ngun nhân lc.
3. Phm vi nghiên cu
Phm vi nghiên cu ca đề tài là phân tích và đánh giá v ngun nhân lc hin ti ca Công ty TNHH Đầu tư Thương mi Đin Phú và đề ra các gii pháp v phát trin ngun nhân lc có th thc hin được ti Công ty.
4. Đối tượng và Phương pháp nghiên cu
Đối tượng nghiên cu ca đề tài là nhng vn đề v hoch định, tuyn dng, s dng lao độế độ lương bng và đãi ng, đào tn nhân lc ti công ty TNHH Đầu tư Thương mi Đin Phú.
Đề tài được thc hin bng các phương pháp ch yếu là thng kê, điu tra, phân tích và tng hp t các d liu th cp. Thông tin và s liu thu thp da trên nhiu ngun như: h thng h sơ lưu tr ca công ty, điu tra trc tiếp, tham kho ý kiến các chuyên gia và người có kinh nghim.
5. Kết cu đề tài
Ngoài li mở đầu và kết lun, đề tài gm 3 phn chính
Chương 1: Cơ s lý lun qun tr ngun nhân lc.
Chương 2: Thc trng v qun tr ngun nhân lc ti Công ty TNHH Đầu tưThương mi Đin Phú.
Chươti công ty TNHH Đầu tư Thương mi Đin Phú.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tâp nhân sự công ty Ngọc Hường (2015) 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu Báo cáo thực tâp nhân sựThực trạng hoạt động quản trị nhân sư tại công ty Ngọc Hường (2015) 9 điểm

LỜI NÓI ĐẦU

Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong doanh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Chính vì cảm nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chon đề tài: “Thực trạng hoạt động quản trị nhân sự tại công ty TNHH Ngọc Hường ”.
2.Mục đích nghiên cứu:
– Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tổ chức bộ máy quản trị nhân sự của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
– Phân tích đánh giá thực trạng bộ máy quản trị nhân sự của công ty TNHH Ngọc Hường
– Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị nhân sự của công ty
3.Phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu tập trung vào hoạt động quản trị nhân sự tại công ty TNHH Ngọc Hường
-Thời gian và số liệu khảo sát được thực hiện từ năm 2011-2013.
4.Phương pháp nghiên cứu:
Để nghiên cứu đề tài, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng là:phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn thu nhập thông tin thực tế.Đồng thời, Luận văn còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, mô hình hoá … để trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn.
5.Kết cấu của ĐA/KLTN:
Ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung của Luận văn được thể hiện qua 3 chương sau:
Đề tài của tôi gồm 3 chương:
– Chương 1: Cơ sở lí luận về quản trị nhân sự.
– Chương 2: Thực Trạng về hoạt động quản trị nhân sự tại Công Ty TNHH Ngọc Hường
– Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Ngọc Hường

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty dệt Minh Anh

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập nhân sự is  Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty dệt Minh Anh to các bạn làm bài báo cáo thực tập of mình.

LỜI Nơi Đâu

In the yếu tố cấu thành be hiệu quả sản xuất – kinh doanh such as Cap, công nghệ, thiết bị, vật tư … thì con người been xem is yếu tố quyết định nhất. Các lý thuyết về quản trị kinh doanh hiện nay will assertion quản trị nhân sự is chức năng quan trọng nhất of the process quản trị chung. Additionally, công ty TNHH dệt kim Minh Anh đang đứng trước thực trạng biến động thường xuyên of lực lượng lao động, làm sự cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, việc ra đời its khu công nghiệp as multiple out khắp its miền in cả nước.
Do that, việc xây dựng đội ngũ lao động tại công ty TNHH dệt kim Minh Anh cả về số lượng are mutually chất lượng and sự ổn định of it must be quan tâm hàng đầu.
With mong muốn tìm been phương pháp Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự in any one doanh nghiệp nào cho be tôi was lựa chon đề tài: “Một số giải pháp Nhâm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự. tại công ty TNHH dệt kim Minh Anh”
2 ) Mục tiêu nghiên cứu of đề tài:
-. Đánh giá thực trạng về tình hình quản trị nhân sự tại công
ty. – Đưa ra a number giải pháp Nhâm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự cho công ty
3) Đối tượng and phạm vi nghiên cứu:
– Đối tượng nghiên cứu of đề tài: lực lượng lao động của công ty TNHH dệt kim Minh Anh.
– Phạm vi nghiên cứu of đề tài: phân tích tình hình thực tế về công tác quản trị nhân sự and given the giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH dệt kim Minh Anh.
4) Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn implemented trên cơ sở nghiên cứu its tài liệu về lý thuyết and execute tiễn quản trị nhân sự combined with phương pháp thống kê, phân tích, comparison.
5) Kết cấu of đề tài:
Nội dung đề tài gồm of 3 chương:
-Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự.
-Chương 2: Phân tích tình hình thực tế về công tác quản trị nhân sự tại
công ty TNHH dệt kim Minh Anh.
-Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện Nhâm công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH dệt kim Minh Anh.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.

Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Quốc Tấn

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh  is Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Quốc Tấn to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

LỜI Nơi Đâu

Ngày nay, Việt nam was chính thức gia nhập tổ chúc thương mại thế giới WTO, đồng nghĩa nền kinh tế Việt Nam mở cửa chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp is hiệu quả kinh tế. Có hiệu quả kinh tế mới possible đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh for those doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích lũy and expanded hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động and round nghĩa vụ against Nhà nước. Để làm been this điều cần thiết trước tiên là must be nắm bắt được those thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, nhất is thông tin kinh tế to kip thời have the following changes cho phù hợp for nền kinh tế mới. Công ty TNHH TM Quốc Tấn with the but it and lực thông tin nắm bắt được was dần dần make nguồn Cap, nguồn hàng, increase tích lũy to open rộng kinh doanh. Công việc kinh doanh of the company đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, which chỉ is bước start to công ty bước sang one giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mà cả nước nói chung and vực thương mại nói riêng non phấn đấu and no lực hết mình thì mới possible đứng vững be.
Trọng quá trình tham gia công tác quản lý tại công ty TNHH TM Quốc Tấn, em nhận thấy hiệu quả hoạt that động kinh doanh is vấn đề quan trọng could not missing for ‘bất kì doanh nghiệp nào. Làm which cần tìm ra biện pháp those Nhâm Move lại hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, đây is one of the following khó khăn mà hiện nay công ty đang quan tâm. Tuy vậy it is not a lúc nào cũng theo ý thích of con người vì in kinh doanh luôn tạo ra bất ngờ cho we. This is a các vấn đề mà its doanh nghiệp quan tâm cho be em selection đề tài “MỘT SỐ BIÊN PHÁP Nhâm NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẤN” cho khóa luận tốt nghiệp of mình.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.
– Đưa ra those lợi thế and those khó khăn hiện tại in as well as the future for ‘sự phát triển kinh doanh of the company.

– Tìm hiểu those vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục tại công ty Quốc Tấn.
– Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh in the năm recently to đánh giá đúng thực trạng hiện tại of công ty.
– Đưa ra the biện pháp Nhầm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty.
3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU.
– Thu thập số liệu thứ cấp
– Thống kê số liệu
– Tổng hợp các phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty.
4. ĐỐI TƯƠNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
– Đối tượng: Hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM Quốc Tấn
– Phạm vi no gian: tại công ty TNHH TM Quốc Tấn
– Phạm vi thời gian: Số liệu phân tích: 2007 – 2009 and định hướng phát triển trong tương lai.
5. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.
• Phần mở đầu.
• Phần contents.
– Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh.
– Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty.
– Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu Nhầm quả hoạt động kinh doanh tại công ty.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.

Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh is  Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

LỜI Nơi Đâu

Trọng nền kinh tế thị trường đầy Sôi động, sự tăng tốc of the biến đổi môi trường, đặc biệt is sự cạnh tranh ngày as gắt gay, nhu cầu of khách hàng ngày as đa dạng, đòi hỏi khắt khe về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, dịch vụ khách hàng, ….
Xu thế hội nhập kinh tế, tự do cạnh tranh, việc gia nhập WTO, cắt shrink and child to delete hàng rào thuế quan. Các công ty nước ngoài them much mạnh về tài chính and thương hiệu sản phẩm. Do it on xâm nhập vào thị trường in nước has nguy cơ they will be used thị phần and khách hàng của we.
Hội nhập tạo ra sự cạnh tranh khóc liệt between doanh nghiệp not only trên thị thường Việt Nam mà còn cả trên thị thường quốc tế. Để tồn tại, all doanh nghiệp do not Kể ngành nghề kinh doanh nào cũng đang nổ lực per bước tạo dựng danh tiếng, for a chỗ đứng riêng trên thị trường.
Muốn sở hữu one hệ thống nhận diện thương hiệu tốt, doanh nghiệp luôn must be chú ý nâng cao chất lượng dịch vụ mà chất lượng dịch vụ this depends on ba yếu tố chính which is:. con người, công nghệ and quy trình phục vụ
Con người ở đây chính is đội ngũ nhân viên of công ty , khách hàng is người đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua sự trải nghiệm, tiếp xúc for sản phẩm của công ty and those con người while giao dịch. Kế to chất lượng dịch vụ been đánh giá bằng việc áp dụng công nghệ do not Stop mang lại these values ​​and grow gia sự thuận tiện cho khách hàng than. Và cuối cùng is khâu quản lý quy trình nghiệp vụ, khách hàng sử dụng dịch vụ mong được phục vụ theo cơ chế đơn giản and nhanh chóng.
Khách hàng thường tìm to the doanh nghiệp mà its doanh nghiệp this thường has bản sắc riêng. Bản sắc thương hiệu not only mang lại cho khách hàng sự hài lòng thỏa mãn, mà hơn cả is one niềm tin bền vững.
Khi doanh nghiệp xây dựng been out khách hàng one niềm tin bền vững, doanh nghiệp will be nhiều khách hàng trung thành with the mình, hơn thế nữa chính those khách hàng This will be người quảng cáo tuyên truyền cho danh tiếng doanh nghiệp. Thương hiệu of doanh nghiệp from ngày as be nâng cao.
When a khách hàng been phục vụ an cách chu đáo and chuyên nghiệp they will be quay trở lại as doanh nghiệp and lôi kéo its khách hàng khác đến với doanh nghiệp.
Chính vì khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng in việc nuôi dưỡng and phát triển doanh nghiệp trên cả hai phương diện thương hiệu and revenue and will đề tài implemented đào sâu vào “Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty Tae Young Vina “.
2. Đối tượng nghiên cứu:
Khách hàng của công ty. Hiện nay công ty may interval 32 khách hàng. Số lượng is not be more toàn bộ số lượng khách hàng would be khảo sát nghiên cứu in this.
3. Mục tiêu nghiên
cứu:. • Xác định the elements affects sự thỏa mãn of khách hàng về quy trình phục vụ khách hàng của công ty
• Đo lường level độ thỏa mãn of khách hàng hiện nay về quy trình phục vụ khách hàng of công ty.
• Đưa ra giải pháp the nham gia increase sự thỏa mãn of khách hàng về quy trình phục vụ khách hàng của công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu:
-. Phương pháp nghiên cứu định tính used to find ra attributes affects sự thỏa mãn of khách hàng
– Sử dụng phương pháp quan sát, điều tra, phỏng vấn to have been information nhu cầu and level độ thỏa mãn of khách hàng.
– Sử dụng công thức CASCADE (sequence chất lượng) to have been dịch vụ chất lượng cao and thỏa mãn khách hàng toàn diện.
– Sử dụng phương pháp thống kê for phân tích tình hình hoạt động của công ty.
5. Kết cấu of đề tài: Đề tài this including 3 chương:
Chương 1:. Cơ sở lý thuyết
Chương this giới thiệu khái niệm the, vai trò of the customers and of việc chăm sóc khách hàng. Đồng thời giới thiệu việc tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng giúp cho người đọc hiểu rõ về than hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty.

Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh of công ty TNHH Tae Young
Chương this will giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành phát triển and of công ty, chức năng nhiệm vụ and of công ty. Đồng thời phân tích tình hình hoạt động của Công ty trong ba năm recently.
Chương 3:. Các giải pháp Nhâm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Tae Young Vina
Chương this will be the following thực trạng mà công ty đang gặp right and those giải pháp đề xuất của em to hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.

Báo cáo thực tập quả trị nhân sự đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài  Báo cáo thực tập quả trị nhân sự đạt 9 điểm was đạt điểm cao in quá trình bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp. Hy vọng for mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp this will help cho quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp of các bạn be trở lên dễ dàng than.

LỜI Nơi Đâu

1. Lý làm select đề tài
Nhƣ we will biết ngày nay vực nhà hàng – khách sạn đang trở be rất “nóng” and which are also be a very vực phức tạp. Chất lượng dịch vụ phụ thuộc lớn much to the độ, trạng thái and tình cảm of nhân viên. Đời sống con ngƣời ngày as cao vì thế nhu cầu đòi hỏi chất lƣợng phục vụ ngày as a hoàn thiện than. Càng ngày as you nhiều nhà hàng – khách sạn đƣợc xây dựng and sự cạnh tranh khắc nghiệt that than. Chính vì vậy you want to đứng vững and phát triển hùng mạnh đòi hỏi nhà quản lý which must have giải pháp thích hợp. In which QUẢN TRỊ NHÂN SỰ be a problem very important đƣợc nhiều nhà quản lý hết sức quan tâm.
Có thể nói QUẢN TRỊ NHÂN SỰ is chìa khóa quyết định sự thành công hay thất bại of a doanh nghiệp or tổ chức. Nhà lãnh đạo giỏi is ngƣời biết sắp xếp nhân sự đúng vị trí and đúng công việc. Bên cạnh which làm đặc thù of nghề nghiệp, đội ngũ nhân viên luôn đa dạng, phức tạp, khác biệt về Tuổi tác, giới tính, tâm lý …. have to those dẫn khó khăn in việc quản trị nhân sự. Vì thế làm tốt công tác this will help doanh nghiệp or tổ chức hoạt động hiệu quả and ngày as chuyên nghiệp than that nhƣ tạo đƣợc vị thế riêng cho mình.
Đây are also chính is reason em select đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự  in khách sạn Oscar Sài Gòn “làm bài báo cáo tốt nghiệp. Mong that qua đề tài this, bản thân em có cơ hội to open rộng kiến thức và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích in thời gian hoàn thành đề tài.

2. Mục tiêu nghiên cứu Công tác QUẢN TRỊ NHÂN SỰ very important. Vi vậy em wish phân tích thực trạng, tìm ra điểm mạnh điểm yếu and in cách quản lý nhân sự tại khách sạn Oscar Sài Gòn. From given the giải pháp tối ƣu nhất nhâm nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân lực and generate one đội ngũ nhân viên has phong cách làm việc chuyên nghiệp to Move lại sự hài lòng cho khách hàng, đƣa khách sạn Oscar lên tầm cao moi.

3. Đối tượng and phạm vi nghiên cứu Đối Tượng nghiên cứu: Toàn bộ nhân viên hiện đang công tác, làm việc in khách sạn Oscar Sài Gòn. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu in the range vi hoạt động tổ chức kinh doanh of khách sạn, đặc biệt is the problem related nhân lực, chất lượng nhân lực and công tác quản trị nhân lực tại khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn.

4. Phương pháp nghiên cứu  Để hoàn thành bài báo cáo this, em đã use phương pháp sau: -. Phương pháp thống kê.

– Phương pháp phân tích

– Phương pháp phỏng vấn.

– Phương pháp quan sát and đối chiếu comparison.

5. Kết cấu đề tài of Gồm 3 chương:.

Chương 1. Lý luận chung về quản trị nhân sự.

Chương 2. Thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn

Chương 3. Giải pháp – kiến nghị for nâng cao công tác nhân sự tại khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ viết báo cáo thực tập we just help you trên hoàn thành bài báo cáo thực tập of mình. If in quá trình viết báo cáo thực tập of mình, các bạn may gặp khó khăn gì hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn and giúp đỡ tận tình nhé.

Đề cương đề tài(nhân sự)tạo động lực cho người lao động tại công ty 1

thuctaptotnghiep.net chia sẽ mẫu  đề cương báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lựcMỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TNHH TM-XD SÀI GÒN” ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: đề cương báo cáo thực tập 

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

Đề tài: Thực trạng và giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH
CHƯƠNG I CƠ Sở LÝ LUậN Về ĐộNG LựC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG
1.1 Khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực trong lao động
1.1. Khái niệm
1.1.1. Động lực
1.1.2. Tạo động lực
1. 2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực trong lao động
1.2.1 Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động.
1.2.2. Các nhân tố thuộc về công việc.
1.2.3 Các nhân tố thuộc về tổ chức.
1.3 . Sự cần thiết của việc tạo động lực trong lao động.
1.3.1. Đối với cá nhân người lao động.
1.3.2 Đối với tổ chức.
1.3.3. Đối với xã hội
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY
2.1. Giới thiệu về Công ty
2.1.1.Quá trình hình thành
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1.Chức năng của công ty
2.1.2.2.Nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
2.1.3.1.Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.3.2.Nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4 . Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.5. Các thuận lợi và khó khăn của công ty
2.2 thỰc trẠng và giẢi pháp tẠo đỘng lỰc tẠi công ty
2.2.1. Giới thiệu chung về nguồn nhân lực tại công ty
2.2.1.1. Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty
2.2.1.2. Các phẩm chất cá nhân
2.2.2. Thực trạng thu hút và quản trị nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.1. Chính sách tuyển dụng
2.2.2.2. Chính sách khen thưởng
2.2.2.3. Chính sách đào tạo và phát triển
2.2.2.4. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực theo chiến lược
2.2.2.5. Xây dựng kế hoạch nhân sự và triển khai
2.2.3 Các yêu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc tại công ty
2.2.3.1 Chính sách tiền lương
2.2.3.2 Chế độ phụ cấp
2.2.3.3 Chính sách khen thưởng, kỷ luật
2.2.3.4 Hoạt động công đoàn
2.2.3.5 Các yếu tố môi trường
2.2.4. Các ưu và nhược điểm trong quản trị nguồn nhân lực
2.2.4.1. Ưu điểm
2.2.4.2. Nhược điểm
Chương 3: Các biện pháp tạo động lực cho công ty
3.1Nhiệm vụ và chiến lược từ nay đến 2015
3.2.Các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên
3.2.1.Động viên tập thể
3.2.2.Làm phong phú công việc
3.2.3.Thăng tiến

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp các ngành, số lượng có hạn, nhóm giúp xin số liệu làm báo cáo thực tập,làm thuê báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên.

Mẫu đề cương báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

thuctaptotnghiep.net chia sẽ mẫu  đề cương báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lựcMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TNHH TM-XD SÀI GÒN” ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm đề cương báo cáo thực tập 

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1 .Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực

1.1.1.Khái niệm về nguồn nhân lực

1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực

1.1.3.Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

1.2.  Các chức năng cơ bản và lợi ích của Quản trị nguồn nhân lực

1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực

1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển

1.2.3.  Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực

1.3.  Lợi ích của Quản trị nguồn nhân lực

1.4. Sơ lược về nội dung quản trị nguồn nhân lực

1.4.1 Hoạch định nguồn nhân lực

1.4.1.1 Khái niệm

1.4.1.2. Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực

1.4.1.3 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực

1.4.1.4. Phương pháp hoạch định nguồn nhân lực

1.4.2. Phân tích công việc

1.4.2.1 Khái niệm

1.4.2.2. Ý nghĩa của phân tích công việc

1.4.2.3. Lợi ích của phân tích công việc

1.4.2.4. Quy trình thực hiện phân tích công việc

1.4.2.5 Các phương pháp phân tích công việc

1.4.2.6 Xây dựng bảng mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc

1.4.3 Tuyển dụng nhân viên

1.4.3.1 Khái niệm

1.4.3.2 Tổ chức tuyển dụng

1.4.4 Đào tạo và phát triển

1.4.4.1 Khái niệm

1.4.4.2 Vai trò của việc đào tạo

1.4.4.3 Mục đích của việc đào tạo

1.4.4.4 Chu trình đào tạo

1.4.5 .Đánh giá hiệu quả làm việc

1.4.5.1. Khái niệm

1.4.5.2 Mục đích của việc đánh giá hiệu quả làm việc

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty

2.2.1. Chức năng

2.2.2. Nhiệm vụ

2.3. Hệ thống tổ chức của công ty

2.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý

2.3.2. Các phòng ban và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty

2.4. Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty

2.5. Tổng quan về lĩnh vực hoạt động của công ty

2.6. Kết quả hoạt động của công ty từ 2011-2013

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

3.1 Thực trạng công tác quản trị nhân sự

3.1.1 .Cơ cấu nhân sự của công ty

3.1.2 .Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty

3.1.3. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty

3.1.3.1.Đào tạo nhân sự trong công ty

3.1.3.2.Phát triển nhân sự trong công ty

3.1.4 .Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty

3.1.4.1.Đãi ngộ vật chất

3.1.4.2.Đãi ngộ tinh thần

3.1.5. Hiệu quả sử dụng lao động của công ty trong 3 năm (2011-2012-2013)

3.1.6. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty

3.2  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI TNHH SÀI GÒN

3.2.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SÀI GÒN TRONG THỜI GIAN TỚI

3.2.1.1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Sài Gòn trong thời gian tới.

3.2.1.2. Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới.

3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Sài Gòn

3.2.2.1. Phân tích công việc

3.2.2.2.Tuyển dụng nhân sự

3.2.2.3.Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự

KẾT LUẬN

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận xin giúp các bạn chỗ tuyển dụng sinh viên thực tập các ngành, số lượng có hạn, nhóm giúp xin số liệu làm báo cáo thực tập,nhận làm báo cáo tốt nghiệp cho các bạn sinh viên.

 

Báo cáo thực tập đào tạo và phát triển nguồn nhân sự

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự is  Báo cáo thực tập công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Đào tạo is hoạt động quan trọng Nhâm giúp người lao động has been the
kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết, from which phát huy been năng
lực of người lao động, đáp ứng be with the following changes of công nghệ, giúp
they có điều kiện ổn định công việc, nâng cao địa vị kinh tế xã hội. Bên cạnh then
Công ty has been nguồn nhân lực cao, tạo ra sức mạnh cốt lõi cho Công ty.
Trong quá trình thực tập tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hƣng lâu tôi
nhận thấy công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty bên cạnh
mặt tích cực còn tồn tại a number hạn chế sau:
Công ty chưa đa dạng hóa các loại hình, phương pháp đào tạo phát triển
nhân sự, hơn nữa, lực lượng lao động phổ thông chưa qua đào tạo còn occupy
tỷ lệ lớn in Công ty, nhiều cán bộ xây dựng has kỹ năng chuyên môn hạn
chế.
Nội dung of công tác đào tạo phát triển còn hạn chế, chưa giúp ích be
nhiều cho quá trình làm việc, lao động của công nhân viên in Công ty.
Mục tiêu in the năm to the Công ty is xuất khẩu its mặt hàng,
sản phẩm của Công ty đã hát thị trường nước ngoài but Công ty chưa chú
trọng to công tác nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên, đặc biệt is
the following cán bộ chủ chốt in Công ty.
Hơn nữa, Công ty chưa quan tâm đúng level to bộ phận chuyên trách
làm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
Xuất phát từ thực trạng trên and as expected found hiểu về lĩnh vực
đào tạo and phát triển nguồn nhân lực, along with sự hướng dẫn and giúp đỡ tận tình
of cô giáo hướng dẫn and Ban lãnh đạo Công ty, không tụi then select chuyên
đề: “Hoàn thiện công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long “làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

* Mục tiêu nghiên cứu of chuyên đề:

Phân tích a number vấn đề chính is đào tạo and nâng cao trình độ cho người động lao. Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

Đề xuất some of giải pháp Nhâm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực of Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

* Đối tƣợng and phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực of Công ty and mục tiêu of đề tài.

Phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu bộ máy quản lý and công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. Về số liệu, đề tài chỉ giới hạn are also in some năm trở lại đây cụ thể: …, 2007, 2008, 2010.

* Phƣơng pháp nghiên cứu: With purpose nghiên cứu chuyên đề has khoa học và hệ thống tụi which sử dụng Phương pháp phân tích – tổng hợp: nghiên cứu sách, Boo, Cốc báo cáo, luận văn chuyên ngành, from rút ra the hướng đề xuất cho chuyên đề. Phương pháp thống kê: nghiên cứu chỉ tiêu between năm to compare về. số relative and absolute Ngoài its phương pháp trên đề tài còn sử dụng phương pháp đối chiếu compare tình hình thực tế cho quá trình thu thập tài liệu and phân tích tài liệu.

Nội dung of chuyên đề gồm 3 Chƣơng:

Chương 1: Khái Quát chung về Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Chương 2: Thực trạng of công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực at Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện Nhâm công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

TẢI TẠI ĐÂY

Thực trạng và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu báo cáo thực tập nhân sự is  Thực trạng giải pháp and đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

PHẦN 1

 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

  1. CÁC Khai NIỆM:

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực:

– Nhân lực: is not enabled and trí lực of con người.

+ Thể lực: là tình trạng về sức khỏe, về tuổi tác, về giới tính, … of each người. Every người have a chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngoi, chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc y tế, sống level, level thu nhập, … khác nhau be tình trạng thể lực of each người are also hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, với quy trình sản xuất kinh doanh hiện đại, đời sống người lao động ngày one nâng cao If you chế độ giúp nâng cao thể lực cho người lao động also has been đầu tư, quan tâm đầy đủ.

+ Trí lực: là trình độ giáo dục đào tạo, is the skills and kinh nghiệm làm việc, is the capabilities bam sinh, tài năng, Long thiếc, cách nhân, … of each con người. It is the result of the entire quá trình học tập, thức nhận, suy nghĩ, tư duy of each người bao gồm its capabilities tưởng tượng, ghi nhớ, Thu Nhan tri thức, …

– Nguồn nhân lực of tổ chức:

Có thể hiểu nguồn nhân lực is tổng thể nhân lực of the cá nhân làm việc in nội bộ tổ chức then and are đánh giá thông qua hai mặt: số lượng and chất lượng.

+ Số lượng nguồn nhân lực: là số người lao động làm việc in tổ chức

+ Chất lượng nguồn nhân lực: là chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội and đời sống người lao động of.

– Vai trò of nguồn nhân lực:

Nguồn nhân lực is tài sản quan trọng nhất in each tổ chức since it quyết định từ khâu đầu vào to khâu đầu ra. Để one quá trình sản xuất been diễn ra thì must have nguồn lực such as: nhân lực, vật lực, tài lực. Thông through quá trình sản xuất, the nguồn lực combined with nhau tạo ra sản phẩm the vật chất but in which nguồn nhân lực is nguồn lực quan trọng nhất.

Vì vậy, nguồn nhân lực is one of the following nguồn lực could not be missing in quá trình sản xuất kinh doanh of each tổ chức.

1.2. Khái niệm đào tạo and phát triển:

Phát triển nguồn nhân lực:

Phát triển nguồn nhân lực been hiểu which is hoạt động học tập has been tổ chức diễn ra Nhâm changed hành vi làm việc cho người lao động. Theo that, phát triển nguồn nhân lực bao gồm:

– Đào tạo: hoạt động đào tạo is the hoạt động học tập has tổ chức Nhầm giúp cho người lao động nắm rõ than chuyên môn, nghiệp vụ of mình ở công việc hiện tại, BỔ SUNG those kiến thức missing to execute công việc one way better.

– Giáo dục: as those hoạt động học tập has tổ chức Nhầm giúp cho người lao động possible bước into a nghề or switch to one nghề khác thích hợp than trong tương lai.

– Phát triển: is the hoạt động học tập beyond from phạm vi công việc trước mắt of người lao động, Nhâm mở ra cho người lao động those công việc mới based on the following định hướng tương lai of tổ chức.

TẢI TÀI LIỆU

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149