Mẩu đề cương kế toán thanh toán (kế toán phải thu, phải trả)

 Đề cương báo cáo thực tập kế toán với ĐỀ TÀI KẾ TOÁN THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP gồm 4 chương khá đầy đủ và chi tiết, các bạn có thể tham khảo thêm đề cương khác tại ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP
MỞ ĐẦU
1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
Về lý luận
Về thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
6. Cấu trúc chuyên đề:Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)
+ Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
+ Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập
+ Chương 3: Hoàn thiện kế toán thanh toán tại đơn vị thực tập.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU
1.1.1. Nhiệm vụ kế toán các khoản phải thu
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Nhiệm vụ
1.1.2. Kế toán phải thu của khách hàng
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán phải thu khách hàng
1.1.2.3. Hạch toán chi tiết phải thu khách hàng
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.2.4.. Hạch toán tổng hợp phải thu khách hàng
– Tài khoản sử dụng:TK131 “Phải thu khách hàng”
– Kết cấu TK131
– Phương pháp hạch toán :
1.1.3. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ :
1.1.3.1. Khái niệm
1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT được khấu trừ
1.1.3.3. Hạch toán chi tiết thuế GTGTđược khấu trừ
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.3.4. Hạch toán tổng hợp thuế GTGT được khấu trừ
– Tài khoản sử dụng:TK133 “ thuế GTGT được khấu trừ ”
– Kết cấu TK133
– Phương pháp hạch toán :
1.1.4. Kết cấu phần thu nội bộ
1.1.4.1 Khái niệm
1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán phải thu nội bộ
1.1.4.3. Hạch toán chi tiết phải thu nội bộ
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.4.4.. Hạch toán tổng hợp phải thu nội bộ
– Tài khoản sử dụng:TK136 “phải thu nội bộ”
– Kết cấu TK136
– Phương pháp hạch toán :
1.1.5. Kế toán phải thu khác
1.1.5.1 Khái niệm
1.1.5.2 Nhiệm vụ của kế toán phải thu khác
1.1.5.3. Hạch toán chi tiêt phải thu khác
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.5.4.Hạch toán tổng hợp phải thu khác
– Tài khoản sử dụng :TK138 “Phải thu khác”
– Kết cấu tài khoản 138
– Phương pháp hạch toán:
1.1.6.Kế toán tạm ứng
1.1.6.1 Khái niệm
1.1.6.2. Nhiệm vụ của kế toán tạm ứng
1.1.6.3. Hạch toán chi tiết kế toán tạm ứng
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.6.4. Hạch toán tổng hợp kế toán tạm ứng
– Tài khoản sử dụng TK141 “tạm ứng”
– Kết cấu tài khoản TK141
– Phương pháp hạch toán
1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
1.2.1. Khái niệm và nhiệm vụ hạch toán các khoản nợ phải trả
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Phân loại
1.2.1.3. Nhiệm vụ
1.2.2. Kế toán khoản vay ngắn hạn
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2. Nhiệm vụ của kế toán vay ngắn hạn
1.2.2.3 Hạch toán chi tiết vay ngắn hạn
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.2.4. Hạch toán tổng hợp vay ngắn hạn
– Tài khoản sử dụng:TK311 “vay ngắn hạn”
– kết cấu tài khoản 311
– Phương pháp hạch toán:
1.2.3. Kế toán khoản vay dài hạn
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2. Nhiệm vụ của kế toán vay dài hạn
1.2.3.3 Hạch toán chi tiết vay dài hạn
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.3.4. Hạch toán tổng hợp vay dài hạn
– Tài khoản sử dụng :TK311 “vay dài hạn”
– Kết cấu TK 341
– Phương pháp hạch toán:
1.2.4. Kế toán nợ dài hạn
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.2. Nhiệm vụ của kế toán nợ dài hạn
1.2.4.3. Hạch toán chi tiết nợ dài hạn
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.4.4. Hạch toán tổng hợp nợ dài hạn
– Tài khoản sử dụng:TK342 “nợ dài hạn”
– Kết cấu TK342
– Phương pháp hạch toán
1.2.5. Kế toán kho ản nợ dài hạn đến hạn trả
1.2.5.1 Khái niệm
1.2.5.2. Nhiệm vụ của kế toán nợ dài hạn đến hạn trả
1.2.5.3. Hạch toán chi tiết nợ dài hạn đến hạn trả
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.5.4. Hạch toán tổng hợp nợ dài hạn đến hạn trả
– Tài khoản sử dụng:TK315 “nợ dài hạn đến hạn trả”
– Kết cấu TK315
– Phương pháp hạch toán
1.2.6. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
1.2.6.1 Khái niệm
1.2.6.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
1.2.6.3. Hạch toán chi tiết thuế và các khoản phải nộp nhà nước
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.6.4. Hạch toán tổng hợp thuế và các khoản phải nộp nhà nước
– Tài khoản sử dụng: TK333 “thuế và các khoản phải nộp nhà nước”
– Kết cấu TK333
– Phương pháp hạch toán
1.2.7. Kế toán phải trả người lao động
1.2.7.1 Khái niệm
1.2.7.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả người lao động
1.2.7.3. Hạch toán chi tiết phải trả người lao động
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.7.4. Hạch toán tổng hợp phải trả người lao động
– Tài khoản sử dụng:TK334 “phải trả người lao động”
– Kết cấu TK333
– Phương pháp hạch toán
1.2.8. Kế toán phải trả nội bộ
1.2.8.1 Khái niệm
1.2.8.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả nội bộ
1.2.8.3. Hạch toán chi tiết phải trả nội bộ
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.8.4. Hạch toán tổng hợp phải trả nội bộ
– Tài khoản sử dụng:TK336 “phải trả nội bộ”
– Kết cấu TK336
– Phương pháp hạch toán
7. Kế toán các khoản phải trả phải nộp khác
1.2.8.1 Khái niệm
1.2.8.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả phải nộp khác
1.2.8.3. Hạch toán chi tiết phải trả phải nộp khác
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.8.4. Hạch toán tổng hợp phải trả phải nộp khác
– Tài khoản sử dụng:TK338 “phải trả phải nộp khác”
– Kết cấu TK338
– Phương pháp hạch toán

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP
2. 1. KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
2. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2. 1. 1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.
– Quá trình hình thành và phát triển (Tên Công ty, loại hình doanh nghiệp)
Căn cứ vào quyết định thành lập Công ty số:…
– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển của Công ty (Chỉ tiêu tổng vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tổng số cán bộ công nhân viên, quỹ lương).
Lấy số liệu 3 năm gần đây để đánh giá phân tích khái quát quá trình phát triển (lấy số liệu các chỉ tiêu trên của 3 năm 2007-2008-2009 để minh hoạ)
2. 1.1. 2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty
2.1.1.2.1 . Chức năng
2.1.1.2.2. Nhiệm vụ
Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của Công ty số:…
2. 1. 2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của công ty
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty.
Vẽ sơ đồ qui trình sản xuất tại Công ty và giải thích
2. 1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.2.2.1.. Đặc điểm chung
2.1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
– Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty.
– Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận (tóm tắt)
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty.
2.1.2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
– Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
– Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán (tóm tắt).
2.1.2.2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
– Vẽ sơ đồ hình thức kế toán mà Công ty áp dụng ( Nhật ký – Chứng từ, Nhật ký – Sổ Cái, Nhật ký chung hay Chứng từ ghi sổ)
– Trình bày trình tự ghi sổ…
2.1.3. Một số chỉ tiêu khác
2.1.3.1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty: Hệ thống tài khoản công ty áp dụng theo quyết định nào? (Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?)
2.1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho
Phương pháp kế toán hàng tồn kho : phương pháp kiểm kê định kỳ hay kê khai thường xuyên.
2.1.3.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo pp khấu trừ hay pp trực tiếp.

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY (25-30 trang)
(Nêu toàn bộ thực trạng công tác kế toán thanh toán tại công ty, có số liệu thực tế để minh hoạ, lấy số liệu 1 quý (hoặc tháng nếu số liệu của tháng đủ lớn để làm) của năm 2010)
2.2.1. Hạch toán các khoản phải thu tại công ty
2.2.1.1. Nội dung, đặc điểm các khoản phải thu tại công ty.
(liệt kê các khoản phải thu phát sinh tại công ty và trình bày ngắn gọn đặc điểm của từng khoản)
2.2.1.2. Hạch toán các khoản phải thu tại công ty
2.2.1.3. Hạch toán khoản phải thu khách hàng.
– Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
– Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu khách hàng và Sổ Cái TK 131
– Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu khách hàng và Sổ Cái TK 131.
– Báo cáo kế toán: trình bày Bảng tổng hợp khoản phải thu khách hàng.
2.2.1.4. Hạch toán thuế GTGT được khấu trừ:
2.2.1.4.1 Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.1.4.2 Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào (nếu có) và Sổ Cái TK 133.
2.2.1.4.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào và Sổ Cái TK 133.
2.2.1.5. Hạch toán khoản phải thu nội bộ
2.2.1.5.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.1.5.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu nội bộ và Sổ Cái TK 136
2.2.1.5.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu nội bộ (nếu có) và Sổ Cái TK 136
2.2.1.6. Hạch toán khoản phải thu khác:
2.2.1.6.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.1.6.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu khác (nếu có) và Sổ Cái TK 138
2.2.1.6.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu khác và Sổ Cái TK 138.
2.2.2. Hạch toán các khoản phải trả tại công ty.
2.2.2.1. Nội dung, đặc điểm các khoản phải trả tại công ty: (liệt kê các khoản phải trả phát sinh tại công ty và trình bày ngắn gọn đặc điểm của từng khoản)
2.2.2.2. Hạch toán các khoản phải trả tại công ty
2.2.2.3. Hạch toán khoản phải trả người bán:
2.2.2.3.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.3.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải trả người bán và Sổ Cái TK 331
2.2.2.3.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải trả người bán và Sổ Cái TK 331.
2.2.2.3.4. Báo cáo kế toán: trình bày Bảng tổng hợp khoản phải trả người bán.
2.2.2.4. Hạch toán thuế phải nộp:
2.2.2.4.1.Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.4.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết thuế phải nộp và Sổ Cái TK 333
2.2.2.4.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết thuế phải nộp và Sổ Cái TK 333.
2.2.2.5. Hạch toán khoản phải trả CBCNV:
2.2.2.5.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.5.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ Cái TK 334
2.2.2.5.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Sổ Cái TK 334.
2.2.2.6. Hạch toán khoản phải trả nội bộ:
2.2.2.6.1.Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.6.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ Cái TK 336
2.2.2.6.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Sổ Cái TK 336.
2.2.2.7. Hạch toán khoản phải trả khác:
2.2.2.7.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.7.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải trả khác và Sổ Cái TK 338
2.2.2.7.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Số chi tiết phải trả khác và Sổ Cái TK 338.
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN
3.1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đánh giá thực trạng
3.1.1.1. Nhận xét chung về kế toán các khoản thanh toán tại Công ty: (Quản lý, Sử dụng, Hạch toán )
3.1.1.2. Những điểm tồn tại về hạch toán các khoản thanh toán tại Công ty cần phải hoàn thiện
3.1.1.2.1. Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán: chứng từ, sổ kế toán.
3.1.1.2.2. Về quản lý các khoản thanh toán
3.1.1.2.2. Về phương pháp hạch toán.
3.1.2. Các biện pháp hoàn thiện
Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế Công ty.
3.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.2.1. Kết luận
3.2.2. Kiến nghị
3.2.2.1. Đối với Doanh nghiệp
3.2.2.2. Đối với nhà trường

Đề cương báo cáo thực tập kế toán Doanh thu – Chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Thuctaptotnghiep.net chia sẻ các bạn đề cương báo cáo thực tập: Đề cương báo cáo thực tập kế toán Doanh thu – Chi phí và xác định kết quả kinh doanh ngoài ra để tham khảo thêm các đề cương khác các bạn CLICK tại http://thuctaptotnghiep.net/de-cuong-bao-cao-thuc-tap/

Ngày nay, đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển, nhu cầu cuộc sống vì thế cũng được nâng cao, các công ty, doanh nghiệp ngày càng hình thành nhanh chóng. Bên cạnh phải luôn cạnh tranh với các doanh ngiệp trong nước, họ còn cạnh tranh với các công ty nước ngoài – là những công ty lớn về quy mô hoạt động cũng như về vốn kinh doanh.
Một khi đất nước gia nhập WTO, điều đó có nghĩa là sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt hơn, vậy phải làm sao để tồn tại và phát triển? Đó là vấn đề hết sức sống còn, đòi hỏi các công ty trong nước cần đề ra những biện pháp đúng đắn trong chiến lược kinh doanh, chiến lược giá cả, cung cấp dịch vụ thật tốt để tạo uy tín cho công ty nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.
Để tạo lợi thế cạnh tranh, các công ty phải biết rõ tình hình tài chính của mình, về các khoản thu – chi nhằm xác định lãi – lỗ trong kinh doanh. Điều này không những quyết định sự thành công mà còn giúp doanh nghiệp tồn tại hay không.
Vì vậy, công tác kế toán về doanh thu – chi phí là hết sức cần thiết, qua việc xác định các khoản doanh thu, thu nhập khác, các khoản chi phí, doanh nghiệp có thể biết được kết quả hoạt động kinh doanh của mình như thế nào, từ đó có thể tính toán được lợi nhuận cuối cùng một cách chính xác, và cụ thể hơn là biết mình lãi (lỗ) bao nhiêu.
Qua quá trình tìm hiểu trên lý thuyết và thực tế tại Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Mặt Trời Xanh và nhận thấy tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh tại công ty và được sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thúy Hằng. Do vậy, nay em quyết định chọn đề tài làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình là “Kế toán Doanh thu – Chi phí và xác định kết quả kinh doanh”.

De cuong bao cao thuc tap
De cuong bao cao thuc tap

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3
LỜI NÓI ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI MẶT TRỜI XANH 6
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Mặt Trời Xanh 6
1.1.1 Giới thiệu sơ nét về công ty 6
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 7
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại đơn vị thực tập 7
1.2.1 Đặc điểm đối với đơn vị thương mại dịch vụ 7
1.2.2 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 9
1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm 16
1.3.1 Mặt hàng kinh doanh 16
1.3.2 Thị trường kinh doanh 17
1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 18
1.4 Một số quy định chung của công ty 18
1.4.1 Quy định về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi tại công ty: 18
1.4.2 Quy định trật tự trong công ty 19
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI MẶT TRỜI XANH 21
2.1 Mô tả quy trình thực tập và làm việc thực tế tại công ty 21
2.1.1 Quy trình công việc thực tập tại công ty 21
2.1.2 Diễn giải quy trình 22
2.2 Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh doanh 22
2.2.1 Kế toán Doanh Thu Cung Cấp Dịch Vụ 22
2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 27
2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng 30
2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 32
2.2.5 Kế toán hoạt động tài chính 36
2.2.6 Kế toán hoạt động khác 41
2.2.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 45
2.3 Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn. 51
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI MẶT TRỜI XANH 52
3.1 Nhận thức của sinh viên sau khi tham gia lao động thực tế 52
3.1.1 Nhận thức về công việc đang làm tại công ty 52
3.1.2 Nghề nghiệp bản thân 52
3.1.3 Mối quan hệ giữa các cá nhân, đồng nghiệp trong công ty. 53
3.2 Kết quả thu nhận trong quá trình lao động thực tế tại Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Mặt Trời Xanh 54
3.2.1 Kết quả thu hoạch và những thuận lợi, hạn chế trong quá trình lao động thực tế 54
3.2.2 Những việc sinh viên chưa làm được 55
3.2.3 Sự hỗ trợ của giáo viên và cán bộ tại công ty đối với sinh viên trong quá trình lao động thực tế. 55
3.3 Kiến nghị về công ty nơi tham gia lao động thực tế. 56
KẾT LUẬN 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

 

Mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh

Đề cương báo cáo thực tập kế toán đề tài: Kế toán Quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Sinh Việt” .Qua thời gian học tập ở trường Đại học kinh tế, nhờ được sự hướng dẫn của quý thầy cô và bộ môn Kế toán tài chí nh, kế toán chi phí, đồng thời trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ của các anh chị phòng Kế toán công ty Sinh Việt, em đã quyết định chọn đề tài:
Kế toán Quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Sinh Việt” là đề tài để viết chuyên đề tốt nghiệp của mình.sau đây là đề cương báo cáo thực tập

De cuong bao cao thuc tap
De cuong bao cao thuc tap

Chương I: Mở đầu
I. Lý do chọn đề tài
II. Mục tiêu nghiên cứu
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu
2. Phạm vi nghiên cứu
IV. Phương pháp ghiên cứu
V. Kết cấu chuyên đề
Chương II: Tổng quan về Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng SINH VIỆT
I. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng SINH VIỆT
1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp
2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3. Đặc điểm tài chính và bộ máy công tác kế toán
3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán
3.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành
4. Chính sách kế toán vận dụng tại Công ty
Chương III: Cơ sở lý luận về kế toán Quá trình tiêu thụ và Xác định kết quả kinh doanh
I. KẾ TOÁN DOANH THU
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1. Khái niệm:
1.2. Nhiệm vụ:
1.3. Phương pháp tính
1.4. Chứng từ sử dụng
1.5. Tài khoản sử dụng
1.6. Trình tự ghi chép
1.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.1. Kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Nhiệm vụ
2.1.3. Phương pháp tính
2.1.4. Chứng từ sử dụng
2.1.5. Tài khoản sử dụng
2.1.6. Trình tự ghi chép
2.1.7. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
3.1. Khái niệm
3.2. Nhiệm vụ
3.3. Chứng từ sử dụng
3.4. Tài khoản sử dụng
3.5. Trình tự ghi chép
3.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh kế phát sinh
4. Kế toán các khoản thu nhập khác
4.1. Khái niệm
4.2. Nhiệm vụ
4.3. Chứng từ sử dụng
4.4. Tài khoản sử dụng
4.5. Trình tự ghi chép
4.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
II. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH
1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.1. Khái niệm
1.2. Nhiệm vụ
1.3. Phương pháp tính
1.4. Chứng từ sử dụng
1.5. Tài khoản sử dụng
1.6. Trình tự ghi chép
1.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2. Kế toán chi phí bán hàng
2.1 Khái niệm
2.2. Nhiệm vụ
2.3. Chứng từ sử dụng
2.4. Tài khoản sử dụng
2.5. Trình tự ghi chép
2.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3.1. Khái niệm
3.2. Nhiệm vụ
3.3. Chứng từ sử dụng
3.4. Tài khoản sử dụng
3.5. Trình tự ghi chép
3.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
4.1. Khái niệm
4.2. Nhiệm vụ
4.3. Chứng từ sử dụng
4.4. Tài khoản sử dụng
4.5. Trình tự ghi chép
4.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
5. Kế toán các khoản chi phí khác
5.1. Khái niệm
5.2. Nhiệm vụ
5.3. Chứng từ sử dụng
5.4. Tài khoản sử dụng
5.5. Trình tự ghi chép
5.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
6.1. Khái niệm
6.2. Nhiệm vụ
6.3. Phương pháp tính
6.4. Tài khoản sử dụng
6.5. Chứng từ sử dụng
6.6. Trình tự ghi chép
6.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
III. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1. Khái niệm
2. Nhiệm vụ
3. Phương pháp tính
4. Chứng từ sử dụng
5. Tài khoản sử dụng
6. Trình tự ghi chép
7. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh
Chương IV: Kế toán Quá trình tiêu thụ và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng SINH VIỆT
I. KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG SINH VIỆT
Một số nghiệp vụ bán hàng phát sinh tại công ty
2. Kế toán doanh thu nội bộ
3. Kế toán các khoản giảm trừ
4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
5. Kế toán các khoản thu nhập khác
II. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG SINH VIỆT
1. Kế toán giá vốn hàng bán
1. Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
3. Kế toán chi phí bán hàng
3.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
4.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
5. Kế toán các khoản chi phí khác
6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
III. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH THIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG SINH VIỆT.
1. Nội dung
2. Chứng từ sử dụng
3. Tài khoản sử dụng
4. Trình tự hạch toán
5. Xác định kết quả kinh doanh
6. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh
7. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chương V: Kết luận và kiến nghị
1. Nhận xét và kiến nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Nhận xét, kiến nghị về công tác tài chính và kế toán
3. Kết luận

Đề cương đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 2

Đề cương báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đề tài: ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP để tham khảo thêm một số đề cương khác các bạn click đề cương báo cáo thực tập

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

Lời nói đầu

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC THIÊN PHÚC
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Lộc Thiên Phúc
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kế toán tại công ty
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của cty
1.2.2. Đặc điểm tổ chức kế toán của Cty
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC THIÊN PHÚC QUA 2 NĂM (2012– 2013)
2.2.Phân tích doanh thu
2.2.1. Phân tích chung về doanh thu của công ty qua 2 năm
2.2.2. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch qua 2 năm
2.2.3.Nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
2.2.4. Phân tích tình hình thực hiện các công trình qua 2 năm
2.3. Phân tích chi phí
2.3.1. Phân tích chung về tình hình chi phí của công ty qua 2 năm
2.3.2. Biến động chi phí qua 2 năm
2.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí
2.4. Phân tích lợi nhuận
2.4.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận của công ty qua 2 năm
2.4.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận
2.4.3. Biến động lợi nhuận qua 2 năm
2.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
2.5. Phân tích tổng hợp các chi tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.5.1. Các tỷ số khả năng thanh toán
2.5.2. Các tỷ số quản trị nợ
2.5.3. Các tỷ số về khả năng sinh lợi
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty
3.1.1. Những kết quả đạt được
3.1.2. Những mặt còn hạn chế về tình hình tài chính
3.2. Thuận lợi và khó khăn của công ty
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3.Giải pháp và Kiến nghi
3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.3.3. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

XEM THÊM   ——->>>         ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

Đề cương báo cáo thực tập Tình hình xuất khẩu công ty

Đề cương báo cáo thực tập ngành ngoại thương Đề tài THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY các bạn cũng có thể xe thêm một số đề cương báo cáo thực tập khác tại đây ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

ĐỀ CƯƠNG NGOẠI THƯƠNG 2:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.1. Quá trình lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ,tôn chỉ hoạt động của công ty
1.1.2.1 Chức năng.
1.1.2.2 Nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động
1.2. Mô hình tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị
1.3 Những đặc điểm kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của Công ty
1.3.1 Đặc điểm về sản phẩm
1.3.2 Đặc điểm về lao động
1.4. Đặc điểm công nghệ và thiết bị của Công ty
1.5. Đặc điểm về vốn và nguồn vốn của Công ty
1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gan đây
Chương 2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH
2.1. Số lượng và tỷ trọng sản phẩm trong tổng số lượng sản phẩm sản xuất
2.2. Kim ngạch xuất khẩu của Công ty qua các năm
2.3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm của Công ty qua các năm
2.3.1. Số thị trường xuất khẩu hiện tại của Công ty qua các năm
2.3.2. Tốc độ mở rộng thị trường của Công ty
2.3.3. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu liên hoàn
2.4. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
2.5 Biến động về giá xuất khẩu
2.6.. Phương thức thanh toán
2.7. Hoạt động xúc tiến xuất khẩu.
2.6. Nhận xét
2.6.1. Điểm mạnh
2.6.2. Điểm yếu
CHƯƠNG 3 MỐT SỐ KIẾN NGHỊ
3.1.Phương hướng mở rộng thị trường xuất khẩu
3.1.1. Phương hướng chung về mở rộng thị trường xuất khẩu
3.1.2. Mục tiêu cơ bản
3.2 Một số giải pháp
3.2.1.1. đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trưòng
3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ trong hoạt động xuất khẩu cả về số lượng lẫn chất lượng.
3.3.1. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại
3.3.2. Hỗ trợ kinh phí và thông tin cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận tư vấn và viết báo cáo thực tập thuê Cho các bạn gâp khó khăn trong vấn đề làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, bạn nào cần thuê người viết báo cáo thực tập liên hệ Ad nhé.có thể xin đóng dấu báo cáo thực tập, xin số liệu và chứng từ trong bài

Đề cương kế toán tập hợp chi phí-tính giá thành sản phẩm

Đề cương báo cáo thực tập kế toán đề tài kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm các bạn có thể tham khảo thêm về các đề cương mẫu khác tại đề cương báo cáo thực tập, hoặc các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tạhttp://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

Lời mở đầu
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN AN CƯ
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty
1.4 Cơ cấu tổ chức
1.5 Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán
1.5.3 Vận dụng hệ thống chứng từ
1.5.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
1.5.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán
1.5.6. Hệ thống báo cáo kế toán
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
2.1 Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
2.1.1 Khái niệm của kế toán tập chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
2.1.3 Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.2 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.3 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
2.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán
2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành
2.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo giá trị dự toán
2.4 Tính giá thành sản phẩm
2.4.2 Kỳ tính giá thành sản phẩ
2.4.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.4.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.5 Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN xây lắp
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY AN CƯ
3.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp.
3.1.1 Đặc điểm phân loại chi phí
3.1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí
3.1.3 Đặc điểm công tác tính giá sản phẩm dở dang
3.1.4 Đặc điểm công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.2 Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất:
3.2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Chi phí NVLTT):
3.2.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (Chi phí NCTT)
3.2.2.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
3.2.2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung (chi phí SXC)
3.2.3 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1 Đánh giá chung về công tác kế toán noi chung và công tác tập hợp chi phi và tính giá thành sản phẩm nói riêng tai công ty cổ phần An Cư.
4.1.1 Ưu điểm.
4.1.2 Nhược điểm
4.2 Phương hướng,giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
4.2.2.2 Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận tư vấn và viết báo cáo thực tập thuê cho các bạn gâp khó khăn trong vấn đề làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, bạn nào cần thuê người viết báo cáo thực tập liên hệ Ad nhé.có thể xin đóng dấu báo cáo thực tập, xin số liệu và chứng từ trong bài

Đề cương đề tài(nhân sự)tạo động lực cho người lao động tại công ty 1

thuctaptotnghiep.net chia sẽ mẫu  đề cương báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lựcMỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TNHH TM-XD SÀI GÒN” ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: đề cương báo cáo thực tập 

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

Đề tài: Thực trạng và giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH
CHƯƠNG I CƠ Sở LÝ LUậN Về ĐộNG LựC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG
1.1 Khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực trong lao động
1.1. Khái niệm
1.1.1. Động lực
1.1.2. Tạo động lực
1. 2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực trong lao động
1.2.1 Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động.
1.2.2. Các nhân tố thuộc về công việc.
1.2.3 Các nhân tố thuộc về tổ chức.
1.3 . Sự cần thiết của việc tạo động lực trong lao động.
1.3.1. Đối với cá nhân người lao động.
1.3.2 Đối với tổ chức.
1.3.3. Đối với xã hội
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY
2.1. Giới thiệu về Công ty
2.1.1.Quá trình hình thành
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1.Chức năng của công ty
2.1.2.2.Nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
2.1.3.1.Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.3.2.Nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4 . Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.5. Các thuận lợi và khó khăn của công ty
2.2 thỰc trẠng và giẢi pháp tẠo đỘng lỰc tẠi công ty
2.2.1. Giới thiệu chung về nguồn nhân lực tại công ty
2.2.1.1. Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty
2.2.1.2. Các phẩm chất cá nhân
2.2.2. Thực trạng thu hút và quản trị nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.1. Chính sách tuyển dụng
2.2.2.2. Chính sách khen thưởng
2.2.2.3. Chính sách đào tạo và phát triển
2.2.2.4. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực theo chiến lược
2.2.2.5. Xây dựng kế hoạch nhân sự và triển khai
2.2.3 Các yêu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc tại công ty
2.2.3.1 Chính sách tiền lương
2.2.3.2 Chế độ phụ cấp
2.2.3.3 Chính sách khen thưởng, kỷ luật
2.2.3.4 Hoạt động công đoàn
2.2.3.5 Các yếu tố môi trường
2.2.4. Các ưu và nhược điểm trong quản trị nguồn nhân lực
2.2.4.1. Ưu điểm
2.2.4.2. Nhược điểm
Chương 3: Các biện pháp tạo động lực cho công ty
3.1Nhiệm vụ và chiến lược từ nay đến 2015
3.2.Các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên
3.2.1.Động viên tập thể
3.2.2.Làm phong phú công việc
3.2.3.Thăng tiến

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp các ngành, số lượng có hạn, nhóm giúp xin số liệu làm báo cáo thực tập,làm thuê báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên.

Mẫu đề cương phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 1

Đề cương báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đề cương đề tài: phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Nam An , để tham khảo thêm một số đề cương khác các bạn click đề cương báo cáo thực tập

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH NAM AN
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.1. Lịch sử hình thành
1.1.2. Quá trình phát triển
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại đơn vị
1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh
1.2.1.1. Nhà cung cấp
1.2.1.2. Khách hàng(KH)
1.2.1.3. Quy trình kinh doanh:
1.2.2 Sơ đồ tổ chức
1.2.2.1. Sơ đồ tổ chức của đơn vị thực tập .
1.2.2.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
1.2.2.3. Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh của công ty Sao Nam Việt
1.2.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kinh doanh
1.2.3 Các quy định chung trong lao động của đơn vị, bộ phận, công đoạn nơi tham gia thực tập .
1.3. Tình hình hoạt sộng kinh doanh của công ty trong hai năm
1.3.1. Mặt hàng kinh doanh
1.3.2. Thị trường kinh doanh
1.3.3. Kết quả hoạt động KD

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG ĐÃ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY

2.1 Mô tả quy trình thực tập và công việc thực tế nơi đang thực tập
2.1.1. Quy trình công việc chung.
2.1.2. Diễn giải quy trình
2.1.3. Học hỏi và viết báo cáo nghiệp vụ chuyên môn: Phân tích tình hình tài chính công ty

2.1.3.1. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.1.3.3. Phân tích một số tỷ số tài chính (tính toán các tỷ số về khả năng thanh
toán, cơ cấu tài chính, khả năng hoạt động và khả năng sinh lời)
2.1.3.4. Nhận xét về tình hình tài chính của công ty
2.2. Đánh giá mối liên hệ thực tế và lý thuyết

CHƯƠNG 3: TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

3.1. Nhận xét
3.1.1. Nhận xét về công đoạn tham gia trong thời gian thực tập
3.1.1.1. Nhược điểm:
3.1.1.2. Ưu điểm:
3.1.2. Nhận xét về nghề nghiệp bản thân:
3.1.3. Nhận xét về mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong tổ hay bộ phận và đơn vị nơi thực tập
3.1.4. Nhận xét về quy định chung
3.2. Kết quả thu nhận trong quá trình thực tập
3.2.1. Kết quả thu hoạch
3.2.2. Những việc chưa làm được
3.2.1. Sự hỗ trợ, hướng dẫn từ Giáo viên hướng dẫn tại Trường
3.2.3. Sự hỗ trợ từ Cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Với cơ quan thực tập
3.3.2. Với khoa/trường
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận xin giúp các bạn chỗ tuyển dụng sinh viên thực tập các ngành, số lượng có hạn, nhóm giúp xin số liệu làm báo cáo thực tập,nhận làm báo cáo tốt nghiệp cho các bạn sinh viên.

Mẫu đề cương báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

thuctaptotnghiep.net chia sẽ mẫu  đề cương báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lựcMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TNHH TM-XD SÀI GÒN” ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm đề cương báo cáo thực tập 

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1 .Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực

1.1.1.Khái niệm về nguồn nhân lực

1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực

1.1.3.Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

1.2.  Các chức năng cơ bản và lợi ích của Quản trị nguồn nhân lực

1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực

1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển

1.2.3.  Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực

1.3.  Lợi ích của Quản trị nguồn nhân lực

1.4. Sơ lược về nội dung quản trị nguồn nhân lực

1.4.1 Hoạch định nguồn nhân lực

1.4.1.1 Khái niệm

1.4.1.2. Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực

1.4.1.3 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực

1.4.1.4. Phương pháp hoạch định nguồn nhân lực

1.4.2. Phân tích công việc

1.4.2.1 Khái niệm

1.4.2.2. Ý nghĩa của phân tích công việc

1.4.2.3. Lợi ích của phân tích công việc

1.4.2.4. Quy trình thực hiện phân tích công việc

1.4.2.5 Các phương pháp phân tích công việc

1.4.2.6 Xây dựng bảng mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc

1.4.3 Tuyển dụng nhân viên

1.4.3.1 Khái niệm

1.4.3.2 Tổ chức tuyển dụng

1.4.4 Đào tạo và phát triển

1.4.4.1 Khái niệm

1.4.4.2 Vai trò của việc đào tạo

1.4.4.3 Mục đích của việc đào tạo

1.4.4.4 Chu trình đào tạo

1.4.5 .Đánh giá hiệu quả làm việc

1.4.5.1. Khái niệm

1.4.5.2 Mục đích của việc đánh giá hiệu quả làm việc

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty

2.2.1. Chức năng

2.2.2. Nhiệm vụ

2.3. Hệ thống tổ chức của công ty

2.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý

2.3.2. Các phòng ban và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty

2.4. Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty

2.5. Tổng quan về lĩnh vực hoạt động của công ty

2.6. Kết quả hoạt động của công ty từ 2011-2013

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

3.1 Thực trạng công tác quản trị nhân sự

3.1.1 .Cơ cấu nhân sự của công ty

3.1.2 .Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty

3.1.3. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty

3.1.3.1.Đào tạo nhân sự trong công ty

3.1.3.2.Phát triển nhân sự trong công ty

3.1.4 .Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty

3.1.4.1.Đãi ngộ vật chất

3.1.4.2.Đãi ngộ tinh thần

3.1.5. Hiệu quả sử dụng lao động của công ty trong 3 năm (2011-2012-2013)

3.1.6. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty

3.2  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI TNHH SÀI GÒN

3.2.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SÀI GÒN TRONG THỜI GIAN TỚI

3.2.1.1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Sài Gòn trong thời gian tới.

3.2.1.2. Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới.

3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Sài Gòn

3.2.2.1. Phân tích công việc

3.2.2.2.Tuyển dụng nhân sự

3.2.2.3.Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự

KẾT LUẬN

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận xin giúp các bạn chỗ tuyển dụng sinh viên thực tập các ngành, số lượng có hạn, nhóm giúp xin số liệu làm báo cáo thực tập,nhận làm báo cáo tốt nghiệp cho các bạn sinh viên.

 

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149