Báo cáo thực tập kế toán bán hàng công ty xây dựng SVA

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài Báo cáo thực tập kế toán bán hàng, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng S.V.A được hoàn thành vào tháng 4/2015 để các bạn làm tài liệu tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU

Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền sản
xuất xã hội. Xã hội càng ngày càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan
trọng và trở thành công cụ không thể thiếu trong quản lý kinh tế. Tất cả các
thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp đều đƣợc kế toán
thu thập, xử lý và tổng kết một cách kịp thời. Tuy có nhiều loại hình kinh doanh
khác nhau nhƣng muốn đứng vững trên thị trƣờng thì sự quan tâm hàng đầu của
các doanh nghiệp là làm thế nào để sản phẩm hàng hóa dịch vụ của mình tiêu
thụ trên thị trƣờng và đƣợc thị trƣờng chấp nhận.
Cuối kỳ việc kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều nhằm xác
định đƣợc lãi lỗ ra sao và tìm nguyên nhân ảnh hƣởng đến tình hình tài chính
của doanh nghiệp mà đƣa ra phƣơng án kinh doanh có hiệu quả hơn.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng, tính thiết thực của công việc kế toán, vận
dụng lý thuyết đã đƣợc học tập tại trƣờng và thực tế qua quá trình thực tập tại
Công ty cổ phần xây dựng S.V.A . Em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
đầu tư xây dựng S.V.A” cho viết thuê báo cáo thực tập của mình.
Nội dung bài khóa luận gồm 3 chƣơng :
Chƣơng I : Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chƣơng II : Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A
Chƣơng III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng S.V.A
Vì thời gian và kiến thức có hạn nên bài viết của em chắc chắn sẽ không
tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận đƣợc sự góp ý của thầy cô và các bạn để
bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư xây dựng

Kế toán bán hàng and xác định kết quả bán hàng t ại công ty vật tư xây dựng is bài báo cáo thực tập kế toán chất lượng mà nhóm mình mới hoàn thành, các bạn can use làm tài liệu học tập cho mình.

Trọng nền kinh tế thị trường nền kinh tế nước ta of no Stop phát triển hòa nhập and with the nền kinh tế Thế Giới also khu vực.

For each doanh nghiệp purpose cuối cùng is lợi nhuận to be đạt purpose This is mối quan tâm hàng đầu of doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ngày as phát triển thì kế toán bán hàng and determine kết quả bán hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối with doanh nghiệp. It phản ánh năng lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp of, while doanh thu cao, doanh nghiệp has lãi, tạo điều kiện increase thu nhập cho người lao động and expanded quy mô kinh doanh. Kết quả từ việc bán hàng hoá is cơ sở, căn cứ to phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp of.

Nhận thức been tầm quan trọng of công tác kế toán bán hàng and xác định kết quả bán hàng combined with lý luận been học ở trường, along with quá trình thực tập tại Công ty cổ phần thép and vật tư xây dựng, em đã select đề tài “Kế toán bán hàng and determine kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thép and vật tư xây dựng” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp of mình.

Along with sự cố gắng of bản thân and sự hướng dẫn, chỉ bảo of cô giáo Trân Thu Hà ĐÁ giúp em hoàn thành luận văn this.

Luận văn của em gồm ba chương:

Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng and determine kết quả bán hàng in doanh nghiệp thương mại.

Chương 2: Thực tế về công tác kế toán bán hàng and determine kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép and vật tư xây dựng.

Chương 3: Một số ý kiến ​​góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán bán hàng and determine kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép and vật tư xây dựng.

TẢI TÀI LIỆU

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng thiết bị vệ sinh của công ty Ehome

Thuctaptotnghiep.net xin chia sẻ cho các bạn bài  Báo cáo thực tập kế toán bán hàng thiết bị vệ sinh của công ty Ehome hay mà bên mình hỏi hoàn thành để các bạn tham khảo.

Trong các doanh nghiệp thương mại thì hàng hoá là cái quan trọng nhất.
Do đó, việc tổ chức quản lý hàng hoá trong công ty không đƣợc thực hiện tốt thì
mới có thể đạt được kết quả kinh doanh cao nhất.
Chính vì vậy là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực buôn bán hàng
hoá,
công ty cổ phần Ehome luôn đặt việc tổ chức quản lý hàng hoá lên hàng đầu. Từ khâu tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nguồn hàng, nhập khẩu hàng hoá,
dự trữ và bảo quản hàng hoá đến khâu tiêu thụ hàng hoá trong nƣớc sẽ phải xây
dựng kế hoạch cụ thể.
Công tác kế toán hàng hoá làm đó mà đóng vai tro một vô cùng quan
trọng. Từ kế toán hàng mua, thủ kho để Kế toán hàng bán sẽ phải có sự kết
hợp chặt ché với nhau, tạo ra một hệ thống quản lý có hiệu quả để mang lại kết
quả hoạt động tốt nhất cho công ty.
Nhận thức được điều đó, trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần
Ehome, em hiện có cơ hội đƣợc tìm hiểu về hệ thống quản lý nói chung và hệ
thống kế toán nói riêng của công ty, các phần hành kế toán và phƣơng khác pháp
kế toán mà công ty đang áp dụng là nhƣ mặt hàng mà công ty đang buôn
bán. Và đƣợc sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các cô, chú, anh chị công ty in
và đặc biệt là phòng kế toán, cùng với sự hƣớng dẫn của Ths. Nguyễn Văn Thụ,
em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty cổ
phần Ehome” cho đề tài tốt nghiệp của mình.
Nội dung đề tài của em Gốm 3 chƣơng:
Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI
Chương II: THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN EHOME
Chương III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT Nhâm HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EHOME
Qua quá trình nghiên cứu mặc dù cố gắng hết mình, nhƣng đối với kiến
thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết về công ty còn hạn chế được những điều sau đây vấn đề em
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sv: Lê Thị Minh Trang – QT1404K Trang 2
tìm hiểu và trình bày trong khoá bài luận này là mất tích sốt. Vi vậy em mong
đƣợc sự góp ý của các thầy cô giáo và các cán bộ kế toán công ty của Nhầm giúp
cho bài khoá luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Đồng thời cũng giúp em có điều
kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình phục vụ tốt hơn và cho công tác kế
toán sau này

TẢI TÀI LIỆU

 

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149