Đề cương ôn thi công chức Tài Chính 2015 khu vực Hà Nội

Đề cương ôn thi công chức Tài Chính 2015 khu vực Hà Nội là tài liệu mới nhất mà bên mình mới cập nhận được để cho các bạn làm tài liệu ôn thi công chức 2015. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong quá trình ôn thi của mình.

on-thi-cong-chuc-tai-chinh-2015
Ôn thi công chức tài chính 2015

Tài liệu bao gồm 2 phần:
– Phần chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên môn.
– Văn bản liên quan tới các nhóm chuyên ngành.

+ Luật ngân sách nhà nước
+ Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước 2008
+ Nghị định 16 của chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
+ Nghị định 32 của chính phủ quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng
+ Nghị định 130 của chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước
+ Nghị định của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước 2003
+ Quyết định 55 của TP Hà Nội quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách
+ Quyết định 126 của TP Hà Nội quy định về phân cấp quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
+ Quyết định sô 11 của TP Hà Nội quy định về ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn hà nội
+ Quyết định sô 12 của TP Hà Nội về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức sở tài chính hà nội
+ Quyết định sô 12 của TP Hà Nội về sửa đổi, bổ sung một số điêu quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội
+ Thông tư 59 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định 60 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước

TẢI TÀI LIỆU

Đề cương, câu hỏi ôn thi công chức Xây dựng Hà Nội 2015

Đề cương, câu hỏi ôn thi công chức Xây dựng Hà Nội 2015 là tài liệu ôn thi công chức 2015 mới nhất mà Thuctaptotnghiep.net cập nhật được và chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo.

Sau đây mình xin được giới thiệu qua tài liệu ôn thi công chức xây dựng Hà Nội 2015 này.

Đề cương, câu hỏi ôn thi công chức xây dựng 2015
Đề cương, câu hỏi ôn thi công chức xây dựng 2015

Phần tài liệu bao gồm hai phần Lý thuyết và bài tập.
Phần lý thuyết bao gồm:
– Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn.
– Văn bản pháp luật liên quan tới chuyên ngành.
+ Luật xây dựng 2014.
+ Luật nhà ở.
+ Luật thanh tra 2010.
– Nghị định.
+ Nghị định của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
+ Nghị định của chính phủ về chiếu sáng đô thị.
+ Nghị định của chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.
+ Nghị định của chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.
+ Nghị định của chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội.
+ Nghị định của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.
+ Nghị định của chính phủ về cơ quan được giao thực hiện thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
+ Nghị định của chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng.
+ Nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.
– Thông tư.
Phần hai là bài tập trắc nghiệm ôn thi công chức xây dựng.

TẢI TÀI LIỆU

Đề cương, tài liệu ôn thi công chức Y Tế ở Hà Nội 2015 (HOT)

Cương Đề, tài liệu ôn thi công chức Y Tế khu vực Hà Nội 2015 is tài liệu mới nhất mà bên mình mới cập nhật been về ôn thi công chức năm 2015. Hy vọng tài liệu will be cơ sở to các bạn ôn thi tốt.

Ôn thi công chức Y tế 2015
Ôn thi công chức Y tế 2015

Tài liệu ôn thi công chức y tế năm 2015 This bao gồm 3 phần:

-. Phần chức năng, nhiệm vụ and permissions of the cơ quan chuyên môn

+ Quyết định số 10/2008 về chức năng, nhiệm vụ and permissions of Sở Y Tế Hà Nội.

+ Quyết định 2813 ngày 21/6/2013 UBND TP of Hà Nội về quy hoạch phát triển hệ thống y tế Hà Nội năm 2020, định hướng năm 2030.

+ Quyết định 1592 / QĐ-UBND TP Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ and permissions of the cơ quan chuyên môn.

-. Văn bản liên quan to groups chuyên ngành.

+ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân.

+ Luật Khám chữa bệnh

+ Luật một toàn thực phẩm.

+ Luật Dược.

+ Pháp lệnh dân số.

– Chủ trương and policy of Đảng and Nhà nước 

+ Nghị Quyết 46 về nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ and nâng cao sức khỏe nhân dân in their hình mới.

+ Nghị quyết 47 / NQ-TW về chính sách dân số kế hoạch hóa and gia đình.

+ Quyết định 153/2006 về quy hoạch tổng thể hệ thống y tế Việt Nam.

TẢI TÀI LIỆU

Tài liệu ôn thi công chức Tiểu học 2015 chất lượng

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu cách for you tài liệu ôn thi công chức năm 2015 chuyên ngành Tiểu học năm 2015 chất lượng

Trích:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh and the object áp dụng the

 1. Điều lệ quy định chức this and hoạt động của trường tiểu học bao gồm tổ: tổ chức quản lý nhà and trường; programs and other hoạt động giáo dục; giáo viên; Student; tài sản của nhà trường; trường nhà, gia đình and xã hội.
 2. Điều lệ this apply to fields tiểu học; lớp tiểu học in trường phổ thông has many cấp học và trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; chức tổ, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học.

Điều 2. Vị trí trường tiểu học

Trường tiểu học cơ sở giáo dục is phổ thông the system giáo dục quốc dân, đã tư cách pháp nhân, have an account and con dấu riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ and permissions of trường tiểu học

 1. Tổ chức giảng dạy, học tập and hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục tiểu học làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành and.
 2. Huy Đổng trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em đã bỏ học to trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục and chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ and manage the hoạt động giáo dục cơ sở giáo of dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công thẩm quyền cấp of you. Tổ chức kiểm tra công nhận hoàn thành chương trình tiểu học and the học sinh in nhà trường and trẻ em in địa bàn quản lý lĩnh vực this.
 3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 4. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị trang and tài chính theo quy định pháp luật of.
 5. Phối kết hợp with gia đình, the tổ chức và cá nhân in cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.
 6. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hoạt động xã hội your in cộng đồng.
 7. Thực hiện nhiệm vụ khác theo and quyền quy định pháp luật of.

Điều 4. Trường tiểu học, lớp tiểu học in trường phổ thông has many cấp học và trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 1. Trường tiểu học been tổ chức theo hai loại hình: công lập and tư thục.
 2. a) Trường tiểu học công lập làm Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho the nhiệm vụ chi thường xuyên;
 3. b) Trường tiểu học tư thục làm of tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế or cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất and bảo đảm kinh phí hoạt động bằng Cap ngoài ngân sách Nhà nước.
 4. Lớp tiểu học in trường phổ thông has many cấp học và trường chuyên biệt, gồm:
 5. a) Lớp tiểu học in trường phổ thông has many cấp học;
 6. b) Lớp tiểu học in trường phổ thông dân tộc bán trú;
 7. c) Lớp tiểu học in trường dành cho trẻ em tàn tật, khuyết tật;
 8. d) Lớp tiểu học in trường giáo dưỡng; trung tâm học tập cộng đồng and trường, lớp tiểu học thực hành in trường sư phạm.
 9. Cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, gồm: lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn not be đi học ở nhà trường, lớp dành cho trẻ tàn tật, khuyết tật.

TẢI TÀI LIỆU

Đề cương ôn thi công chức Thanh Tra 2015 (rất hay)

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiêu tới các bạn tài liệu ôn thi công chức 2015 là Đề cương ôn thi công chức Thanh Tra 2015 (rất hay)

Trích:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.

Điều 2. Mục đích hoạt động thanh tra

Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.
 2. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 3. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó.
 4. Định hướng chương trình thanh tra là văn bản xác định phương hướng hoạt động thanh tra trong 01 năm của ngành thanh tra do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ.
 5. Kế hoạch thanh tra là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong 01 năm do Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra xây dựng để thực hiện Định hướng chương trình thanh tra và yêu cầu quản lý của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.
 6. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, bao gồm tổng cục, cục thuộc bộ, chi cục thuộc sở được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
 7. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
 8. Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 4. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra

 1. Cơ quan thanh tra nhà nước, bao gồm:
 2. a) Thanh tra Chính phủ;
 3. b) Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra bộ);
 4. c) Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh);
 5. d) Thanh tra sở;

đ) Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện).

 1. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Điều 5. Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước

Cơ quan thanh tra nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hoạt động thanh tra

Hoạt động thanh tra do Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thực hiện.

TẢI VỀ

Tài liệu ôn thi công chức Tôn giáo 2015 (độc và chất lượng)

Thuctaptotnghiep.net xin chào tất cả các bạn!

Mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn một tài liệu ôn thi công chức năm 2015 độc only thuctaptotnghiep.net sở hữu nó đó chính is   Tài liệu ôn thi công chức Tôn giáo năm 2015 (độc and chất lượng)  vực nội vụ.

Ôn thi công chức Tôn giáo 2015
Ôn thi công chức Tôn giáo 2015

Mình xin giới thiệu đôi nét về tài liệu ôn thi công chức tôn giáo năm 2015 này cho các bạn tham khảo. Bộ tài liệu bao gồm those contents sau:

A. Phần lý thuyết:

1. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004 / PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004;

2. Nghị định số 22/2005 / NĐ-CP ngày 2005/01/03 of Chính phủ hướng dẫn thi hành a number of Pháp lệnh điều tín ngưỡng, tôn giáo;

3. Nghị định số 92/2012 / NĐ-CP ngày 2012/08/11 of Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi and hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

4. Thông tư số 04/2010 / TT-BNV ngày 20/5/2010 of Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế and the Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân its tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 B. Phần bài tập.

– Hệ thống câu hỏi tự luận kèm theo đáp án.

– Hệ thống câu hỏi Trắc nghiệm kèm theo lời giải chi tiết.

C. Đề thi và đáp án ôn thi công chức tôn giáo. Ngoài ra, mình còn chia sẻ kinh nghiệm giúp bạn  cách làm bài thi công chức hiệu quả, đạt kết quả cao nhất!

Trên here is the contents cơ bản của tài liệu, các bạn vui lòng tải về tham khảo nhé to

DOWLOAD

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Câu hỏi chuẩn ôn thi công chức kiểm lâm 2015 có đáp án (hot)

Thuctaptotnghiep.net xin chào tất cả các bạn!

Hôm nay nhóm mình tiếp tục giới thiệu tới các bạn một tài liệu ôn thi công chức 2015 mới nhất mà mình mời tham khảo được về ngành kiểm lâm là Câu hỏi thi tuyển công chức kiểm lâm 2015 có đáp án (hot) để các bạn làm tài liệu tham khảo nhé.

Ôn thi công chức Kiểm lâm 2015
Ôn thi công chức Kiểm lâm 2015

Theo thông tin mình được biết, việc tìm tài liệu ôn thi ngành kiểm lâm không hề đơn giản một chút nào, chứ không nói gì đến chất lượng cũng như nội dung bên trong. Hiểu được điều ấy, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn bộ tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm 2015 mới để các bạn làm tài liệu phục vụ cho việc ôn thi của mình.

Mình xin giới thiệu qua những nội dung cơ bản của bộ tài liệu: Cũng giống như các bộ tài liệu ôn thi công chức 2015 mà mình đã giới thiệu trước đó, bộ tài liệu này cũng bao gồm 2 phần chính đó chính là phần lý thuyết trong đó bao gồm lý thuyết chung và lý thuyết chuyên ngành. Cùng với lý thuyết là phần các câu hỏi thực hành để kiểm tra khả năng năm kiến thức của các bạn cũng như vận dụng kiến thức. Ngoài ra, trong tài liệu này nhóm mình cũng sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm bài thi công chức hiệu quả và để có thể đạt được kết quả cao nhất.

Sự thành công của các bạn luôn là động lực để cho chúng tôi cố gắng và hoàn thiện hơn!

Chúc các bạn ôn thi tốt và có một kỳ thi công chức thành công!

Các bạn vui lòng tải tài liệu về để tham khảo nhé.

DOWLOAD

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các tài liệu ôn thi công chức 2015 của các chuyên ngành khác TẠI ĐÂY nhé!

Bài tập và đáp án chuẩn ôn thi công chức tin học 2015 (hot)

Thuctaptotnghiep xin chào tất cả các bạn!

Hôm nay nhóm chúng mình xin tiếp tục giới thiệu và bổ sung vào trong ngân hàng kiến thức ôn thi công chức 2015 một tài liệu thuộc chuyên ngành mới đó chính là Bài tập và đáp án chuẩn ôn thi công chức tin học 2015 (hot) chất lượng chia sẻ cho các bạn làm tài liệu ôn thi công chức 2015 này.

Ôn thi công chức tin học 2015
Ôn thi công chức tin học 2015

Tài liệu ôn thi công chức tin học đã trở nên quá nhiều trên các website nhưng mình cam kết khi bạn đến với tài liệu của nhóm mình thì bạn sẽ thấy được sự khác biệt của nó. Bộ tài liệu này của mình là trọn bộ tài liệu tức là nó đã bao gồm cả phần lý thuyết và bài tập cùng với ngân hàng đề thi các năm trước cũng như ngân hàng các đề thi thử để các bạn thử sức của mình.

Ngoài ra, một điểm đặc biệt này so với các tài liệu ôn thi công chức tin học ở website khác đó chính là trong bộ tài liệu này mình còn chia sẻ những bí quyết, những cách làm bài thi công chức hiệu quả, đạt kết quả cao nhất mà chính những giáo viên, giáo sư – những người chấm bài thi công chức của các bạn chia sẻ. Đó là một lợi thế khi bạn đến với tài liệu này

Còn chần chừ gì nữa, hãy lựa chọn cho mình cách tốt nhất nhé!

Chúc các bạn ôn thi tôt!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

 

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các tài liệu ôn thi công chức 2015 thuộc các chuyên ngành khác TẠI ĐÂY nhé!

Câu hỏi và đáp án chuẩn ôn thi công chức giáo dục 2015

Thuctaptotnghiep.net xin chào tất cả các bạn!

Hôm this mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn nhất is các bạn sư phạm đang has nhu cầu chuẩn bị tài liệu ôn thi công chức giáo dục 2015 chất lượng then chính is  Câu hỏi and đáp án chuẩn ôn thi công chức giáo dục năm 2015.

Ôn thi công chức giáo dục năm 2015
Ôn thi công chức giáo dục năm 2015

Để has been bộ tài liệu chuẩn ôn thi công chức giáo dục 2015 This mình and group of mình was bỏ ra nhiều thời gian sưu tầm, biên tập trên cơ sở those tài liệu mà bên mình tham khảo be at Bộ Nội vụ and giáo dục mà only bên mình mới have this document.

Tài liệu:  Câu hỏi and đáp án chuẩn ôn thi công chức giáo dục 2015 bao gồm those contents chính sau:

– Tài liệu ôn thi kiến ​​thức chung.

– Tài liệu ôn thi công chức giáo viên Trung học phổ thông

– Tài liệu ôn thi công chức giáo viên Trung học cơ sở

– Tài liệu ôn thi công chức giáo viên Tiểu học

– Tài liệu ôn thi công chức giáo viên mầm non

– Tài liệu ôn thi công chức tin học giáo dục vực

– Hệ thống câu hỏi and đáp án ôn thi.

Cũng as its tài liệu ôn thi công chức khác, trong bộ tài liệu ôn thi công chức giáo dục 2015 this would mình cũng hướng dẫn các bạn cách làm bài thi công chức hiệu quả and đạt kết quả cao nhất.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Các bạn vui lòng tải tài liệu theo đường link bên dưới:

Bộ tài liệu này bao gồm 17 tài liệu bao gồm các tài liệu sau:

1. Bộ đề thi và đáp án phỏng vấn ôn thi công chức tiểu học 2015 chất lượng (HOT)
2. 60 đề thi và đáp án phỏng vấn ôn thi công chức mầm non chất lượng (HOT)
3. 60 đề thi và đáp án phỏng vấn công chức giáo viên THCS chất lượng (HOT)
4. Tài liệu ôn thi công chức Trung học cơ sở 2015
5. Tài liệu ôn thi công chức Tiểu học 2015 chất lượng
6. Tài liệu ôn thi công chức Mầm non 2015 chất lượng
7. Bộ câu hỏi phỏng vấn ôn thi công chức giáo viên (hay và chất lượng)
8. Tài liệu ôn thi công chức Trung học cơ sở 2015 chất lượng
9. Câu hỏi môn kiến thức chung ôn thi công chức giáo viên có đáp án (chất lượng)
10. Mẫu giáo án chuẩn dành cho bài thi soạn giáo án ôn thi công chức giáo viên mầm non (HOT)
11. Cấu trúc giáo án chuẩn dành cho bài thi soạn giáo án ôn thi công chức giáo viên tiểu học (HOT)
12. Cấu trúc giáo án chuẩn dành cho bài thi soạn giáo án ôn thi công chức giáo viên THCS và THPT (HOT)
13. Ôn tập tin học thi công chức giáo dục 2015
14. Tài liệu ôn thi công chức giáo viên Trung học phổ thông
15. Hệ thống các câu hỏi ôn thi công chức (có đáp án) chất lượng và mới nhất
16. Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức chuẩn của Bộ Nội vụ 2015 mới nhất
17. Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức chuẩn của Bộ Nội vụ 2015 mới nhất (phần 2)
Các bạn vui lòng tải về để tham khảo nhé!
Chúc các bạn ôn thi tốt!

Ngoài ra, các bạn be tham khảo its tài liệu ôn thi công chức năm 2015 its chuyên ngành khác TẠI ĐÂY nhé!

 

Câu hỏi và đáp án ôn thi công chức ngành Y tế 2015 (hot)

Thuctaptotnghiep.net xin chào tất cả các bạn!

Hôm nay mình tiếp tục xin giời thiệu đến các bạn tài liệu ôn thi công chức năm 2015 mới cho một chuyên ngành mới nữa là Y tế với các tài liệu là:  Câu hỏi và đáp án ôn thi công chức vực Y tế năm 2015 (hot ).

Ôn thi công chức vực Y tế 2015
Ôn thi công chức vực Y tế 2015

Cũng như cấu trúc các tài liệu ôn thi công chức năm 2015 mà mình đã chia sẻ trước đó, bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2015 ngày Y tế cũng được nhóm này mình biên tập một cách cụ thể và chi tiết. Nhưng điểm khác biệt của bộ tài liệu này mà chính là việc bên mình đã chia ra thành những mảng cụ thể khác nhau trong lĩnh vực y tế để tiện cho các bạn ôn thi được chọn tài liệu cho phù hợp với các cầu nhu của mình.

Bộ tài liệu ôn thi công chức Y TE 2015 bao gồm những lĩnh vực sau:

– Lĩnh vực quản lý y, dược (HOT)

– Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực tập cực chất và hot

– Lĩnh vực Điều Dưỡng

– Lĩnh Vực Hộ sinh

– Lĩnh vực Y sĩ

– Lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, trong bộ tài liệu này bên mình cũng hướng dẫn các bạn cách làm bài thi công chức hiệu quả cao.

Hy Vọng những chia sẻ của bạn sẽ giúp ích cho các bạn nhiều!

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Các bạn vui lòng tải về to xem nhé!

 

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149