Báo cáo thực tập đào tạo và phát triển nguồn nhân sự

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự is  Báo cáo thực tập công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Đào tạo is hoạt động quan trọng Nhâm giúp người lao động has been the
kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết, from which phát huy been năng
lực of người lao động, đáp ứng be with the following changes of công nghệ, giúp
they có điều kiện ổn định công việc, nâng cao địa vị kinh tế xã hội. Bên cạnh then
Công ty has been nguồn nhân lực cao, tạo ra sức mạnh cốt lõi cho Công ty.
Trong quá trình thực tập tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hƣng lâu tôi
nhận thấy công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty bên cạnh
mặt tích cực còn tồn tại a number hạn chế sau:
Công ty chưa đa dạng hóa các loại hình, phương pháp đào tạo phát triển
nhân sự, hơn nữa, lực lượng lao động phổ thông chưa qua đào tạo còn occupy
tỷ lệ lớn in Công ty, nhiều cán bộ xây dựng has kỹ năng chuyên môn hạn
chế.
Nội dung of công tác đào tạo phát triển còn hạn chế, chưa giúp ích be
nhiều cho quá trình làm việc, lao động của công nhân viên in Công ty.
Mục tiêu in the năm to the Công ty is xuất khẩu its mặt hàng,
sản phẩm của Công ty đã hát thị trường nước ngoài but Công ty chưa chú
trọng to công tác nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên, đặc biệt is
the following cán bộ chủ chốt in Công ty.
Hơn nữa, Công ty chưa quan tâm đúng level to bộ phận chuyên trách
làm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
Xuất phát từ thực trạng trên and as expected found hiểu về lĩnh vực
đào tạo and phát triển nguồn nhân lực, along with sự hướng dẫn and giúp đỡ tận tình
of cô giáo hướng dẫn and Ban lãnh đạo Công ty, không tụi then select chuyên
đề: “Hoàn thiện công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long “làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

* Mục tiêu nghiên cứu of chuyên đề:

Phân tích a number vấn đề chính is đào tạo and nâng cao trình độ cho người động lao. Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

Đề xuất some of giải pháp Nhâm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực of Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

* Đối tƣợng and phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực of Công ty and mục tiêu of đề tài.

Phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu bộ máy quản lý and công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. Về số liệu, đề tài chỉ giới hạn are also in some năm trở lại đây cụ thể: …, 2007, 2008, 2010.

* Phƣơng pháp nghiên cứu: With purpose nghiên cứu chuyên đề has khoa học và hệ thống tụi which sử dụng Phương pháp phân tích – tổng hợp: nghiên cứu sách, Boo, Cốc báo cáo, luận văn chuyên ngành, from rút ra the hướng đề xuất cho chuyên đề. Phương pháp thống kê: nghiên cứu chỉ tiêu between năm to compare về. số relative and absolute Ngoài its phương pháp trên đề tài còn sử dụng phương pháp đối chiếu compare tình hình thực tế cho quá trình thu thập tài liệu and phân tích tài liệu.

Nội dung of chuyên đề gồm 3 Chƣơng:

Chương 1: Khái Quát chung về Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Chương 2: Thực trạng of công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực at Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện Nhâm công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

TẢI TẠI ĐÂY

Thực trạng và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu báo cáo thực tập nhân sự is  Thực trạng giải pháp and đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

PHẦN 1

 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

  1. CÁC Khai NIỆM:

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực:

– Nhân lực: is not enabled and trí lực of con người.

+ Thể lực: là tình trạng về sức khỏe, về tuổi tác, về giới tính, … of each người. Every người have a chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngoi, chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc y tế, sống level, level thu nhập, … khác nhau be tình trạng thể lực of each người are also hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, với quy trình sản xuất kinh doanh hiện đại, đời sống người lao động ngày one nâng cao If you chế độ giúp nâng cao thể lực cho người lao động also has been đầu tư, quan tâm đầy đủ.

+ Trí lực: là trình độ giáo dục đào tạo, is the skills and kinh nghiệm làm việc, is the capabilities bam sinh, tài năng, Long thiếc, cách nhân, … of each con người. It is the result of the entire quá trình học tập, thức nhận, suy nghĩ, tư duy of each người bao gồm its capabilities tưởng tượng, ghi nhớ, Thu Nhan tri thức, …

– Nguồn nhân lực of tổ chức:

Có thể hiểu nguồn nhân lực is tổng thể nhân lực of the cá nhân làm việc in nội bộ tổ chức then and are đánh giá thông qua hai mặt: số lượng and chất lượng.

+ Số lượng nguồn nhân lực: là số người lao động làm việc in tổ chức

+ Chất lượng nguồn nhân lực: là chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội and đời sống người lao động of.

– Vai trò of nguồn nhân lực:

Nguồn nhân lực is tài sản quan trọng nhất in each tổ chức since it quyết định từ khâu đầu vào to khâu đầu ra. Để one quá trình sản xuất been diễn ra thì must have nguồn lực such as: nhân lực, vật lực, tài lực. Thông through quá trình sản xuất, the nguồn lực combined with nhau tạo ra sản phẩm the vật chất but in which nguồn nhân lực is nguồn lực quan trọng nhất.

Vì vậy, nguồn nhân lực is one of the following nguồn lực could not be missing in quá trình sản xuất kinh doanh of each tổ chức.

1.2. Khái niệm đào tạo and phát triển:

Phát triển nguồn nhân lực:

Phát triển nguồn nhân lực been hiểu which is hoạt động học tập has been tổ chức diễn ra Nhâm changed hành vi làm việc cho người lao động. Theo that, phát triển nguồn nhân lực bao gồm:

– Đào tạo: hoạt động đào tạo is the hoạt động học tập has tổ chức Nhầm giúp cho người lao động nắm rõ than chuyên môn, nghiệp vụ of mình ở công việc hiện tại, BỔ SUNG those kiến thức missing to execute công việc one way better.

– Giáo dục: as those hoạt động học tập has tổ chức Nhầm giúp cho người lao động possible bước into a nghề or switch to one nghề khác thích hợp than trong tương lai.

– Phát triển: is the hoạt động học tập beyond from phạm vi công việc trước mắt of người lao động, Nhâm mở ra cho người lao động those công việc mới based on the following định hướng tương lai of tổ chức.

TẢI TÀI LIỆU

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai (hay)

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự  Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai (hay)

Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực is cán bội Chuyan mon the Bệnh viện Bạch Mai (Trình độ đại học trở lên) is a problem very important for ‘bệnh viện.

Quản trị nguồn nhân lực hay quản lý nhân sự is all hoạt động của tổ chức to build dựng, phát triển, sử dụng đánh giá, bảo toàn and hold gìn lực lượng lao động phù hợp with yêu cầu công việc của 1 tổ chức cả về mặt chất lượng and number lượng. Nguồn nhân lực của 1 tổ chức bao gồm tất cả người lao động làm việc cho tổ chức which.

Thực chất quản trị nguồn nhân lực is công tác quản lý con người in the range vi nội bộ of tổ chức. Là sự đối xử of organizations which for ‘người lao động.

Mục tiêu of quản trị nhân lực is Nhâm nâng cao sự đóng góp has performance of the person lao động against tổ chức to giúp cho tổ chức can use tốt nhất nguồn nhân lực hiện have your. Đồng thời đáp ứng the yêu cầu công việc trước mắt as well as in the future of organizations also yêu cầu phát triển cá nhân người lao động.

Những năm qua đội ngũ cán bộ Chuyan môn từ Đại học trở lon at Bệnh viện Bạch Mai luon be bổ sung về số lượng, đào tạo, bồi dưỡng for Nông cao trình độ. Vỡ vậy Bệnh viện lươn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng Nhà Nước and giao cho xứng đáng for vị thế of Bệnh viện in vực y tế nước ta. Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển tiếp theo retained đặc biệt Cún đẩy mạnh công tác đào tạo and developers đội ngũ cán bộ Chuyan mon cú trình độ đại học trở Lớn.

Chính vì thế! Em select nghiên cứu đề tài “Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai”

This is a đề tài khó, cảm nhạy. It possible xem is one đề tài mang tính thời sự vì tính chất of đề tài also tâm điểm of toàn xã hội. When a ngày nào which đội ngũ chuyên môn cao về hưu thì nguồn substitute ở đâu, nhà quản trị tiên lượng must be for ứng phó to exist phát triển of tổ chức nói chung and bệnh viện nói riêng.

  1. Purpose of nghiân cứu đề tài: Tên đề tài là: “Đào tạo and phát triển nguồn lực cán bộ Nhơn chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai”

Purpose nghiên cứu

Qua khảo sát, phân tích thực trạng cụng tác phát triển and đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn từ Đại học trở lên of Bệnh viện mà kiến ​​nghị some of biện pháp Nhâm đào tạo phát triển nguồn lực at this time, nham tạo ra cán bộ chuyên môn nguồn in the năm to the Bệnh viện Bạch Mai (cán bộ is bác sỹ has trình độ đại học trở lên in 3 năm 2010 to to 2013)

  1. Điều kiện nghiên cứu

Bệnh viện Bạch Mai is bệnh viện duy nhất and đầu Tian be Bộ y tế cho phép thành lập Trung tâm đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, đào tạo nguồn Bác sỹ chuyên môn ngay in Bệnh viện

  1. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Do bệnh viện Bạch Mai là 1 bệnh viện hạng đặc biệt of Bộ y tế đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân Hà Nội nói riêng also nhân dân cả nước nói chung. Một bệnh viện tuyến cuối, is nơi for nhiệm vụ chủ đạo is ngoài khám chữa bệnh còn is nơi thực tập of hàng ngàn, hàng vạn the y bác sỹ, cán bộ y tế, chỉ đạo tuyến Phía Bắc – đào tạo and giúp đỡ nâng cấp các tài năng. Bệnh viện Bạch Mai exists and phát triển 100 năm (1911-2011) với uy tín and bề dày kinh nghiệm làm sự đóng góp of trên 2.000 cán bộ y tế gồm nhiều GS, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng Cao Đẳng and Đại học

But làm range tìm nhập dữ liệu có hạn be em xin đi sâu đề tài Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực mà cụ be các bác sỹ chuyên khoa has trình độ đại học trở lên

TẢI TÀI LIỆU

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn đến 2015, tầm nhìn 2020 (rất hay)

Thuctaptotnghiep.net hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự   is  Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn to năm 2015, tầm nhìn 2020 (rất hay)

Chưa lúc nào vấn đề phát triển con người and nguồn nhân lực trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng such as thời điểm hiện nay at nước ta nói chung and every vực nói riêng. Đất nước bước vào thời kỳ one phát triển mới, those cơ hội thách thức chưa and each have. But nhiều đánh giá cho that thực trạng nguồn nhân lực hiện nay khó cho phép tận dụng tốt cơ hội those đang đến, even you nguy cơ khó beyond the following qua thách thức, kéo dài sự tụt hậu … which is:

– Lao động giá rẻ was mất dần lợi thế cạnh tranh, nguồn nhân lực đòi hỏi can only trình độ chuyên môn, tay nghề mà requires sự thích ứng, dịch chuyển năng động during which distance phát triển về chất lượng nguồn nhân lực and năng suất lao động của nước ta nói chung and vực Đà – Giầy nói riêng rất with nước in khu vực can thu hẹp be.

– Đã to lúc we must be bằng mọi cách chuyển từ lợi thế compare based on lao động giá rẻ hát tạo ra lợi thế cạnh tranh based on phát huy nguồn lực con người

Nguồn nhân lực theo cách hiểu of the nhà kinh tế, is tổng thể those tiềm năng of con người (trước hết is tiềm năng lao động), của one quốc gia (one fields lãnh thổ, an vực kinh tế) present in one thời kỳ nhất định (có thể tính cho 1 năm, 5 năm, 10 năm – phù hợp for chiến lược and kế hoạch phát triển). Tiềm năng then bao hàm tổng hoà năng lực về thể lực, trí lực, nhân cách con người of đáp ứng an cơ cấu làm nền kinh tế -xã hội đòi hỏi (tức is cả về số lượng, chất lượng cơ cấu and). Toàn bộ tiềm năng then hình thành năng lực xã hội of con người. Năng lực has been through giáo dục, đào tạo and chăm sóc sức khoẻ.

Trọng phát triển nguồn nhân lực, tầm nhìn and those suy tính dài hạn meaningful important in tạo dựng kỹ năng, kỹ xảo, kiến thức chuyên môn and able to work and hợp tác. Những vấn đề trên đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu for given, giải pháp cụ thể than cho công tác phát triển nguồn nhân lực in quá trình CNH, HĐH đất nước. Một nghiên cứu have the following đánh giá, cách nhìn, ý đồ cả and those gợi ý giải pháp cho bài toán nguồn nhân lực cho vực. With lý làm trên, Bộ Công Thương was giao cho Hiệp Hội Da – Giầy Việt Nam thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn to vực năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”

TẢI TÀI LIỆU

Thực trạng việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty gạch Đức Phúc

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự là Thực trạng việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty gạch Đức Phúc

Nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới bao gồm nhiều thành phần kinh tế đa dạng và có nhiều đổi mới trong cách thức hoạt động. Trước xu hướng đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều bước tiến mới cả về hình thức, quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để tồn tại và phát triển trên thị trường các doanh nghiệp phải gắn liền với quá trình quản trị nhân sự nhằm giảm thiểu chi phí sử dụng lao động, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

Là một sinh viên chuyên ngành “Quản trị Kinh doanh” với những kiến thức đã được học trong trường cộng với những gì thu nhận được trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Đức Phúc cùng với sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị, cô bác trong công ty đã cho em thấy được tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nhân lực.

Cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Đinh Thị Nhàn em đã chọn “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đức Phúc” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Công tác đào tạo và phát triển trong quản trị nhân sự

Chương 2: Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty tnhh đức phúc

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại  Công ty tnhh đức phúc

TẢI TÀI LIỆU

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty nước sạch Hải Dương

Thuctaptotnghiep.net hướng dẫn các bạn làm bài báo cáo thực tập nhân sự là Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty nước sạch Hải Dương

Bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức, nền công nghiệp tri thức với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Cùng với quá trình hội nhập hóa, nền kinh tế Việt Nam ngày càng có những sự thay đổi lớn lao. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức đã giữ một vị trí rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập với môi trường biến động và nhiều cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải đào tạo cho mình đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, chất lượng làm việc tốt. Muốn vậy, giải pháp hàng đầu đặt ra đối với các doanh nghiệp đó là đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp cho người lao động nâng cao trình độ tay nghề, kiến thức kỹ năng, đồng thời cập nhật những quy định  mới về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động và doanh nghiệp, đảm bảo cho công tác điều hành, tổ chức, và quản lý doanh nghiệp.

Sớm nhận biết được điều này, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương đã ưu tiên, chú trọng đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty. Cùng với các nguồn lực khác, nguồn nhân lực góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu đáng kể góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đào tạo và phát triển hơn nữa nguồn nhân lực. Với mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác đào tạo phát triển nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương nói riêng, cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi học hỏi được trong đợt thực tập em đã lựa chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

  1. Mục đích nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được những mục tiêu sau:

  • Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH – MTV nước sạch Hải Dương.
  • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH – MTV nước sạch Hải Dương
  1. Nội dung nghiên cứu:

Bài viết của em bao gồm 3 phần chính:

Chương 1:  Cơ sở lý luận về  đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương.

Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương.

TẢI TÀI LIỆU

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149