Báo cáo thực tập cho vay hộ sản xuất nông nghiệp-Agribank

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ba Hòn – Kiên Giang

cho vay hộ sản xuất, báo cáo thực tập cho vay sản xuất

LỜI MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Đảng và Nhà nước những năm qua đã thu được nhiều kết quả to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế của đất nước ta. Đặc biệt, tháng 11 năm 2006 Việt Nam chính thức đã được kết nạp là thành viên thứ 150 của WTO đánh dấu sự phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng, mạnh mẻ vào nền kinh tế toàn cầu. Cùng hoà nhập sự phát triển của nền kinh tế, ngành ngân hàng càng có vị trí vô cùng quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước. Hoạt động ngân hàng những năm qua đã đóng góp được nhiều thành quả to lớn như ổn định tiền tệ, kìm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy và tăng trưởng kinh tế.
Trong nghị quyết hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã định hướng cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nêu cao quan điểm phát huy nội lực, tập trung tạo nguồn vốn, huy động và sử dụng tốt các nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp và nông thôn. Trong đó hệ thống tín dụng đối với nông nghiệp và nông thôn phải được phát huy và giữ vai trò chủ đạo, nhất là Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
Thực hiện chủ trương trên của Ban chấp hành Trung ương Đảng,Thủ tướng chính phủ đã có quyết định 67/1999/QĐ-TTg về một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã tiến hành phối hợp với Trung ương hội Nông dân Việt Nam ký Nghị quyết liên tịch số 2308/NQLT-1999; và Trung ương hội phụ nữ Việt Nam ký Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-2000, nhằm phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn trên.
Những năm qua hoạt động của hệ thống tín dụng ngân hàng bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn hạn chế và tồn tại cần phải tiếp tục nghiên cứu và giải quyết, việc nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả của ngân hàng thương mại về chất lượng tín dụng là hết sức cần thiết.
Qua một thời gian ngắn đi thực tế, quan sát, thu thập các hoạt động tín dung của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ba Hòn- Kiên Giang em nhận thấy để đạt được hiệu quả khi cho vay, tránh được rủi ro, thúc đẩy kinh tế hộ ngày càng phát triển đi lên làm giàu cho gia đình, cho xã hội và cho hoạt động ngân hàng, chi nhánh cần phải chú trọng hơn nữa vào công tác tín dụng hộ sản xuất. Mặt khác, trong điều kiện đất nước đã bước đầu hội nhập WTO thì các hộ sản xuất, nhất là các hộ sản xuất nông nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, vì thế cũng sẽ ảnh hưởng tới việc thu hồi nợ của ngân hàng. Xuất phát từ đó em chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ba Hòn – Kiên Giang”
2. MỤC TIÊU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Phân tích những vấn đề có tính lý luận cơ bản về kinh tế đối với hộ sản xuất nông nghiệp. Làm rõ vai trò tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp.
Phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNo và PTNT chi nhánh Ba Hòn. Trên cở sở thực tiễn và lý luận, đề xuất phải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lương cho vay hộ sản xuất nông nghiệp của NHNo và PTTN chi nhánh Ba Hòn
3. ĐỐI TƯỢNG – PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề tập trung vào các khoản cho vay nông nghiệp của NHNo và PTNT chi nhánh Ba Hòn.
Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề: tập trung nghiên cứu một số lý luận lien quan đến hoạt đông tín dụng nói chung và hoạt động cho vay hộ sàn xuất tại NHNo và PTNT chi nhánh Ba Hòn trong thời gian ( 2009 – 2011 ) từ đó đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất của NHNo và PTNT chi nhánh Ba Hòn
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đi từ nhận thức các quan điểm, lý luận, đặc điểm chính của hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường, đề tài phân tích đánh giá nhằm đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay hổ sản xuất tại NHNo và PTNT chi nhánh Ba Hòn. Chuyên đề sử dụng kết hợp một số biện pháp: So sánh, phân tích gồm có: Phân tích định tính và định lượng, tổng hợp đối chiếu…
5. BỐ CỤC ĐỀ TÀI
Ngoài phần mở đầu, kết luận và dạnh mục tài liệu tham khảo chuyên đề gồm 3 chương .
Chương 1: Cơ sở lí luận chung về việc nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường
Chương 2: Giới thiệu và thực trạng chất lượng cho vay hộ sản xuất tại NHNo và PTNT chi nhánh Ba Hòn
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại NHNo và PTNT chi nhánh Ba Hòn.

 

DOWNLOAD TẠI ĐÂY HOẶC TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *