5 mẫu đề cương quản trị kênh phân phối trong Marketing

Rate this post

Dưới đây là 5 mẫu đề cương quản trị kênh phân phối trong Marketing mà Thuctaptotnghiep.net muốn chia sẻ với các bạn. Ngoài ra, còn có nhiều mẫu báo cáo của những đề tài khác và bài mẫu được chia sẻ miễn phí, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm, tham khảo trong các chuyên mục để tải về tham khảo nhé! Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình nhé!

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


MỤC LỤC

Đề cương quản trị kênh phân phối Marketing số 1

 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC HÌNH
 • LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản trị kênh phấn phối.

 • 1.1 Tổng quan về kênh phân phối.
 • 1.1.1 Khái niệm về kênh phân phối
 • 1.1.2 Chức năng và vai trò của kênh phân phối
 • 1.1.2.1 Chức năng.
 • 1.1.2.2 Vai trò
 • 1.1.3 Phân loại kênh phân phối
 • 1.1.3.1 Sơ đồ phân cấp của kênh
 • 1.1.3.2 Kênh truyền thống
 • 1.1.3.3 Kênh liên kết ngang
 • 1.1.3.4 Đa kênh.
 • 1.2  Quản trị kênh phân phối
 • 1.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2 Nội dung của quản trị kênh phân phối
 • 1.2.2.1 Thiết kế (tổ chức) kênh phân phối
 • 1.2.2.2 Tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối.
 • 1.2.2.3 Đào tạo các thành viên trong kênh phân phối.
 • 1.2.2.4 Khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối.
 • 1.2.2.5  Kiểm tra và Đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên trong kênh phân phối.
 • 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị kênh phân phối.

CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH ThanhTrọng trong thời gian qua

 • 2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Thanh Trọng
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh của công ty.
 • 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty.
 • 2.1.3.1 Chức năng và nhiệm vụ.
 • 2.1.3.2 Quyền hạn.
 • 2.1.4 Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức của công ty
 • 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban
 • 2.1.5 Phân tích tình hình sử dụng các nguồn lực của công ty.
 • 2.1.5.1 Nguồn nhân lực
 • 2.1.5.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật
 • 2.2 Thực trạng về kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh Trọng
 • 2.2.1 Cấu trúc kênh phân phối của công ty
 • 2.2.1.1 Kênh phân phối trực tiếp
 • 2.2.1.2 Kênh phân phối trung gian
 • 2.2.3 Số lượng thành viên kênh
 • 2.2.3.1 Kênh phân phối trực tiếp
 • 2.2.3.2 Kênh phân phối gián tiếp
 • 2.2.4 Hiệu quả hoạt động của các thành viên trong kênh phân phối của công ty.
 • 2.3 Thực trạng công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh Trọng
 • 2.3.1 Công tác tuyển chọn thành viên kênh
 • 2.3.2 Tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối.
 • 2.3.3 Đào tạo các thành viên trong kênh phân phối.
 • 2.3.4 Khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối
 • 2.3.5 Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên trong kênh phân phối.
 • 2.4 Đánh giá thực trạng về quản trị kênh phân phối tại công ty
 • 2.4.1 Ưu điểm
 • 2.4.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh Trọng

 • 3.1 Căn cứ đề xuất giải pháp
 • 3.1.1 Phương hướng kinh doanh của Công ty TNHH Thanh Trọng giai đoạn 2016 – 2021
 • 3.1.2 Mục tiêu kinh doanh của Công ty TNHH Thanh Trọng trong giai đoạn 2016 – 2021
 • 3.1.3 Mục tiêu trong công tác phân phối của Công ty TNHH Thanh Trọng giai đoạn 2016 – 2021
 • 3.2 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh Trọng
 • 3.2.1 Đặc điểm sản phẩm/lĩnh vực kinh doanh
 • 3.2.2 Đặc điểm cạnh tranh
 • 3.2.3 Đặc điểm khách hàng
 • 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh Trọng.
 • 3.3.1 Giải pháp về tổ chức kênh phân phối
 • 3.3.2 Giải pháp về khuyến khích các thành viên kênh
 • 3.3.3 Giải pháp mở rộng độ bao phủ thị trường của các thành viên trong kênh phân phối
 • 3.3.4 Giải pháp triển khai cửa hàng hoàn hảo cho các thành viên trong kênh phân phối

KẾT LUẬN

Xem thêm: Cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối


Đề cương quản trị kênh phân phối Marketing số 2

 • NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 • NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU
 • DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
 • CHÚ THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 3. Phương pháp nghiên cứu
 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • 5. Ý nghĩa của đề tài
 • 6. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THÁI GIA SƠN

 • 1.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Thái Gia Sơn
 • 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
 • 1.2.1.Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ của công ty
 • 1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thái Gia Sơn
 • 1.3.1 Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ phòng ban
 • 1.4 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty
 • 1.4.1 Doanh thu
 • 1.4.2 Về cơ cấu sản phẩm tiêu thụ
 • 1.4.3 Về lợi nhuận

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH THÁI GIA SƠN

 • 2.1 Mô tả cấu trúc hệ thống kênh phân phối của Công ty
 • 2.1.1 Kênh phân phối trực tiếp
 • 2.1.2 Kênh phân phối một cấp
 • 2.1.3 Kênh phân phối hai cấp
 • 2.2 Sự phát triển của kênh phân phối
 • 2.3 Công tác tuyển chọn các thành viên của kênh
 • 2.3.1 Công tác tuyển chọn các thành viên kênh là lực lượng bán hàng
 • 2.3.2 Công tác tuyển chọn các thành viên kênh là các đại lý
 • 2.4 Hoạt động của hệ thống kênh phân phối của công ty
 • 2.5 Các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích các thành viên trong kênh
 • 2.5.1 Chính sách hỗ trợ vận chuyển cho các đại lý
 • 2.5.2 Chính sách khuyến khích các thành viên kênh

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THÁI GIA SƠN

 • 3.1 Đánh giá ưu, nhược điểm
 • 3.1.1 Ưu điểm
 • 3.1.2 Nhược điểm
 • 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH Thái Gia Sơn
 • 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống thông tin
 • 3.2.2 Giải pháp về tổ chức quy mô kênh
 • 3.2.3 Thành lập bộ phận marketing riêng trong công ty
 • 3.2.4 Giải pháp khác
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU
 • Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu tổng quát hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Bảng 1.2: Doanh thu công ty qua 3 năm 2015 – 2017 (đv: TrĐ)
 • Bảng 1.3: Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm qua 2 năm 2016 và 2017
 • Bảng 1.4: Thể hiện lợi nhuận qua các năm
 • Bảng 2.1: Số lượng đại lý cấp 1 của Công ty TNHH Thái Gia Sơn diễn biến qua các năm
 • Bảng 2.2: Chi phí hàng năm cho hoạt động của kênh phân phối.
 • Bảng 2.3: Thị phần của Công ty trên thị trường qua một số năm
 • Bảng 2.4: Kết quả tiêu thụ theo khối đại lý
 • Bảng 2.5: Sản lượng tiêu thụ bình quân của các đại lý
 • Bảng 2.6: Doanh thu tiêu thụ của Công ty qua các năm
 • Bảng 2.7: Mức hỗ trợ vận chuyển năm 2015 và 2016 của Công ty TNHH Thái Gia Sơn tới một số tỉnh thành trong cả nước
 • Bảng 2.8: Chế độ chiết khấu hàng bán của Công ty TNHH Thái Gia Sơn năm 2016 và 2017
 • Bảng 2.9: Chế độ chiết khấu Bánh Trung Thu của năm 2017 của Công ty TNHH Thái Gia Sơn
 • Bảng 2.10: Chế độ chiết khấu Mứt tết năm 2017 của Công ty TNHH Thái Gia Sơn

Xem thêm: 6 Mẫu đề cương báo cáo thực tập Marketing


Đề cương quản trị kênh phân phối Marketing số 3

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH
 • DANH MỤC BẢNG
 • LỜI NÓI ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 4. Phương pháp nghiên cứu
 • 5. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TMDV & ĐTTH QUỲNH CHÂU

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • 1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 1.3. Đặc điểm của Công ty TNHH TMDV & ĐTTH Quỳnh Châu
 • 1.3.1. Nguồn nhân lực
 • 1.3.2. Sản phẩm
 • 1.3.3. Đối thủ cạnh tranh
 • 1.3.4. Khách hàng
 • 1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH TMDV & ĐTTH Quỳnh Châu trong giai đoạn 2015-2017

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH TMDV & ĐTTH QUỲNH CHÂU

 • 2.1. Mô tả công việc được phân công
 • 2.1.1. Mô tả công việc được giao
 • 2.1.2 Đánh giá công việc được giao
 • 2.2. Phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH TMDV & ĐTTH Quỳnh Châu
 • 2.2.1. Cấu trúc kênh phân phối và các trung gian phân phối của Công ty TNHH TMDV & ĐTTH Quỳnh Châu
 • 2.2.1.1. Chiều dài của kênh phân phối
 • 2.2.1.2. Chiều rộng kênh phân phối
 • 2.2.1.3. Các trung gian ở mỗi cấp độ kênh
 • 2.2.2. Công tác quản lý kênh phân phối của Công ty Công ty TNHH TMDV & ĐTTH Quỳnh Châu
 • 2.2.2.1. Tuyển chọn thành viên kênh phân phối
 • 2.2.2.2. Quản lý các dòng chảy trong kênh phân phối của Công ty
 • 2.2.2.3. Thúc đẩy các thành viên trong việc tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty
 • 2.3. Đánh giá về hoạt động kênh phân phối của Công ty TNHH TMDV & ĐTTH Quỳnh Châu
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Hạn chế

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH TMDV & ĐTTH QUỲNH CHÂU

 • 3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH TMDV & ĐTTH Quỳnh Châu
 • 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kênh phân phối tại Công ty TNHH TMDV & ĐTTH Quỳnh Châu
 • 3.2.1. Hoàn thiện tiêu chuẩn lựa chọn thành viên kênh và quy trình tuyển chọn hợp lý, khoa học
 • 3.2.1.1. Hoàn thiện tiêu chuẩn lựa chọn thành viên kênh
 • 3.2.1.2. Hoàn thiện quy trình tuyển chọn thành viên kênh
 • 3.2.2. Củng cố mối quan hệ của các thành viên trong kênh
 • 3.2.3. Đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng
 • 3.2.4. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Tải 5 đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự


Đề cương quản trị kênh phân phối Marketing số 4

 • LỜI CẢM ƠN
 • LỜI CAM KẾT
 • TÓM LƯỢC
 • ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CÔNG TY TNHH ANGELYN

 • 1.1.Thông tin cơ bản
 • 1.2.Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.3.Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Công ty TNHH Angelyn
 • 1.3.1.Tầm nhìn
 • 1.3.3.Giá trị cốt lõi
 • 1.4.Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban.
 • 1.4.1.Sơ đồ tổ chức
 • 1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 1.5. Sản phẩm kinh doanh
 • 1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016-2018)
 • 1.7.Giới thiệu bộ phận thực tập
 • 1.7.1. Sơ đồ chức chức năng bộ phận thực tập
 • 1.7.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI MỸ PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ANGELYN

 • 2.1.Cơ sở lý luận về hoạt động kênh phân phối trong doanh nghiệp
 • 2.1.1. Định nghĩa kênh phân phối
 • 2.1.2.Vai trò của kênh phân phối
 • 2.1.3.Cấu trúc của kênh phân phối
 • 2.1.3.1. Kênh cấp 0
 • 2.1.3.2 Kênh cấp 1
 • 2.1.3.3 Kênh cấp 2
 • 2.1.3.4. Kênh đặc biệt
 • 2.1.4. Tầm quan trọng của kênh phân phối
 • 2.1.5. Chức năng kênh phân phối
 • 2.1.6.Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng kênh phân phối
 • 2.1.6.1. Các nhân tố khách quan.
 • 2.1.6.2. Các nhân tố chủ quan.
 • 2.1.7. Quản trị kênh phân phối
 • 2.1.7.1. Khái niệm quản trị kênh phân phối
 • 2.1.7.2 Đặc điểm cơ bản của quản lý kênh phân phối
 • 2.1.8.Nội dung của quản trị kênh phân phối
 • 2.1.8.1.Tuyển chọn thành viên của kênh phân phối
 • 2.1.8.2.Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối
 • 2.1.8.3.Đánh giá các thành viên của kênh phân phối
 • 2.1.8.4.Xử lý mâu thuẫn trong kênh phân phối
 • 2.2. Thực trạng công tác quản trị kênh phân phối tại công ty
 • 2.2.1.Bộ máy quản trị kênh phân phối
 • 2.2.2. Cấu trúc kênh phân phối
 • 2.2.2.1.Phân phối trực tiếp
 • 2.2.2.2. Phân phối đại lý cấp 1
 • 2.2.2.3. Phân phối đại lý cấp 2
 • 2.2.3.Một số kết quả hoạt động của kênh phân phối trong các năm qua
 • 2.2.4.Chính sách quản lý kênh phân phối với các thành viên trong kênh
 • 2.2.4.1. Hoạch định kênh phân phối:
 • 2.2.4.2. Lãnh đạo kênh phân phối
 • 2.2.4.3. Tổ chức thực hiện
 • 2.2.4.4. Công tác đánh giá và kiểm soát hệ thống kênh phân phối
 • 2.2.4.5.Chính sách duy trì và phát triển kênh phân phối
 • • Chính sách chiết khấu
 • • Chính sách thanh toán
 • • Chính sách bán hàng
 • 2.5. Đánh giá về hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối
 • 2.5.1. Ưu điểm
 • 2.5.2. Tồn tại và nguyên nhân:
 • Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH ANGELYN

 • 3.1.Định hướng phát triển của công ty
 • 3.2.Một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty TNHH Angelyn
 • 3.2.1. Mở rộng hệ thống phân phối
 • 3.2.2. Quản lý các đại lí lấy hàng hợp lí để tăng hiệu quả hoạt động
 • 3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing
 • 3.2.4. Quản lý các thành viên trong kênh hoạt động một cách có hiệu quả
 • 3.2.4.1 Chính sách chiết khấu
 • 3.2.4.2 Chính sách hỗ trợ về mặt tài chính
 • 3.2.4.3Phương thức thanh toán
 • 3.2.4.4. Phương thức cung ứng
 • 3.2.4.5 Đối với lực lượng bán hàng và nhân viên phát triển thị trường
 • 3.2.5. Thực hiện chính sách hỗ trợ bán hàng cho các đại lý
 • Tóm tắt chương 3
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Báo cáo thực tập cơ sở lý luận tạo nguồn động lực việc làm


Đề cương quản trị kênh phân phối Marketing số 5

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 • MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TMDV TÂN HỮU HOA

 • 1.1. Cơ sở lý thuyết
 • 1.1.1. Lý thuyết về chất lượng
 • 1.1.2. Lý thuyết về kênh phân phối
 • 1.2. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH TMDV Tân Hữu Hoa
 • 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2.2. Cơ cấu tổ chức công ty
 • Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TMDV TÂN HỮU HOA

 • 2.1. Cấu trúc kênh phân phối
 • 2.1.1. Kênh cấp 1
 • 2.1.2. Kênh cấp 2
 • 2.2. Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty
 • 2.2.1. Tổ chức kênh
 • 2.2.2. Chính sách quản lý kênh phân phối
 • 2.2.3. Chính sách duy trì cho kênh phân phối
 • 2.3. Đánh giá về hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm
 • Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TMDV TÂN HỮU HOA

 • 3.1. Định hướng phát triển của công ty
 • 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối
 • 3.2.1. Hoàn thiện quy trình tuyển chọn thành viên kênh phân phối
 • 3.2.2. Hoàn tiện hệ thống thông tin
 • 3.2.3. Đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng
 • 3.2.4. Hoàn thiện cách giải quyết mâu thuẫn trong hệ thống kênh phân phối
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: ==> Dịch vụ báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây là 5 mẫu đề cương quản trị kênh phân phối trong Marketing hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình. Nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói chất lượng các bạn có thể liên hệ qua Zalo: https://zalo.me/0934536149

DOWNLOAD

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo