Đề Cương Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Ngân Hàng Vay Vốn

Đề cương chi tiết Ngân hàng
Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Tài chính ngân hàng với đề tài Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Ngân Hàng Vay Vốn. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Ngân Hàng Vay Vốn này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Tài chính ngân hàng có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập cho vay cá nhân

ĐỀ CƯƠNG: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Ngân Hàng Vay Vốn

 1. Mở đầu
 2. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Cấu trúc dự kiến của luận văn
 5. Tiến độ thực hiện
 6. Tài liệu tham khảo
 7. Đề xuất người hướng dẫn khoa học

MỞ ĐẦU

 • Lý do nghiên cứu
 • Đặt vấn đề: Tầm quan trọng……….
 • Vĩ mô: Tầm ảnh hưởng của KH cá nhân đến hoạt động Tín Dụng tại NHTM……
 • Vi mô: Sơ lược số liệu tại đơn vị…
 • Vì những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài: “các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Vietinbank Chi Nhánh Bảo Lộc” làm luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng nhằm đưa ra các giải pháp để thu hút khách hàng cá nhân…………
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Mục tiêu chung:
 • Phân tích thực trạng …….từ đó đề xuất hàm ý quản trị  ………..tại đơn vị
 • Mục tiêu cụ thể
 • Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Vietinbank Chi Nhánh Bảo Lộc
 • Đo lường mức độ tác động của………đến……..
 • Đề xuất hàm ý quản trị
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TVietinbank Chi Nhánh Bảo Lộc
 • Khách thể nghiên cứu
 • Khảo sát bên trong
 • Khảo sát bên ngoài
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phạm vi không gian
 • Phạm vi thời gian
 • Phạm vi về nội dung, dữ liệu Nghiên Cứu
 • Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
 • Về mặt khoa học
 • Về mặt thực tiển

2. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước liên quan

 • Cơ sở lý thuyết về tín dụng đối với khách hàng cá nhân
 • Lý thuyết về tín dụng đối với khách hàng cá nhân
 • Khái niệm
 • Đặc điểm
 • Vai trò
 • Phân loại
 • Lý thuyết về đề tài Nghiên Cứu
 • Các nghiên cứu trước liên quan ( tối thiểu 4 nghiên cứu từ 2013 đến nay)
 • Phải có phần nhận xét của mổi Nghiên Cứu  trước
 • Cuối mục phải có phân tích, thảo luận các Nghiên Cứu trước và tìm khoảng trống Nghiên Cứu cho LV của mình. ( Nêu rõ mô hình với các nhân tố đã kiểm định của các Nghiên Cứu  này)
 • Mô hình nghiên cứu của đề tài

3. Phương pháp nghiên cứu:

 • Phương Pháp Nghiên Cứu, thiết kế Nghiên Cứu
 • Quy trình Nghiên Cứu
 • Từ thực trạng + lý luận: xác định
 • Vấn đề Nghiên Cứu
 • Xác định Phương Pháp Nghiên Cứu
 • Thu thập dữ liệu
 • Thống kê mô tả
 • Chạy mô hình, kiểm định giả thuyết ->kiểm định độ tin cậy thang đo, xác định nhân tố khám phá, hồi quy đa biến, kiểm định…
 • Phân tích thảo luận kết quả kiểm định
 • Đề xuất hàm ý quản trị, khuyến nghị….
 • Phương pháp chọn mẫu, kích cở mẫu
 • Công cụ Nghiên Cứu
 • PP thu thập dữ liệu
 • Số liệu thứ cấp : số liệu 3 năm gần nhất
 • Số liệu sơ cấp: Từ phỏng vấn/ khảo sát/ ….
 • Phân tích và xử lý số liệu:….Xử lý số liệu khảo sát phần mềm….
 • Cấu trúc dự kiến của luận văn
 • Kế hoạch Nghiên Cứu
 • Tài liệu tham khảo
 • Đề xuất người hướng dẫn khoa học

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Vietinbank

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GÕ QUAO – TỈNH KIÊN GIANG

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

 • 1.1.Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.2.1. Mục tiêu chung
 • 1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
 • 1.3.1. Phạm vi về không gian
 • 1.3.2. Phạm vi về thời gian
 • 1.4. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.4.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
 • 1.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
 • 1.4.3. Phương pháp phân tích số liệu
 • 1.4.4. Phương pháp chọn mẫu
 • 1.5. Bố cục khóa luận

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

 • 2.1. Cơ sở lý luận
 • 2.1.1. Khái quát về nông nghiệp, hộ nông dân và kinh tế hộ nông dân
 • 2.1.1.1. Khái niệm nông nghiệp
 • 2.1.1.2. Khái niệm về nông thôn
 • 2.1.1.3. Khái niệm về hộ nông dân
 • 2.1.1.4. Bản chất kinh tế nông hộ
 • 2.1.2. Khái quát về tín dụng
 • 2.1.2.1. Khái niệm
 • 2.1.2.2. Phân loại tín dụng
 • 2.1.2.3. Vai trò của tín dụng trong phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn
 • 2.1.3. Đặc điểm cơ bản tín dụng trong nông nghiệp
 • 2.1.4 Cấu trúc thị trường tín dụng nông thôn
 • 2.1.4.1 Các tổ chức tài chính chính thức
 • 2.1.4.2. Khu vực tài chính bán chính thức
 • 2.1.4.3. Khu vực tài chính phi chính thức
 • 2.2. Các công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài
 • 2.3. Mô hình nghiên cứu
 • 2.4. Cơ sở lý thuyết về hạn chế tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN GÕ QUAO TỈNH KIÊN GIANG

 • 3.1. Giới thiệu về địa bàn huyện gò quao
 • 3.1.1. Điều kiện tự nhiên
 • 3.1.1.1. Vị trí địa lý
 • 3.1.1.2. Đất đai
 • 3.1.1.3. Khí hậu
 • 3.1.2 .Tình hình kinh tế – xã hội
 • 3.1.2.1. Kinh tế
 • 3.1.2.2. Xã hội
 • 3.2. Tổng quan về các tổ chức tín dụng tại huyện gò quao
 • 3.2.1. Tổng quan về các tổ chức tín dụng chính thức trên địa bàn huyện Gò Quao
 • 3.2.2. Tổng quan về các tổ chức tín dụng bán chính thức và phichính thức ở huyện Gò Quao
 • 3.2.3. Tình hình cho vay vốn của các nông hộ sản xuất lúa trên địa bàn huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang
 • 3.3. Mô tả mẫu khảo sát
 • 3.3.1. Giới tính của chủ hộ
 • 3.3.2. Trình độ học vấn của Chủ hộ
 • 3.3.3. Cách thức tiếp cận của Chủ hộ
 • 3.3.4. Quan hệ xã hội của Chủ hộ với cơ quan chính quyền địa phương
 • 3.3.5. Nguồn vay tiền
 • 3.3.6 . Phương pháp canh tác
 • 3.3.7. Các nguyên nhân khiến hộ không vay vốn chính thức
 • 3.3.8. Những lý do khiến hộ bị hạn chế tín dụng chính thức
 • 3.3.9. Ưu tiên nguồn vốn vay
 • 3.3.10. Một số thông tin khác
 • 3.4. Kết quả ước lượng mô hình Probit

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂNG CAO QUYẾT ĐỊNH VAY VỐNCỦA CÁC NÔNG HỘ Ở HUYỆN GÕ QUAO TỈNH KIÊN GIANG

 • 4.1. Cơ sở đề xuất và giải pháp
 • 4.2. Giải pháp

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 • 5.1. Kết luận
 • 5.2. Kiến nghị
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Ngân Hàng Vay Vốn, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.