Đề Cương Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Agribank

Đề cương chi tiết Ngân hàng
Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Tài chính ngân hàng với đề tài Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Agribank. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Agribank này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Tài chính ngân hàng có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 +  Báo cáo thực tập tại ngân hàng Agribank

1. Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Tại Ngân Hàng Agribank

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Sự xuất hiện và phát triển của cho vay tiêu dùng
 • 1.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng
 • 1.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
 • 1.2.3.Vai trò của cho vay tiêu dùng
 • 1.2.4. Khách hàng của loại hình cho vay tiêu dùng
 • 1.2.5. Phân loại cho vay tiêu dùng
 • 1.2.6. Nguyên tắc chung trong cho vay tiêu dùng
 • 1.2.6.1. Tiền vay được sử dụng đúng mục đích
 • 1.2.6.2. Tiền vay phải được hoàn trả đúng hạn cả gốc và lãi
 • 1.2.7. Điều kiện vay vốn tiêu dùng
 • 1.2.8. Quy trình cho vay tiêu dùng
 • 1.2.8.1. Khách hàng lập và nộp hồ sơ vay vốn cho ngân hàng.
 • 1.2.8.2. Ngân hàng thẩm định hồ sơ vay vốn và quyết định cho vay
 • 1.2.8.3. Ngân hàng xác định các chỉ tiêu cho vay và ký hợp đồng tín dụng với khách hàng
 • 1.2.8.4. Theo dõi nợ và thu nợ
 • 1.3. Các  điều kiện để mở rộng cho vay tiêu dùng
 • 1.3.1.Các điều kiện thuộc về bản thân ngân hàng
 • 1.3.2. Các điều kiện  khách quan

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

 • 2.1.Tổng quan về ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thông Việt Nam – chi nhánh Bình Thạnh
 • 2.1.1.Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Bình Thạnh
 • 2.1.2.Quá trình  hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Bình Thạnh
 • 2.1.3.Mạng lưới hoạt động và cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3.1.Mạng lưới hoạt động
 • 2.1.3.2.Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3.3.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
 • 2.1.3.4.Sứ mệnh, tầm nhìn của Ngân hàng
 • 2.1.4.Tình hình hoat động của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Bình Thạnh trong những năm gần đây
 • 2.1.5. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Bình Thạnh
 • 2.1.5.1.Giới thiệu về chi nhánh Bình Thạnh
 • 2.1.5.2.Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.5.3.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
 • 2.1.5.4.Tổng quan về tình hình kinh doanh của của chi nhánh Bình Thạnh
 • 2.1.6. Tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Bình Thạnh
 • 2.1.6.1. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh Bình Thạnh
 • 2.1.6.2. Phân loại nợ

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ – KẾT LUẬN

 • 3.1 Nhận xét về tổ chức bộ phận
 • 3.2 Nhận xét về qui trình hoạt động của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Bình Thạnh
 • 3.3 Nhận xét biểu mẫu bảng biểu chứng từ
 • 3.4 Mối quan hệ làm việc
 • 3.5 Học hỏi từ các quy định
 • 3.6.Kết quả thu được sau đơt thực tập

KẾT LUẬN

2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2019-2021

CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Ngân hàng thương mại
 • 1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
 • 1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
 • 1.2. Cho vay tiêu dùng tại NHTM
 • 1.2.1. Khái niệm và đặc diểm cho vay tiêu dùng(CVTD)
 • 1.2.2. Vai trò của CVTD
 • 1.2.3. Phân loại
 • 1.2.4. Quy trình cho vay tiêu dùng
 • 1.3. Chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
 • 1.3.1. Khái niệm
 • 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá
 • 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng CVTD tại NHTM
 • 1.4.1. Nhân tố chủ quan
 • 1.4.2. Nhân tố khách quan

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

 • 2.1.Tổng quan về BIDV Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu
 • 2.1.1.Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2.Cơ cấu tổ chức và chức năng từng bộ phận
 • 2.1.2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng
 • 2.1.3.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh
 • 2.1.3.1.Các hoạt động chủ yếu
 • 2.1.3.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm
 • 2.1.4.Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển
 • 2.1.4.1.Thuận lợi
 • 2.1.4.2.Khó khăn
 • 2.1.4.3.Phương hướng phát triển của Ngân hàng
 • 2.2.Thực trạng cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu
 • 2.2.1.Một số quy định đối với cho vay tiêu dùng.
 • 2.2.2.Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại BIDV Chi Nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
 • 2.2.3.Nguyên tắc và điều kiện cho vay vốn
 • 2.2.4.Phương thức cho vay
 • 2.2.5.Hồ sơ và thủ tục vay vốn
 • 2.2.6.Quy trình cho vay
 • 2.2.7.Tình hình cho vay và thu nợ tại BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Bảng Bảng 2.2.Thống kê tình hình cho vay và thu nợ tại BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
 • 2.2.8.Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng theo cơ cấu dư nợ
 • 2.2.9.Tình hình các sản phẩm cho vay trên tổng dư nợ
 • 2.2.10.Tình hình nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
 • 2.2.11.Vòng quay vốn tín dụng
 • 2.3.Nhận xét
 • 2.3.1.Thành tựu đạt được
 • 2.3.2.Những tồn tại

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ – KẾT LUẬN

 • 3.1Đánh giá nội dung thực tập
 • 3.1.1.Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
 • 3.1.2.Mối quan hệ giữa các phòng ban.
 • 3.1.3. Kết quả thu được sau đơt thực tập
 • 3.2 Kết luận

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập cho vay tiêu dùng tại ngân hàng

3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH GÒ VẤP

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 • 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 • 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 1.5 KẾT CẤU ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 • 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng
 • 1.1.2 Phân loại
 • 1.2 CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
 • 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm và hình thức cho vay tiêu dùng
 • 1.2.2 Lợi ích của cho vay tiêu dùng
 • 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng
 • 1.3CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
 • 1.3.1 Các chỉ tiêu phản ánh quy mô hoạt động cho vay tiêu dùng
 • 1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng vay
 • 1.4.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH GÒ VẤP TPHCM

 • 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ SACOMBANK
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Chức năng của ngân hàng
 • 2.2 GIỚI THIỆU VỀ SACOMBANK CHI NHÁNH GÒ VẤP
 • 2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.2.2 Cơ cấu tổ chức
 • 2.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2015
 • 2.2.4 Thuận lợi, thách thức và phương hướng phát triển

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH GÒ VẤP

 • 3.1 CÁC SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP
 • 3.2 QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP
 • 3.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP
 • 3.3.1 Phân tích doanh số cho vay
 • 3.3.2 Phân tích doanh số thu nợ
 • 3.3.3 Phân tích dư nợ cho vay
 • 3.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
 • 3.4.1 Kết quả đạt được
 • 3.4.2 Tồn tại

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP

 • 4.1 TRIỂN VỌNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP
 • 4.1.1 Mục tiêu và định hướng hoạt động của Sacombank
 • 4.1.2 Mục tiêu phát triển của Sacombank chi nhánh Gò Vấp
 • 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI SACOMBANK CN GÒ VẤP
 • 4.2.1 Mở rộng nguồn vốn huy động
 • 4.2.2 Xây dựng chiến lược marketing
 • 4.2.3 Mở rộng hoạt động cho vay đối với sản phẩm cho vay CBCNV
 • 4.2.4 Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát các khoản vay
 • 4.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 • 4.2.6 Cắt giảm chi phí đồng thời phát triển, hoàn thiện các sản phẩm vay
 • 4.3 KIẾN NGHỊ HỘI SỞ SACOMBANK

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Tại Ngân Hàng Agribank, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.