Chuyên đề Lập kế hoạch Kinh doanh tại công ty TNHH Hương Việt

ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG VỊ VIỆT GIAI ĐOẠN 2018 – 2019
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu
5. Bố cục khóa luận

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Các khái niệm
1.1.1 Kế hoạch kinh doanh
1.1.2 Công tác lập kế hoạch kinh doanh
1.2 Sự cần thiết của công tác lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1 Bản chất của công tác lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.2 Mục đích và ý nghĩa của công tác lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.2.1 Mục đích
1.2.2.2 Ý nghĩa
1.2.3 Vai trò của công tác lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.3.1 Tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch kinh doanh
1.2.3.2 Tính tất yếu khách quan phải lập kế hoạch kinh doanh
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô
1.3.1.1 Yếu tố kinh tế
1.3.1.2 Yếu tố chính trị, pháp luật
1.3.1.3 Yếu tố văn hóa
1.3.1.4 Yếu tố công nghệ
1.3.2 Các yếu tố môi trường vi mô
1.3.2.1 Khách hàng
1.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh
1.3.2.3 Nhà cung ứng
1.3.2.4 Sản phẩm thay thế
1.3.3 Các yếu tố môi trường nội bộ trong doanh nghiệp
1.3.3.1 Nhân sự
1.3.3.2 Văn hóa
1.3.3.3 Tài chính
1.4 Các nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
1.4.1 Nguyên tắc lập kế hoạch kinh doanh
1.4.1.1 Chiến lược kinh doanh phải đảm bảo mục tiêu của doanh nghiệp
1.4.1.2 Chiến lược kinh doanh phải có tính khả thi, thống nhất với mục tiêu của doanh nghiệp
1.4.1.3 Chiến lược kinh doanh phải đảm bảo mối quan hệ giữa doanh nghiệp và thị trường
1.4.2 Các phương pháp lập kế hoạch kinh doanh
1.4.2.1 Ma trận SWOT
1.4.2.2 Ma trận SPACE
1.4.2.3 Mô hình 4P
1.4.2.4 Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter
1.5 Tiến trình lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
1.5.1 Tìm hiểu và nhận thức vấn đề
1.5.2 Thiết lập mục tiêu
1.5.3 Xem xét các tiền đề và cơ sở khách quan
1.5.4 Xác định các phương án khả thi
1.5.5 Đánh giá và so sánh các phương án
1.5.6 Lựa chọn phương án tối ưu
1.5.7 Lập kế hoạch hỗ trợ
1.5.8 Lập ngân quỹ, các chi phí
1.6 Kinh nghiệm công tác lập kế hoạch kinh doanh ở một số công ty khác
1.7 Nhận xét công tác lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
1.7.1 Ưu điểm
1.7.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HƯƠNG VỊ VIỆT

2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Hương Vị Việt
2.1.1 Thông tin chung về công ty
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ công ty
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3.1 Quá trình hình thành
2.1.3.2 Quá trình phát triển
2.2 Bộ máy tổ chức
2.2.1 Sơ đồ tổ chức
2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.2.3 Nguồn lực của công ty
a. Vốn
b. Cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị
c. Nguồn nhân lực
2.2.4 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
a. Sản phẩm chủ yếu của công ty
b. Thị trường hoạt động chủ yếu và khách hàng
c. Tình hình kinh doanh
2.2.4.1.c.1 Cơ cấu thị trường và doanh số
2.2.4.1.c.2 Cơ cấu hàng hóa và doanh số
d. Doanh thu và lợi nhuận
2.2.5 Nhận xét về công tác kinh doanh của công ty những năm gần đây
a. Ưu điểm
b. Hạn chế

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG VỊ VIỆT GIAI ĐOẠN 2018 – 2019

3.1 Giới thiệu bộ phận thực hiện công tác lập kế hoạch kinh doanh tại công ty
3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch kinh doanh tại công ty
3.2.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô
3.2.1.1 Yếu tố kinh tế
3.2.1.2 Yếu tố văn hóa
3.2.1.3 Yếu tố chính trị pháp luật
3.2.1.4 Yếu tố công nghệ
3.2.2 Các yếu tố môi trường vi mô
3.2.2.1 Khách hàng
3.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh
3.2.2.3 Nhà cung ứng
3.2.2.4 Sản phẩm thay thế
3.2.3 Các yếu tố môi trường nội bộ tại công ty
3.2.3.1 Nhân sự
3.2.3.2 Văn hóa
3.2.3.3 Tài chính

3.3 Thực trạng công tác lập kế hoạch kinh doanh tại giai đoạn 2018 – 2019
3.3.1 Các nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh tại công ty
3.3.1.1 Nguyên tắc lập kế hoạch kinh doanh
a. Chiến lược kinh doanh phải đảm bảo mục tiêu của công ty
b. Chiến lược kinh doanh phải có tính khả thi, thống nhất với mục tiêu của công ty
c. Chiến lược kinh doanh phải đảm bảo mối quan hệ giữa doanh nghiệp và thị trường
3.3.1.2 Các phương pháp lập kế hoạch kinh doanh tại công ty
a. Ma trận SWOT
b. Ma trận SPACE
c. Mô hình 4P
d. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter
3.3.1.3 Tiến trình lập kế hoạch kinh doanh tại công ty
a. Tìm hiểu và nhận thức vấn đề
b. Thiết lập mục tiêu
c. Xem xét các tiền đề và cơ sở khách quan
d. Xác định các phương án khả thi
e. Đánh giá và so sánh các phương án
f. Lựa chọn phương án tối ưu
g. Lập kế hoạch hỗ trợ
h. Lập ngân quỹ, các chi phí
3.4 Đánh giá chung về công tác lập kế hoạch tại công ty
3.4.1 Những mặt đạt được
3.4.2 Những mặt hạn chế
3.4.3 Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY HƯƠNG VỊ VIỆT GIAI ĐOẠN 2018 – 2019

4.1 Mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ của công ty giai đoạn 2018 – 2019
4.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác lập kế hoạch kinh doanh tại công ty giai đoạn 2018 – 2019
4.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác lập kế hoạch kinh doanh tại công ty giai đoạn 2018 – 2019

KẾT LUẬN