Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

1/5 - (1 bình chọn)

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Luật với đề tài Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập ngành luật có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành Luật, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập ngành Luật

GIỚI THIỆU Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

1.1 Đặt vấn đề

Đất đai là tài nguyên vô gi của mỗi quốc gia, nó không chỉ đơn thuần là nơi sinh sống, sản xuất của con người mà nó còn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi thông tin, làm phong phú cuộc sống của con người, tạo nên nét văn hóa riêng của từng quốc gia, từng dân tộc.

Đất đai là nguồn gốc của mọi tài sản vật chất của con người. Qua quá trình sản xuất, khai thác từ nguồn lợi của đất, con người đã tạo ra lương thực, thực phẩm, trang phục, nơi làm việc… uy nhiên, quỹ đất có hạn nó không thể sinh ra thêm, do đó cần phải quản lý tốt quỹ đất hiện có. Vấn đề quản lý việc sử dụng đất đai ngày càng trở lên quan trọng trong bối cảnh bùng nổ dân số, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, tài nguyên ngày càng cạn kiệt như ngày nay. Vì vậy công tác quản lý đất đai ngày càng được Chính phủ chú trọng quan tâm để quản lý chặt chẽ những biến động cả về chủ sử dụng và bản thân đất đai thì Nhà nước phải thực hiện công t c đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính. Các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai từ Nhà nước đã ban hành một loạt c c văn bản pháp luật về đất đai.

Tại Điều 6 của Luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung 2009) đã quy định 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, Điều 22 của Luật Đất đai năm 2013 quy định 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, trong đó có công t c đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính. Đây thực chất là một thủ tục hành chính nhằm thiết lập một hệ thống hồ sơ địa chính đầy đủ, chặt chẽ giữa Nhà nước và đối tượng sử dụng đất, là cơ sở để Nhà nước quản lý, nắm chặt toàn bộ diện tích đất đai và người sử dụng, quản lý đất theo pháp luật. Thông qua việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất cũng là cơ sở đảm bảo chế độ quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học.

Huyện Phú Tân có diện tích tự nhiên 44.819,3 ha và 104.408 người. Huyện Phú ân được đ nh gi là địa phương có điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay.

Để đảm bảo quản lý Nhà nước về đất đai một cách hợp lý, hiệu quả đến từng thửa đất, từng đối tượng sử dụng, huyện Phú ân đã x c định đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là nội dung quan trọng để nâng cao trách nhiệm quản lý và bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng. Thời gian qua huyện Phú ân đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. rong khi đó vấn đề quản lý đất đai trên toàn huyện vẫn đang còn hạn chế và công tác này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện vẫn đang còn lỏng lẻo, số hộ được cấp giấy chứng nhận đang còn rất ít, người dân sử đất đang còn tùy tiện. Ngoài ra việc xây dựng cac quy hoạch kế hoạch của các câp các ngành còn chồng chéo thiếu đồng bộ

Nhận thức được thực tiễn và tầm quang trọng của công t c điều tra đ nh gi tình hình quản lý và sử dụng đất xuất phát từ cơ sở lý luận và tình hình thực tế trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, từ đó tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau giai đoạn từ 2013 đến quý I năm 2016” hiện nay là rất cần thiết.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giai đoạn 2013 – 2016

Đề xuất các giải ph p đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công t c đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Phú Tân

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Tân theo hai hình thức, đó là theo kế hoạch và theo nhu cầu.

Những văn bản liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Thời gian cấp giấy từ năm 2013 đến hết tháng 3/2016.

1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Định giá được tiềm năng quản lý sử dụng đất tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau có định được tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Phú Tân liệu tham khảo trong việc cấp giấy chứng nhận

1.6. Những đóng góp mới của đề tài

Giai đoạn hiện nay huyện đã triển khai tốt các nội dung quản lý Nhà

Nước về đất đai, trong đó công t c đăng ký cấp GCNQSDĐ được huyện hết sức quan tâm. Từ năm 2013 đến Quý I năm 2016, huyện đã tổ chức cấp GCNQSDĐ đơn vị giải quyết được 9.741 thửa với diện tích 4.361,027 ha, trong đó cấp mới GCNQSDĐ Được 4.989 thửa với diện tích 3.969,804 ha. Đây là kết quả rất đ ng khích lệ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Định hướng công tác cấp GCNQSDĐ dụng đất đến năm 2020 thúc đẩy công tác đăng ký, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện đ p ứng được với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

1.7. Nội dung của bài luận văn

Chương 1 Giới thiệu: Đ nh gi công t c đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là nội dung quan trọng để nâng cao trách nhiệm quản lý và bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chương 2    ổng quan tài liệu: Khái quát về tình hình cấp GCN quyển sử dụng đất, như: đặc điểm, ý nghĩa, trình tự,…. Và một số cơ sở ph p lý để thực hiện công tác cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các cấp để làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng đất.

Chương 3 Nội dung và phương ph p nghiên cứu: Đề tài thực hiện với một số phương ph p như: thống kê số liệu, xử lý số liệu, phân tích, so s nh,…và với một nội dung cụ thể để hoàn thành đề tài.

Chương 4 Kết quả thảo luận: Đ nh gi công t c cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở huyện Phú Tân Từ năm 2013 đến Quý I năm 2016, huyện đã tổ chức cấp GCNQSDĐ đơn vị giải quyết được 9.741 thửa với diện tích 4.361,027 ha, trong đó cấp mới GCNQSDĐ Được 4.989 thửa với diện tích 3.969,804 ha. Đây là kết quả rất đ ng khích lệ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Chương 5 Kết luận và kiến nghị: Tình hình công tác cấp GCN quyền sử dụng đất của huyện Phú ân được đưa vào nề nếp và đang dần thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nhưng cần khắc phục một số vướng mắc trong công tác GCN sử dụng đất.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

 • Tính cấp thiết của đề tài
 • Mục đích, yêu cầu
 • * Mục đích
 • * Yêu cầu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẦN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • 1.1. Tổng quan về công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua các thời kỳ
 • 1.2. Cơ sở lý luận và căn cứ pháp lý của công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • 1.2.1. Cơ sở pháp lý
 • 1.2.2. Vai trò của các cấp chính quyền trong việc quản lý Nhà nước về đất đai
 • 1.2.3. Công tác đăng ký đất đai ban đầu và đăng ký biến động đất đai; sự cần thiết thực hiện đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • 1.2.4. Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận)
 • 1.2.5. Hệ thống Hồ sơ địa chính
 • 1.3. Tình hình thực hiện công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận
 • 1.3.1. Tình hình thực hiện công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận trong cả nước
 • 1.3.2. Tình hình thực hiện công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận của địa phương
 • 1.3.3. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 2.1. Mục tiêu nghiên cứu
 • 2.2. Đối tượng nghiên cứu
 • 2.3. Nội dung nghiên cứu
 • 2.4. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU

 • 3.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
 • 3.1.1. Điều kiện tự nhiên
 • 3.1.2. Các nguồn tài nguyên
 • 3.1.3. Cảnh quan và môi trường
 • 3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên
 • 3.2. Điều kiện kinh tế – xã hội
 • 3.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại địa phương
 • 3.4. Đánh giá chung

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

 • 4.1. Công tác  đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận cho các loại đất điển hình theo đặc thù của địa phương
 • 4.2. Công tác  đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận cho các loại tài sản gắn liền với đất
 • 4.3.  Công tác  đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất tại địa phương
 • 4.4. Tình hình ứng dụng tin học trong công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận và công tác lập, quản lý, chỉnh lý Hồ sơ địa chính tại địa phương
 • 4.5. Đánh giá chung về công tác  đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận tại địa phương
 • 4.6. Một số giải pháp khắc phục và đẩy nhanh tiến độ Công tác  đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận tại địa phương

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Luật đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo