Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Đề cương chi tiết Ngành Luật

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Luật với đề tài Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập ngành luật có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành Luật, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập ngành Luật

ĐẶT VẤN ĐỀ: Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

 • Tính cấp thiết của đề tài
 • Mục đích, yêu cầu
 • * Mục đích
 • * Yêu cầu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẦN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • 1.1. Tổng quan về công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua các thời kỳ
 • 1.2. Cơ sở lý luận và căn cứ pháp lý của công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • 1.2.1. Cơ sở pháp lý
 • 1.2.2. Vai trò của các cấp chính quyền trong việc quản lý Nhà nước về đất đai
 • 1.2.3. Công tác đăng ký đất đai ban đầu và đăng ký biến động đất đai; sự cần thiết thực hiện đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • 1.2.4. Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận)
 • 1.2.5. Hệ thống Hồ sơ địa chính
 • 1.3. Tình hình thực hiện công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận
 • 1.3.1. Tình hình thực hiện công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận trong cả nước
 • 1.3.2. Tình hình thực hiện công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận của địa phương
 • 1.3.3. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 2.1. Mục tiêu nghiên cứu
 • 2.2. Đối tượng nghiên cứu
 • 2.3. Nội dung nghiên cứu
 • 2.4. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU

 • 3.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
 • 3.1.1. Điều kiện tự nhiên
 • 3.1.2. Các nguồn tài nguyên
 • 3.1.3. Cảnh quan và môi trường
 • 3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên
 • 3.2. Điều kiện kinh tế – xã hội
 • 3.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại địa phương
 • 3.4. Đánh giá chung

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

 • 4.1. Công tác  đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận cho các loại đất điển hình theo đặc thù của địa phương
 • 4.2. Công tác  đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận cho các loại tài sản gắn liền với đất
 • 4.3.  Công tác  đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất tại địa phương
 • 4.4. Tình hình ứng dụng tin học trong công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận và công tác lập, quản lý, chỉnh lý Hồ sơ địa chính tại địa phương
 • 4.5. Đánh giá chung về công tác  đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận tại địa phương
 • 4.6. Một số giải pháp khắc phục và đẩy nhanh tiến độ Công tác  đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận tại địa phương

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Luật đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Công Tác Đăng Ký Đất Đai Và Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *