Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng Eximbank

Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng Eximbank, 9đ

Mẫu Báo cáo thực tập Ngân hàng
Rate this post

Dưới đây là bài mẫu Báo cáo thực tập Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng Eximbank mà Thuctap muốn chia sẻ tới các bạn. Dựa vào mở đầu, đề cương, kết luận mà các bạn hãy viết lên một bài Báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình xuất sắc nhé. Đây là 3 phần quan trọng Thuctap gửi để các bạn thông qua một bài mẫu Báo cáo thực tập về ngân hàng Eximbank Đánh giá chất lượng tín dụng của sinh viên khóa trước đã đạt 9đ. Thuctap còn rất nhiều các bài mẫu về ngân hàng, các bạn tham khảo thoải mái và tải miễn phí trên trang của Thuctap nhé!

Trong quá trình làm bài, nếu các bạn cần thuê người viết Báo cáo thực tập, luận văn thạc sĩ, Tiểu luận thì liên hệ với Thuctap ngay và luôn qua zalo!


Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng Eximbank

Phần mở đầu đánh giá chất lượng tín dụng

1.1 Lý do chọn đề tài
Trong cơ chế thị trường ngày nay, hoạt động ngân hàng là một trong những dịch vụ quan trọng và cần thiết. Cùng với đà phát triển của nền kinh tế Việt Nam và xu thế cạnh tranh gay gắt trong tiến trình hội nhập, ngành ngân hàng càng tỏ rõ vị trí quan trọng hàng đầu của mình. Trong hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng được xem là mang lại lợi nhuận chủ yếu và cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Theo kết quả được được nêu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết số 42 của Quốc hội và Quyết định 1058 của Thủ tướng về xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức, ngày 28/8/2018 thì từ năm 2012 đến hết tháng 6/2018, hệ thống ngân hàng đã xử lý được 785,93 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Đến cuối tháng 6/2018, tỷ lệ nợ xấu còn 2,09%, giảm so với cuối năm 2020 (2,46%), tuy vẫn cao hơn cuối năm 2021. Số cặp tổ chức tín dung (TCTD) sở hữu chéo đã giảm từ 7 cặp xuống còn 1 cặp. Có thể thấy tình hình nợ xấu và xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng nói chung đang có xu hướng giảm dần nhưng vẫn còn đó những nguy cơ tiềm ẩn bùng phát nợ xấu trở lại nhất là trong bối cảnh thị trường Bất động sản tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa qua cơn sốt. Mặt khác, theo nhiều chuyên gia thì theo chu kỳ 10 thì khủng hoảng tài chính sẽ quay trở lại trong thời gian tới.
Đối với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), với sự nổ lực của mình trong những năm qua nhằm kéo giảm tỷ lệ nợ xấu trong toàn hàng thì đến nay đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm nhẳm lành mạnh hóa hoạt động tín dụng tại ngân hàng từ đó ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, đảm bảo môi trường phát triển bền vững, ổn định của Eximbank trong những năm tiếp theo. Nhận định được tầm quan trọng này, và với kiến thức đã có được trong quá trình thực tập tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nên em đã chọn đề tài “Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)”.

XEM THÊM: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

1.2. Mục tiêu nghiên cứu
– Đánh giá thực trạng cho vay nhằm đưa ra những nhận định về tình hình cho vay của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
– Tìm ra những hạn chế về nguyên nhân trong hoạt động cho vay.
– Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về thực trạng và chất lượng cho vay tại ngân hàng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay.
Phạm vi nghiên cứu về không gian: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Giai đoạn từ năm 2018 – 2021.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Thu thập thông tin từ Website http://www.Eximbank.com.vn. Thu thập số liệu từ các báo cáo tài chính năm, báo cáo thường niên của Eximbank.
– Phương pháp thống kê, miêu tả, tổng hợp số liệu.
– Phương pháp so sánh: sơ sở dữ liệu; tỷ trọng; cơ cấu.
– Phương pháp phân tích số liệu và đánh giá số liệu.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Những vấn đề chung về cho vay của ngân hàng thương mại.
Thực trạng hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP

Đề cương Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng

MỤC LỤC
1. GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
1.5. Nội dung nghiên cứu
2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
2.1 Những vấn đề chung về ngân hàng thương mại
2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
2.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
2.1.2.1 Chức năng trung gian tín dụng
2.1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán
2.1.2.3 Chức năng tạo tiền
2.1.3 Vai trò của ngân hàng thương mại
2.2 Những vấn đề chung về hoạt động tín dụng ngân hàng
2.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng
2.2.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
2.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng
2.2.3.1 Theo mục đích sử dụng tiền vay
2.2.3.2.Theo thời hạn sử dụng tiền vay
2.2.3.3 Theo hình thức đảm bảo tiền vay
2.2.3.4 Theo thành phần kinh tế
2.2.4 Vai trò của tín dụng ngân hàng
2.2.4.1 Vai trò đối với nền kinh tế.
2.2.4.2 Vai trò đối với người đi vay.
2.2.4.3 Đối với bản thân Ngân hàng
2.3 Chất lượng tín dụng Ngân hàng
2.3.1. Quan niệm về chất lượng tín dụng ngân hàng
2.3.1.1 Theo quan điểm của khách hàng
2.3.1.2. Theo quan điểm của Ngân hàng
2.3.1.3 Theo quan điểm của xã hội
2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
2.3.2.1 Các chỉ tiêu định tính
2.3.2.2 Các chỉ tiêu định lượng
2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng
2.3.3.1 Nhân tố khách quan
2.3.3.2 Nhân tố chủ quan
Tóm tắt Chương 2
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

XEM THÊM: MẪU LÀM BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP ĐIỂM CAO

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
4.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
4.1.2 Cơ cấu tổ chức
4.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
4.1.4 Hoạt động kinh doanh chủ yếu
4.1.5 Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng 2019 – 2021
4.2 Quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
4.3 Sản phầm cho vay
4.3.1 Dành cho KHCN
4.3.2 Dành cho khách hàng tổ chức
4.4 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
4.4.1 Dư nợ cho vay khách hàng
4.4.1.1 Phân tích dư nợ cho vay khách hàng theo thời hạn cho vay
4.4.1.2 Phân tích dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp
4.4.1.3 Phân tích dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh
4.4.2 Tỷ lệ nợ quá hạn
4.4.3 Tỷ lệ nợ xấu
4.4.4 Hiệu suất sử dụng vốn
4.4.5 Thu nhập từ hoạt động tín dụng
4.5 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng
4.5.1 Những thành tựu đạt được
4.5.2 Những vấn đề còn tồn tại
4.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại
Tóm tắt Chương 4

Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng Eximbank
Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng Eximbank

5. KẾT LUẬN, Ý NGHĨA
5.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
5.1.1 Mở rộng hoạt động tín dụng về cả phạm vi và đối tượng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng
5.1.2 Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng
5.1.3 Nâng cao chất lượng cấp tín dụng
5.1.4 Tăng cường giải quyết nợ xấu
5.1.5 Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin
5.1.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
5.2 Một số kiến nghị
5.2.1 Một số kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
5.2.2 Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Kết luận chương 5
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

XEM THÊM: TRỌN BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP NGÂN HÀNG

Phần kết luận đánh giá chất lượng tín dụng

Trong hoạt động kinh doanh, ngân hàng là một lĩnh vực hoạt động nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, trước xu thế hội nhập, các NHTM phải đối phó với nhiều loại hình rủi ro khác nhau. Tuy nhiên, tại Việt Nam, do xuất phát điểm của các NHTM khá thấp so với trung bình trong khu vực nên việc phải tập trung phát triển và quan tâm đến lợi nhuận được xem là ưu tiên số một. Chính vì thế, quản lý chất lượng tín dụng của các NHTM Việt Nam nói chung, của Eximbank nói riêng hầu như vẫn đang còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa được đầu tư xây dựng một cách thỏa đáng và chuyên nghiệp. Do vậy, tìm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng của các NHTM Việt Nam nói chung và của Eximbank nói riêng. Khóa luận lựa chọn đề tài nói trên và sử dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp đã hoàn thành những nội dung chủ yếu sau:
Một là, hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại.
Hai là, Chuyên đề đã làm rõ thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, từ đó rút ra được những kết quả, nguyên nhân, hạn chế đối với hoạt động này.
Ba là, trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, chuyên đề đã đưa ra hệ thống các giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại Eximbank. Để các giải pháp này có tính khả thi, Chuyên đề đề xuất một số kiến nghị có liên quan với Eximbank và với NHNN.
Với những kết quả đạt được trên, hy vong khóa luận là một nghiên cứu hữu ích cho những đối tượng quan tâm vê hoạt động cho vay của Eximbank trong thời gian qua cũng như những định hướng phát triển sắp tới của Ngân hàng này.

DOWNLOAD


Tham khảo thêm nhiều bài viết liên quan về ngân hàng, các bài mẫu Báo cáo thực tập hơn tại Thuctap. Các bạn thoải mái tham khảo và tải về miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.