Đề cương báo cáo thực tập kế toán phân tích tài chính

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương kế toán phân tích tài chính trong doanh nghiệp chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


1. Đề cương kế toán phân tích tài chính

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÂN TÍCH  TÀI CHÍNH

 • I – CƠ SỞ LÝ LUẬN:
 • 1.1. Khái niệm phân tích tài chính:
 • 1.2 Đối tượng của phân tích tài chính:
 • 1.3  Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính:
 • 1.4 Tổ chức công tác phân tích tài chính:
 • 1.5  Phạm vi nghiên cứu:
 • 1.6 Kết quả nghiên cứu:
 • II – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH:
 • 2.1 Các bước trong quá trình tiến hành phân tích tài chính:
 • 2.1.1 Thu  thập thông tin:
 • 2.1.2 Xử lý thông tin:
 • 2.1.3 Dự toán và ra quyết định:(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 2.1.4 Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính
 • 2.2 Phương pháp phân tích tài chính:
 • 2.2.1 Phương pháp so sánh
 • 2.2.2  Phương pháp tỷ lệ:
 • 2.2 Các nhóm tỷ số tài chính:
 • 2.2.1 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời:(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 2.2.2 Nhóm tỷ số thanh toán:
 • 2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản:
 • 2.2.4 Nhóm chỉ số cổ phiếu:

CHƯƠNG II: TÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY

 • 2.1. Giới thiệu công ty:
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành:
 • 2.1.2 Lỉnh vực kinh doanh:
 • 2.1.3. Vị thế công ty:
 • 2.1.4 Các sản phẩm:
 • 2.1.5. Chiến lược phát truyển và đầu tư:
 • 2.1.6 Một số thành tựu đạt được:
 • 2.1.7 Thị trường:
 • 2.2 Phân tích các tỷ số tài chính:( các bản báo cáo tài chính)
 • 2.2.1 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời:
 • 2.2.2 Nhóm tỷ số khả năng thanh toán:
 • 2.2.3  Chỉ số khả năng quản lý tài sản:
 • 2.2.4 Nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu:

CHƯƠNG III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMILK

 • 3.1  Kiến nghị về phương hướng phát triển sản xuất của công ty:
 • 3.2 Xác định chính sách tài trợ, cơ cấu vốn hợp lý
 • 3.3 Quản lý dữ trữ và quay vòng vốn:
 • 3.4 Sử dụng hợp lý chính sách bán chịu để tăng doanh thu:
 • 3.5 Quản lý thanh toán:(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 3.6 Đầu tư đổi mới công nghệ:
 • 3.7 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động:

KẾT LUẬN

MỤC LỤC

Xem thêm: Lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán phân tích tài chính


2. Đề cương kế toán phân tích tài chính

MỤC LỤC

Phần mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Bố cục của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  

 • 1.1 Khái quát về phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.2 Tầm quan trọng của phân tích tài chính
 • 1.1.3 Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp:
 • 1.1.3.1 Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp
 • 1.1.3.2. Đối với các nhà đầu tư
 • 1.1.3.3. Đối với các đối tượng cho vay
 • 1.1.3.4. Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước
 • 1.1.3.5. Đối với các đối tượng khác
 • 1.1.4. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 1.1.5 Phương pháp phân tích
 • 1.1.5.1.  Phân tích theo chiều ngang
 • 1.1.6.2. Phân tích theo chiều dọc
 • 1.1.6.3. Phân tích xu hướng
 • 1.1.6.4. Phân tích theo tỷ số
 • 1.2 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.1. Quy trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.2.1 Phân tích kết cấu BCTC
 • 1.2.2.2 Phân tích biến động    8
 • 1.2.3. Phân tích tình hình tài chính theo các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu
 • 1.2.3.1. Các tỷ số về khả năng thanh toán
 • 1.2.3.2. Các tỷ số về cơ cấu tài chính 9
 • 1.2.3.3. Các tỷ số về hoạt động
 • 1.2.3.4. Các tỷ số về doanh lợi
 • 1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính Dupont

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN PHÚ

 • 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Thiết Bị An Phú
 • 2.1.1. Quá trình thành lập
 • 2.1.2. Chức năng của Công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty
 • 2.1.4. Một số đặc điểm về chính sách kế toán tại công ty
 • 2.1.4. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
 • 2.1.4.1 Hoạt động kinh doanh chính
 • 2.1.5 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh
 • 2.2  Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Thiết Bị An Phú
 • 2.2.1 . Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 2.2.2 . Phân tích tình hình tài chính theo các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu
 • 2.2.2.1  Các tỷ số về khả năng thanh toán
 • 2.2.2.2  Các tỷ số về cơ cấu tài chính
 • 2.2.2.3  Các tỷ số về hoạt động
 • 2.2.2.4.  Vòng quay tài sản
 • 2.2.2.5  Các tỷ số về doanh lợi (tỷ số lợi nhuận)
 • 2.2.3  Phương pháp phân tích Dupont
 • 2.2.4  Phân tích nguồn và sử dụng ngân quỹ
 • 2.3 Đánh giá tình hình tài chính An Phú(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 2.3.1 Điểm mạnh
 • 2.3.2  Điểm yếu
 • 2.3.3  Nguyên nhân
 • 2.3.3.1  Nguyên nhân chủ quan
 • 2.3.3.2  Nguyên nhân khách quan

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI  PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH THIẾT BI AN PHÚ

 • 3.1. Những cơ hội và thách thức của ngành và của Công ty TNHH Thiết Bị An Phú
 • 3.1.1. Cơ hội
 • 3.1.2. Thách thức
 • 3.2 Một số giải pháp về phân tích hoạt động tài chính của công ty  TNHH An Phú
 • 3.2.1 Giải pháp về tình hình tài chính
 • 3.2.2 Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích
 • 3.2.3. Hoàn thiện công tác kế toán
 • 3.2.4. Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính

KẾT LUẬN

Xem thêm: Giải pháp kiến nghị báo cáo thực tập kế toán phân tích tài chính


3. Đề cương kế toán phân tích tài chính

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 • 1.1.1 Khái niệm
 • 1.1.2 Bản chất(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 1.1.2.1 Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước
 • 1.1.2.2 Quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khá
 • 1.1.2.3 Quan hệ tài chính phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp
 • 1.1.3 Chức năng, mục tiêu, vai trò, sự cần thiết, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích Tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.3.1 Chức năng của Tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.3.2 Mục tiêu của phân tích Tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.3.3 Vai trò của phân tích Tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.3.4 Sự cần thiết của phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • 1.1.3.5 Ý nghĩa
 • 1.1.3.6 Nhiệm vụ
 • 1.2 PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.2.1 Các phương pháp phân tíc
 • 1.2.1.1 Phương pháp so sánh
 • 1.2.1.2 Phương pháp tỷ lệ(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 1.2.1.3 Phương pháp phân tích mối quan hệ tương tác giữa các hệ số tài chính
 • 1.2.2 Nội dung phân tích khái quát tình hình Tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán
 • 1.2.2.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 1.3 CÁC BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 • 1.3.1 Thu thập thông tin
 • 1.3.2 Xử lý thông tin
 • 1.3.3 Dự toán và ra quyết định
 • 1.4 PHÂN TÍCH CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA DOANH NGHIỆP
 • 1.4.1 Các hệ số khả năng thanh toán
 • 1.4.1.1 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
 • 1.4.1.2 Hệ số thanh toán hiện thời
 • 1.4.1.3 Hệ số thanh khoản nhanh
 • 1.4.1.4 Hệ số thanh toán lãi vay
 • 1.4.2 Các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
 • 1.4.2.1 Hệ số nợ
 • 1.4.2.2 Hệ số vốn chủ sở hữu
 • 1.4.2.3 Tỷ suất đầu tư vào tài sản cố định
 • 1.4.2.4 Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định
 • 1.4.3 Các hệ số về hoạt động
 • 1.4.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 1.4.3.2 Số vòng quay các khoản phải thu
 • 1.4.3.3 Số vòng quay vốn lưu động
 • 1.4.3.4 Hiệu suất sử dụng vốn cố định
 • 1.4.3.5 Vòng quay tổng tài sản (Total assets turnover ratio)
 • 1.4.4 Các hệ số về sinh lời
 • 1.4.4.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu
 • 1.4.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh
 • 1.4.4.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu
 • 1.4.5 Phân tích các tỷ số tăng trưởng
 • 1.4.5.1 Tỷ số lợi nhuận tích lũy
 • 1.4.5.2 Tỷ số tăng trưởng bền vững
 • 1.4.6 Phân tích các tỷ số giá thị trường
 • 1.4.6.1 Tỷ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS: Earning Per Share)
 • 1.4.6.2 Tỷ số giá thị trường trên thu nhập (P/E: Price to Earrning Ratio)
 • 1.4.6.3 Tỷ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) hoặc (M/B)
 • 1.4.7 Phân tích DUPONT
 • 1.4.7.1 Khả năng sinh lợi so với tài sản
 • 1.4.7.2 Khả năng sinh lợi so với vốn chủ sở hữu
 • 1.5 PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN
 • 1.5.1 Bảng kê diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
 • 1.5.2 Bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 1.6 ĐÁNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HOA NANG INTERIOR and FURNITUR

 • 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
 • 2.1.1 Thông tin chun
 • 2.1.2 Quá trình hình thành
 • 2.1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản l
 • 2.1.4.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức hiện na
 • 2.1.4.3 Cơ cấu tổ chức quản lý
 • 2.1.4.4 Chức năng của từng bộ phận
 • 2.1.5 Đặc điểm cơ cấu bộ máy kế toán của công t
 • 2.1.5.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty
 • 2.1.5.2 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ
 • 2.1.5.3 Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán
 • 2.1.6  Phân tích khái quát về tài sản(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 2.1.7. Phân tích khái quát về nguồn vốn
 • 2.1.8. Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
 • 2.1.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.1.2.1. Về doanh thu
 • 2.1.2.2. Về chi phí
 • 2.1.2.3. Về lợi nhuận
 • 2.1.3. Phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ
 • 2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công Ty Hoa Nang INTERIOR AND FURNITURE  thông qua các chỉ số
 • 2.2.1. Chỉ số về quản trị nợ
 • 2.2.2. Chỉ số thanh toán
 • 2.2.3. Chỉ số hoạt động
 • 2.3. Nhận xét và đánh giá
 • 2.3.1. Ưu  điểm và nguyên nhân
 • 2.3.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3:  NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ – PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

 • 3.1 NHẬN XÉT CHUNG
 • 3.1.1 Nhận xét chung(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 3.1.2 Nhận xét về tình hình sử dụng vốn
 • 3.1.3 Nhận xét chung về báo cáo tài chính của công ty
 • 3.1.4 Nhận xét chung về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
 • 3.1.5 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu
 • 3.1.5.1 Những điểm mạnh của công ty
 • 3.1.5.2 Những thành tựu đạt được của công ty qua các năm
 • 3.1.6 Những khó khăn công ty còn gặp phải
 • 3.1.7 Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề
 • 3.2 GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ – PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
 • 3.2.1 Các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
 • 3.2.1.1 Giải pháp
 • 3.2.1.2 Nhiệm vụ(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 3.2.1.3 Kiến nghị
 • 3.2.2 Phương hướng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tài chính của công ty
 • 3.2.2.1 Mục tiêu phương hướng phát triển
 • 3.2.2.2 Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC PHỤ LỤC

Xem thêm: Cơ sở lý luận báo cáo thực tập kế toán phân tích tài chính 


4. Đề cương kế toán phân tích tài chính

MỞ ĐẦU  

 1. Lí do chọn công ty(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 2. Giới thiệu bài nghiên cứu của công ty

CHƯƠNG 1 : PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

 • 1.1. Phân tích nền kinh tế
 • 1.1.1. Phân tích các yếu tố vĩ mô tác động đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.1.2. Phân tích triển vọng kinh doanh của ngành
 • 1.1.2.1 Tác động một số chính sách đối với các doanh nghiệp mía đường trong thời gian ngắn và trung hạn:
 • 1.1.2.2. Triển vọng dài hạn:
 • 1.2     Phân tích ngành
 • 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngành Mía đường Việt nam
 • 1.2.2. Đặc điểm ngành Mía đường Việt nam hiện nay
 • 1.2.3.  Phân tích SWOT:
 • 1.2.3.1. Điểm mạnh:(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 1.2.3.2.       Điểm yếu:
 • 1.2.3.3.       Cơ hội:
 • 1.2.3.4.       Thách thức:

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNHCÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN         

 • 2.1 Giới thiệu công ty
 • 2.1.1. Thông tin chung
 • 2.1.2. Bộ máy tổ chức
 • 2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh
 • 2.2 Phân tích chiến lược công ty
 • 2.3 Phân tích kế toán
 • 2.4 Phân tích tình hình tài chính
 • 2.4.1.Phân tích tổng quan
 • 2.4.2.Phân tích khả năng sinh lời(*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 2.4.2.1.       Nhóm các tỷ số về kết cấu tài chính
 • 2.2.4.2.       Phân tích tình hình chi phí:
 • 2.2.4.3.       Phân tích tình hình lợi nhuận:
 • 2.4.3. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư
 • 2.4.4. Phân tích báo cáo dòng tiền

Xem thêm: Lời kết luận báo cáo thực tập kế toán phân tích tài chính

CHƯƠNG 3: DỰ PHÓNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

 • 3.1 Dự phòng báo cáo tài chính (3-5 năm tới)
 • 3.2 Một số kiến nghị cho công ty dựa trên các phát triển trên.
 • 3.2.1. Giải pháp về nhân lực
 • 3.2.2. Giải pháp về marketing (*Đề cương kế toán phân tích tài chính*)
 • 3.2.3. Giải pháp về sản xuất và tác nghiệp
 • 3.2.4. Giải pháp về tài chính – kế toán
 • 3.2.5. Giải pháp về R&D (nghiên cứu và phát triển)
 • 3.2.6. Giải pháp về hệ thống thông tin
 • 3.2.7. Giải pháp về tổ chức và lãnh đạo

KẾT LUẬN        

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương báo cáo thực tập kế toán phân tích tài chính trong doanh nghiệp từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo