Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu

Rate this post

Sau đây là mẫu TOP 4 Đề cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu với đề tài Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Quản trị Marketing có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập marketing

MỤC LỤC

1. Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 • 1.2. Vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh của DN
 • 1.2.1. Hệ thống hoạt động Marketing
 • 1.2.2. Phân tích các cơ hội Marketing
 • 1.3. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
 • 1.3.1. Phân đoạn thị trường
 • 1.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
 • 1.3.3. Thiết lập chiến lược marketing
 • 1.3.4. Hoạch định chương trình Marketing
 • 1.3.5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra nỗ lực Marketing
 • 1.4. Nội dung của hoạt động Marketing – Mix
 • 1.5. Chính sách sản phẩm
 • 1.5.1. Khái niệm sản phẩm
 • 1.5.2. Cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm
 • 1.6. Chính sách giá cả
 • 1.6.1. Khái niệm giá cả
 • 1.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá
 • 1.6.3. Tiến trình xác định mức giá ban đầu
 • 1.6.4. Một số chiến lược giá
 • 1.7. Chính sách kênh phân phối
 • 1.7.1. Khái niệm kênh phân phối
 • 1.7.2. Vai trò và chức năng của trung gian
 • 1.7.3. Chức năng của các kênh phân phối
 • 1.7.4. Các kênh phân phối
 • 1.7.5. Các phương thức kênh phân phối
 • 1.8. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
 • 1.8.1. Khái niệm xúc tiến hỗn hợp
 • 1.8.2. Bản chất của xúc tiến hỗn hợp
 • 1.8.3. Các bước tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp
 • 1.8.4. Một số dạng trong chính sách hỗn hợp

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY [ Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu]

 • 2.1. Khái quát về công ty
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty.
 • 2.1.4. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp
 • 2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • 2.2.1. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ của công ty.
 • 2.2.2. Cơ sở vật chất và thiết bị
 • 2.2.3. Sản lượng sản phẩm, doanh thu của công ty.
 • 2.3. Phân tích thực trạng Marketing của công ty
 • 2.3.1. Phân tích môi trường kinh doanh
 • 2.3.2. Hệ thống chiến lược Marketing của công ty

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY

 • 3.1. Giải pháp 1: Tăng cường công tác quảng cáo, xúc tiến bán hàng
 • 3.2. Giải pháp 2: Đào tạo cán bộ nhân viên làm công tác marketing
 • 3.3 Giải pháp 3: Thiết lập một phòng Marketing riêng biệt với phòng kinh doanh

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO (Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu)

XEM THÊM: Dịch vụ nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp giá rẻ

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Câu hỏi nghiên cứu
 5. Phươmg pháp nghiên cứu
 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
 7. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 • 1.1.    Tổng quan về hiệu quả kinh doanh
 • 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
 • 1.1.2. Bản chất hiệu quả kinh doanh
 • 1.1.3. Phân biệt giữa kết quả và hiệu quả kinh doanh
 • 1.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • 1.2.    Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh
 • 1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
 • 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
 • 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
 • 1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
 • 1.2.5. Các chỉ tiêu khái quát về tình hình tài chính
 • 1.3.    Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
 • 1.3.1. Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp
 • 1.3.2. Nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu)

 • 2.1.    Giới thiệu  tổng quan về Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
 • 2.1.1  Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
 • 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
 • 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
 • 2.2.    Phân tích khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC trong giai đoạn 2019 – 2021
 • 2.3.    Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC giai đoạn 2019 – 2021
 • 2.3.1. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
 • 2.3.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
 • 2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
 • 2.3.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
 • 2.3.5. Phân tích các chỉ tiêu khái quát về tình hình tài chính
 • 2.4     Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC giai đoạn 2019 – 2021
 • 2.5.    Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC giai đoạn 2019 – 2021

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

 • 3.1.    Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC trong thời gian tới
 • 3.1.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty
 • 3.1.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn
 • 3.2.    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
 • 3.2.1. Giải pháp tăng doanh thu (Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu)
 • 3.2.2. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng chi phí
 • 3.2.3. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng lao động
 • 3.2.4. Giải pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn
 • 3.2.5. Giải pháp về quản lý rủi ro
 • 3.3.    Một số kiến nghị khác để thực hiện hiệu quả các giải pháp trên
 • KẾT LUẬN
 • Danh mục tài liệu tham khảo

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING CHO SẢN PHẨM THẺ FLEXICARD (Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu)

CHƯƠNG 1: CƠ  SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẺ NGÂN HÀNG, DỊCH VỤ  THẺ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

 • 1.1. Khái quát chung về thẻ ngân hàng
 • 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ  ngân hàng
 • 1.1.2. Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại  thẻ ngân hàng
 • 1.1.2.1. Khái niệm thẻ
 • 1.1.2.2. Đặc điểm cấu tạo của thẻ
 • 1.1.2.3. Phân loại thẻ
 • 1.1.3. Hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng  thương mại
 • 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại các NHTM
 • 1.1.4.1. Các nhân tố chủ quan
 • 1.1.4.2. Các nhân tố khách quan
 • 1.1.5. Những rủi ro trong phát hành, sử dụng  và thanh toán thẻ
 • 1.2.    Thẻ ATM (Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu)
 • 1.2.1. Khái niệm thẻ ATM
 • 1.2.2. Tính năng của thẻ ATM
 • 1.2.3. Lợi ích và hạn chế của thẻ ATM
 • 1.2.3.1. Lợi ích của thẻ ATM
 • 1.2.3.2. Hạn chế của thẻ ATM
 • 1.3.    Marketing cho sản phẩm ngân hàng
 • 1.3.1. Khái niệm, đặc điểm và  vai trò của marketing ngân hàng
 • 1.3.1.1. Khái niệm marketing ngân hàng
 • 1.3.1.2. Đặc điểm của marketing ngân hàng
 • 1.3.1.3. Vai trò của marketing ngân hàng
 • 1.3.2. Các hoạt động marketing cho sản phẩm  ngân hàng
 • 1.3.2.1. Nghiên cứu môi trường marketing ngân hàng
 • 1.3.2.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
 • 1.3.2.3. Xây dựng chương trình marketing – mix
 • 1.3.2.4.  Đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing cho sản phẩm thẻ ngân hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG THẺ VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO THẺ FLEXICARD TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

 • 2.1. Thực trạng của thị trường thẻ Việt Nam
 • 2.1.1. Hoạt động phát hành thẻ
 • 2.1.2. Hoạt động phát triển hệ thống thanh toán thẻ
 • 2.1.3. Những vấn đề còn hạn chế
 • 2.2.    Tổng quan về PG Bank và hoạt động kinh doanh thẻ tại  PG Bank
 • 2.2.1. Giới thiệu chung về PG Bank (Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu)
 • 2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại  PG Bank
 • 2.2.2.1. Giới thiệu chung về hoạt động kinh doanh  thẻ tại PG Bank
 • 2.2.2.2. Giới thiệu sản phẩm thẻ Flexicard của PG Bank
 • 2.2.2.3. Quy trình phát hành và thanh toán thẻ Flexicard
 • 2.2.2.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại  PG Bank
 • 2 3. Thực trạng hoạt động marketing cho thẻ Flexicard tại ngân hàng PG Bank
 • 2.3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
 • 2.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
 • 2.3.3. Chiến lược sản phẩm (Product)
 • 2.3.4. Chiến lược giá (Price)
 • 2.3.5. Chiến lược phân phối (Place)
 • 2.3.6. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp (Promotion)
 • 2.3.7. Chiến lược về con người (People)
 • 2.3.8. Chiến lược quy trình phục vụ (Process)
 • 2.3.9. Chiến lược phương  tiện vật chất (Physical Evidences)
 • 2.3.10. Đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing cho  thẻ Flexicard
 • 2.3.10.1. Kết quả kinh doanh thẻ Flexicard
 • 2.3.10.2. Ưu điểm và hạn chế của các hoạt động marketing cho thẻ Flexicard

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING  CHO SẢN PHẨM THẺ FLEXICARD CỦA NGÂN HÀNG PG BANK (Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu)

 • 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trong thời gian tới
 • 3.2. Đối thủ cạnh tranh của thẻ Flexicard
 • 3.3. Phân tích SWOT cho thẻ Flexicard
 • 3.3.1. Điểm mạnh
 • 3.3.2. Điểm yếu
 • 3.3.3. Cơ hội
 • 3.3.4. Thách thức
 • 3.4. Các giải pháp về marketing cho sản phẩm thẻ Flexicard của ngân hàng PG Bank
 • 3.4.1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị  trường mục tiêu
 • 3.4.2. Các giải pháp marketing hỗn hợp cho sản phẩm  thẻ Flexicard
 • 3.4.2.1. Chiến lược sản phẩm
 • 3.4.2.2. Chiến lược giá
 • 3.4.2.3. Chiến lược phân phối
 • 3.4.2.4. Chiến lược xúc tiến hỗ hợp
 • 3.4.2.5. Chiến lược về con người
 • 3.4.2.6. Chiến lược quy trình phục vụ
 • 3.4.2.7. Chiến lược phương tiện vật chất
 • 3.5. Một số kiến nghị khác
 • 3.5.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
 • 3.5.2. Kiến nghị đối với NHNN
 • KẾT LUẬN

THỰC TRẠNG MARKETING-MIX CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI NAM

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN MARKETING MIX TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Khái niệm Marketing
 • 1.1.1. Marketing là gì
 • 1.1.2. Chức năng và vai trò của Marketing
 • 1.2. Khái quát về Marketing hỗn hợp (Marketing – Mix)
 • 1.2.1. Chính sách sản phẩm hàng hoá
 • 1.2.2 Chính sách giá cả
 • 1.2.3 Chính sách phân phối
 • 1.2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
 • 1.3.   Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh
 • 1.3.1.  Yếu tố khách quan
 • 1.3.2.   Yếu tố chủ quan (Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu)

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY

 • 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành công ty
 • 2.1.2. Chức năng nhiêm vụ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam
 • 2.1.4. Tình hình nhân sự Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam
 • 2.1.5. Tình hình doanh thu Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam
 • 2.2. Thực trạng marketing mix của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam
 • 2.2.1.Mô tả sản phẩm chính của Công ty
 • 2.2.2. Thực trạng Marketing hỗn hợp của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam
 • 2.2.2. Chiến lược giá
 • 2.2.3. Chiến lược phân phối
 • 2.2.4. Chiến lược chiêu thị
 • 2.3. Nhân tố ảnh hưởng
 • 2.3.1 Môi trường vĩ mô
 • 2.3.2. Môi trường vi mô
 • 2.4.    Đánh giá thực trạng vận dụng marketing-mix trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của Công ty trong những năm gần đây
 • 2.4.1. Những mặt đạt được (Đề Cương Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu)
 • 2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MARKETING-MIX NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT PT HẢI NAM

 • 3.1.Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hải Nam
 • 3.2.  Một số giải pháp vận dụng marketing-mix nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của Công ty
 • 3.2.1.  Giải pháp về  nhân sự
 • 3.2.2.  Giải pháp về loại hình dịch vụ
 • 3.2.3.  Giải pháp về giá
 • 3.2.4.  Giải pháp về phân phối
 • 3.2.5.  Giải pháp về xúc tiến hỗn hợp
 • 3.3.    Kiến nghị đối với cơ quan chức năng
 • KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị Marketing đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Marketing Tại Công Ty Xăng Dầu, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập tại công ty xăng dầu

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo