Đề cương hoạt động cho vay tại ngân hàng

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương hoạt động cho vay tại ngân hàng chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


1. Đề cương hoạt động cho vay tại ngân hàng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

CHƯƠNG 1 : LỜI MỞ ĐẦU     

 • 1.1.Lý do chọn đề tài
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.3. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.4. Phạm vi nghiên cứu
 • 1.5. Cấu trúc đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

 • 2.1.Tổng quan về hoạt động tín dụng Ngân hàng
 • 2.1.1.Khái niệm về tín dụng ngân hàng
 • 2.1.2.Đặc trưng của tín dụng ngân hàng
 • 2.1.3.Phân loại tín dụng ngân hàng
 • 2.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng
 • 2.2. Tổng quan về hoạt động cho vay
 • 2.2.1.Lý do hình thành hoạt động cho vay
 • 2.2.2   Khái niệm và đặc điểm cho vay
 • 2.2.2.2. Đặc điểm của cho vay
 • 2.2.3.Phân loại cho vay tín dụng
 • 2.2.4  Vai trò của hoạt động cho vay
 • 2.2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay
 • 2.2.5.1 Các yếu tố khách quan của nền kinh tế
 • 2.2.5.2 Các nhân tố thuộc về ngân hành
 • 2.2.5.3 Đối với khách hàng vay vốn
 • 2.2.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay
 • 2.2.7. Lý do chọn phân tích hoạt động cho vay

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK       

 • 3.1 Tổng quan về Sacombank
 • 3.1.1 Lịch Sử hình thành và phát triển
 • 3.1.2  Cơ cấu tổ chức
 • 3.1.3   Các thành tích đã đạt được
 • 3.2. Sản phẩm và dịch vụ
 • 3.3. Tình hình hoạt động của Sacombank
 • 3.3.1 Tình hình huy động vốn
 • 3.3.2 Tình hình sử dụng vốn
 • 3.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.3.4 Đánh giá chung về hoạt động của ngân hàng Sacombank

Xem thêm: Lời mở đầu hoạt động cho vay tại ngân hàng

CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI SACOMBANK       

 • 4.1 Quy trình tín dụng cho vay tại Sacombank
 • 4.2 Phân tích tình hình cho vay tại Sacombank
 • 4.2.1 Tỷ trọng cho vay trong dư nợ cho vay
 • 4.2.2 Phân tích dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn huy động
 • 4.2.3 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cho vay
 • 4.2.4 Phân tích cơ cấu trong cho vay
 • 4.2.4.1 Phân tích cơ cấu theo thời hạn vay
 • 4.2.4.2 Phân tích cơ cấu cho vay theo nhóm nợ
 • 4.2.4.3 Phân tích cơ cấu cho vay theo mục đích sử dụng.
 • 4.3 Phân tích hiệu quả cho vay
 • 4.3.1. Nợ quá hạn
 • 4.3.2. Hiệu suất sử dụng vốn
 • 4.3.4. So sánh hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng Sacombank  với Ngân hàng ACB
 • 4.3.4.1.  Thành tích
 • 4.3.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân.
 • 4.4 Đánh giá về hoạt động cho vay của Sacombank
 • 4.4.1. Kết quả đạt được
 • 4.4.2 Những vấn đề còn tồn tại

CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • 5.1 Nhận xét
 • 5.2 Các kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacombank
 • 5.2.1. Hoàn thiện các sản phẩm cho vay của NH.
 • 5.2.2. Nhóm các giải pháp về huy động vốn:
 • 5.2.3. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro
 • 5.3 Một số kiến nghị
 • 5.3.1 Đối với Nhà nước
 • 5.3.2 Đối với NHNN
 • 5.3.3 Đối với Sacombank
 • KẾT LUẬN

2.Đề cương hoạt động cho vay tại ngân hàng

CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI       

 • 1.1. Ngân hàng thương mại
 • 1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
 • 1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
 • 1.2. Cho vay tiêu dùng tại NHTM
 • 1.2.1. Khái niệm và đặc diểm cho vay tiêu dùng(CVTD)
 • 1.2.2. Vai trò của CVTD
 • 1.2.3. Phân loại
 • 1.2.4. Quy trình cho vay tiêu dùng
 • 1.3. Hiệu quả cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
 • 1.3.1. Khái niệm
 • 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá
 • 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng CVTD tại NHTM
 • 1.4.1. Nhân tố chủ quan
 • 1.4.2. Nhân tố khách quan

Xem thêm: Thực trạng hoạt động cho vay tại ngân hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CN TP.HCM

 • 2.1.Tổng quan về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN TP.HCM
 • 2.1.1 Lịch sử phát triển.
 • 2.1.2.Cơ cấu tổ chức và chức năng từng bộ phận
 • 2.1.2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng
 • 2.1.3.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh
 • 2.1.3.1.Các hoạt động chủ yếu
 • 2.1.3.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm
 • 2.1.4.3.Phương hướng phát triển của Ngân hàng
 • 2.2.Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN TP.HCM
 • 2.2.1.Một số quy định đối với cho vay tiêu dùng.
 • 2.2.2.Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN TP.HCM.
 • 2.2.3.Nguyên tắc và điều kiện cho vay vốn
 • 2.2.4.Phương thức cho vay
 • 2.2.5.Hồ sơ và thủ tục vay vốn
 • 2.2.6.Quy trình cho vay
 • 2.2.7.Tình hình cho vay và thu nợ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN TP.HCM
 • 2.2.8.Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng theo cơ cấu dư nợ
 • 2.2.9.Tình hình các sản phẩm cho vay trên tổng dư nợ
 • 2.2.10.Tình hình nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
 • 2.2.11.Vòng quay vốn tín dụng
 • 2.3.Nhận xét
 • 2.3.1.Thành tựu đạt được
 • 2.3.2.Những tồn tại
 • 2.3.3..Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển.

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ – KẾT LUẬN

 • 3.1.Đánh giá nội dung thực tập
 • 3.1.1.Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
 • 3.1.2.Mối quan hệ giữa các phòng ban.
 • 3.1.3. Kết quả thu được sau đơt thực tập
 • 3.2.Một số giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBANK – chi nhánh TP.HCM
 • 3.2.1.Nhóm các giải pháp về huy động vốn:
 • 3.2.2. Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng
 • 3.2.2. Nâng cao chất lượng của các khoản vay tiêu dùng:
 • 3.3. Một số kiến nghị:
 • 3.3.1. Đối với Ngân hàng nhà nước:
 • 3.3.2. Đối với Cơ quan chính quyền địa phương:
 • 3.3.3. Đối với hội sở chính của VPBANK:

KẾT LUẬN

Xem thêm: Kiến nghị Giải pháp hoạt động cho vay tại ngân hàng


3.Đề cương hoạt động cho vay tại ngân hàng

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÒNG GIAO DỊCH TÂN CẢNG  

 • 1.1. Giới thiệu về ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
 • 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.1.2.Logo, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu
 • 1.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức
 • 1.1.4.  Lĩnh vực hoạt động:
 • 1.2. Sơ lược PGD Tân Cảng
 • 1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển.
 • 1.2.2. Những sản phẩm, dịch vụ chủ yếu
 • 1.2.2.1 Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ờ, chuyển nhượng BĐS
 • 1.2.2.2.Qui định về cho vay mua xe ô tô
 • 1.2.2.3.Cho vay tiêu dùng khác – phục vụ đời sốn
 • 1.2.3.Tình hình hoạt động của AGRIBANK – Chi nhánh Bình Thạnh – PGD Tân Cảng
 • 1.2.3.1 Tình hình huy động vốn
 • 1.2.3.2 Tình hình sử dụng vốn
 • 1.2.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
 • 1.2.3.4 Đánh giá chung về hoạt động của PGD Tân Cảng

Xem thêm: Lời kết luận hoạt động cho vay tại ngân hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK – CN BÌNH THẠNH – PGD TÂN CẢNG

 • 2.1 Quy trình tín dụng tại Agribank – PGD Tân Cảng
 • 2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại AGRIBANK – Chi nhánh Bình Thạnh – PGD Tân Cảng
 • 2.2.1 Tình hình dư nợ tín dụng
 • 2.2.2. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong dư nợ cho vay
 • 2.2.3 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng so với tổng nguồn vốn huy động:
 • 2.2.4 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cho vay tiêu dùng:
 • 2.2.5 Phân tích cơ cấu trong cho vay tiêu dùng
 • 2.2.5.1 Phân tích cơ cấu theo thời hạn vay
 • 2.2.5.2 Phân tích cơ cấu theo nhóm nợ
 • 2.2.5.3 Phân tích cơ cấu theo mục đích sử dụng.
 • 2.2.6 Phân tích hiệu quả cho vay tiêu dùng
 • 2.3 Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng của AGRIBANK – Chi nhánh Bình Thạnh – PGD Tân Cảng
 • 2.3.1.Kết quả đạt được
 • 2.3.2 Những vấn đề còn tồn tại

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK – CHI NHÁNH BÌNH THẠNH – PGD TÂN CẢNG

 • 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của AGRIBANK – Chi nhánh Bình Thạnh – PGD Tân Cảng
 • 3.1.1 Nhận định tình hình chung:
 • 3.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển của PGD Tân Cảng
 • 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại AGRIBANK – Chi nhánh Bình Thạnh – PGD Tân Cảng.
 • 3.2.1 Phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
 • 3.2.2 Đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng
 • 3.2.3 Cải thiện hoàn chỉnh quy trình cho vay
 • 3.2.4 Tích cực quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng của Ngân hàng
 • 3.2.5 Tăng cường huy động vốn:
 • 3.3 Một số kiến nghị
 • 3.3.1 Đối với Nhà nước
 • 3.3.2 Đối với NHNN

KẾT LUẬN

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương hoạt động cho vay tại ngân hàng từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo