ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THANH TOÁN THẺ

Ngân hàng
Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THANH TOÁN THẺ

Lời mở đầu

Chương I: Giới thiệu chung về thẻ ngân hàng

 1. Khái niệm về thẻ ngân hàng
 2. Vai trò của thẻ ngân hàng

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thẻ ngân hàng

Chương II: Thực trạng phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng Đông Á

 1. Giới thiệu về ngân hàng Đông Á

II: Thực trạng phát hành thẻ thanh toán tại ngân hàng Đông Á

III. Các sản phẩm thẻ hiện có của DongA Bank

 1. Thẻ đa năng Đông Á
 2. Thẻ nhà giáo
 3. Thẻ liên kết sinh viên
 4. Thẻ Đa năng Richland Hill
 5. Thẻ đa năng CK
 6. Thẻ Tín dụng Visa DongA Bank
 7. Thẻ bác sỹ
 8. Thẻ mua sắm

Chương III: Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện thanh toán thẻ tại ngân hàng Đông Á

 1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán thẻ của DongA Bank
 2. Những thuận lợi và khó khăn

III: Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện hệ thống thanh toán thẻ tại ngân hàng Đông Á

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

Xem thêm: Thực trạng về hoạt động pháp hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THANH TOÁN THẺ 2

CHƯƠNG 1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ  HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NHTM           

 • 1.1. Hoạt động thanh toán thẻ tại NHTM 
 • 1.1.1. Khái niệm và phân loại thẻ ngân hàng      
 • 1.1.1.1. Khái niệm thẻ ngân hàng 
 • 1.1.1.2. Phân loại thẻ ngân hàng   
 • 1.1.2. Hoạt động thanh toán thẻ tại NHTM          
 • 1.1.2.1. Các chủ thể tham gia hoạt động thanh toán thẻ
 • 1.1.2.2. Các thiết bị hỗ trợ trong thanh toán thẻ  
 • 1.1.2.3. Quy trình hoạt động thanh toán thẻ
 • 1.1.2.4. Phí thanh toán thẻ ( Đề cương hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng )
 • 1.1.2.5. Các rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ đối với ngân hàng 
 • 1.2. Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại NHTM
 • 1.2.1. Sự cần thiết của việc phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại NHTT
 • 1.2.1.1. Tăng cường huy động vốn ngắn hạn  cho ngân hàng
 • 1.2.1.2. Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng
 • 1.2.1.3. Khuyến khích xu thế hợp tác và hội  nhập của các ngân hàng
 • 1.1.2.4. Tăng doanh thu cho ngân hàng
 • 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của hoạt động thanh toán thẻ
 • 1.2.2.1. Chỉ tiêu định tính
 • 1.2.2.2. Chỉ tiêu định lượng
 • 1.2.3. Các nhân tố tác động đến sự phát triển của hoạt động thanh toán thẻ tại các NHTM
 • 1.2.3.1. Nhân tố khách quan
 • 1.2.3.2. Nhân tố chủ quan

CHƯƠNG 2.  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HÀ NỘI  TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2008

 • 2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Hà Nội
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Chi nhánh
 • 2.1.2. Nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.1. Nguồn nhân lực
 • 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3.  Quá trình hình thành và phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Đông Á
 • 2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ của ngân hàng TMCP  Đông Á – chi nhánh Hà Nội
 • 2.2.1. Các loại thẻ ngân hàng chấp nhận thanh toán
 • 2.2.1.1. Thẻ trong hệ thống VNCB
 • 2.2.1.2. Thẻ trong hệ thống China Union Pay
 • 2.2.1.3. Thẻ trong hệ thống Visa
 • 2.2.2. Công nghệ thanh toán
 • 2.2.3. Mạng lưới thanh toán
 • 2.2.3.1. Mạng lưới ATM
 • 2.2.3.2. Mạng lưới POS
 • 2.2.4. Hoạt động quản lý rủi ro thanh toán thẻ
 • 2.2.5. Doanh số thanh toán
 • 2.2.6. Tần suất giao dịch
 • 2.2.7. Lợi nhuận từ thanh toán
 • 2.3. Đánh giá sự phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP Đông Á
 • 2.3.1. Những thành tựu đạt được
 • 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
 • 2.3.2.1. Hạn chế
 • 2.3.2.2. Nguyên nhân

Xem thêm: Kiến nghị – Giải pháp hoạt động pháp hành, thanh toán thẻ

CHƯƠNG 3.  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HÀ NỘI

 • 3.1. Cơ hội và thách thức của Ngân hàng TMCP Đông Á trong việc phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam
 • 3.1.1. Cơ hội và thách thức chung của hệ thống NHTM
 • 3.1.1.1. Cơ hội
 • 3.1.1.2. Thách thức
 • 3.1.2. Cơ hội và thách thức của Ngân hàng TMCP Đông Á
 • 3.1.2.1. Cơ hội ( Đề cương hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng )
 • 3.1.2.2. Thách thức
 • 3.2. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới
 • 3.3. Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Hà Nội
 • 3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong phát triển mạng lưới
 • 3.3.1.1. Đầu tư  mở rộng mạng lưới ĐVCNT
 • 3.3.1.2. Đầu tư vào hệ thống ATM một cách đồng bộ và hợp lý
 • 3.3.1.3. Tăng cường hoạt động liên kết trong liên minh thẻ và với các TCTQT
 • 3.3.2. Đầu tư đổi mới công nghệ
 • 3.3.3. Hoàn thiện chính sách Marketing và chăm sóc khách hàng
 • 3.3.3.1. Thực hiện chính sách đa dạng hóa sản phẩm
 • 3.3.3.2. Thực hiện chính sách giá cạnh tranh
 • 3.3.3.3. Tăng cường công tác Marketing về thanh toán thẻ
 • 3.3.4. Nâng cao hiệu quả tổ chức nhân sự và trình độ  cán bộ làm công tác thẻ
 • 3.3.4.1. Nâng cao hiệu quả tổ chức nhân sự
 • 3.3.4.2. Nâng cao trình độ cán bộ làm công tác thẻ
 • 3.3.5. Nâng cao hiệu hoạt động quản lý rủi ro thanh toán thẻ
 • 3.3.5.1. Chủ động ngăn ngừa rủi ro thanh toán thẻ
 • 3.3.5.2. Kịp thời phát hiện và xử lý rủi ro thanh toán thẻ
 • 3.3.5.3. Tăng cường phối hợp với Trung tâm thẻ trong hoạt động quản lý rủi ro thanh toán thẻ
 • 3.4. Những kiến nghị
 • 3.4.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
 • 3.4.1.1. Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thẻ
 • 3.4.1.2. Hoàn thiện hành lang kỹ thuật
 • 3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.4.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thanh toán thẻ ( Đề cương hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng )
 • 3.4.2.2. Hỗ trợ về tài chính kỹ thuật để giúp các ngân hàng nhanh chóng kết nối vào trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất
 • 3.4.3. Kiến nghị đối với Hiệp hội thẻ Việt Nam
 • 3.4.4. Kiến nghị đối với các Bộ ngành có liên quan
 • 3.4.4.1. Kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông
 • 3.4.4.1. Kiến nghị với các cơ quan Điện lực, Bảo hiểm, Viễn thông

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Lời kết luận hoạt động pháp hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THANH TOÁN THẺ 3

Chương I: Cơ sở lý luận về thẻ ngân hàng

I/ Những vấn đề chung về thẻ

 • Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ thanh toán ( Đề cương hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng )
 • Nội dung cơ bản về thẻ
  • Khái niệm thẻ thanh toán
  • Đặc điểm cấu tạo thẻ
  • Phân loại thẻ
 • Vai trò và lợi ích của thẻ
  • Vai trò của thẻ
  • Lợi ích của thẻ
 • Hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại
  • Cơ chế phát hành thẻ
  • Cơ sở pháp lý và nguyên tắc phát hành thẻ
  • Thủ tục phát hành thẻ
  • Quy trình phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ
  • Thu nhập và chi phí trong kinh doanh thẻ
  • Rủi ro trong kinh doanh thẻ

Chương II: Thực trạng hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP á Châu.

I/ Một vài nét cơ bản về Ngân hàng TMCP á Châu

 1. Khái quát về Ngân hàng TMCP á Châu
 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ACB

II/ Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại ACB

 1. Giới thiệu chung về hoạt động kinh doanh thẻ tại ACB
  • Những bước đi đầu tiên
  • Các loại thẻ do ACB đang phát hành
  • Hoạt động nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ tại ACB
   • Nghiệp vụ phát hành thẻ
   • Nghiệp vụ thanh toán thẻ
  • Thực trạng hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại ACB
   • Thực trạng hoạt động phát hành thẻ
   • Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ
 1. Những khó khăn trong phát hành và thanh toán thẻ tại ACB
  • Về môi trường pháp lý
  • Về môi trường kinh tế xã hội
  • Về bản thân ACB
  • Các nguyên nhân khác

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại ACB.

1/ Triển vọng phát triển thẻ trên thị trường Việt Nam – chiến lược kinh doanh của ACB

 • Triển vọng phát triển thẻ trên thị trường Việt Nam.
 • Chiến lược kinh doanh của ACB.

2/ Một số giải pháp.

 • Giải pháp chung.
  • Giải pháp về lĩnh vực công nghệ
  • Giải pháp về xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh tổng quát
  • Làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường
  • Xây dựng và triển khai đồng bộ các chiến lược Marketing cho dịch vụ thẻ
  • Thành lập mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa các bộ phận
  • Giải pháp về cơ cấu tổ chức bộ máy
 • Giải pháp cụ thể
  • Nâng cao tiện ích của thẻ do ACB phát hành ( Đề cương hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng )
  • Đơn giản hoá quy trình, thủ tục phát hành thẻ
  • Cải tiến mẫu mã và công nghệ thẻ phát hành
  • Mở rộng chủng loại thẻ thanh toán
  • Phát triển mạng lưới đại lý chấp nhận thẻ của ngân hàng
  • Phát triển đào tạo nguồn nhân lực
 • 3/ Một số kiến nghị
 • 3.1. Đối với chính phủ
 • 3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.3. Đối với Hội các Ngân hàng thanh toán thẻ

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.