Mẫu đề cương kế toán Doanh thu, Chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Báo cáo thực tập Kế Toán
Rate this post

Mẫu đề cương kế toán Doanh thu, Chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Xin chào tất cả các bạn sinh viên đang làm bài báo cáo thực tập, chuyên đề đề cương kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn mẫu đề cương chi tiết chuyên ngành kế toán với đề tài kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm cho các bạn có thêm tài liệu đề cương tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình.

Ngoài ra, dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp còn hỗ trợ cho các bạn sinh viên ngành kế toán, như tư vấn đề tài, viết đề cương, và hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp trọn gói, nếu như các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với thuctaptotnghiep.net qua sdt, hoặc zalo: 0934536149.

Mẫu đề cương kế toán Doanh thu, Chi phí và xác định kết quả kinh doanh

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG

 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.1.1. Giới thiệu chung
 • 1.1.2. Ngành nghề kinh doanh
 • 1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
 • 1.3. Quy trình công nghệ
 • 1.4. Tổ chức bộ máy quản lý
 • 1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 • 1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 1.5. Tổ chức công tác kế toán
 • 1.5.1. Cơ cấu bộ máy kế toán
 • 1.5.2. Nhiệm vụ của từng phần hành kế toán
 • 1.5.3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
 • 1.5.3.1. Chế độ kế toán áp dụng
 • 1.5.3.2. Chính sách kế toán
 • 1.5.3.3. Hệ thống tài khoản sử dụng
 • 1.5.3.4. Hệ thống báo cáo áp dụng
 • 1.5.3.5. Hình thức kế toán sử dụng

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN Mẫu đề tài kế toán Doanh thu, Chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • 2.1. Những vấn đề chung về doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất
 • 2.1.1. Các khái niệm
 • 2.1.2. Ý nghĩa của kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 2.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.2.1. Khái niệm
 • 2.2.2. Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
 • 2.2.3. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
 • 2.2.4. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 2.2.5. Phương pháp hạch toán
 • 2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.3.1. Khái niệm
 • 2.3.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.3.3. Tài khoản sử dụng, nguyên tắc hạch toán và kết cấu tài khoản
 • 2.3.4. Phương pháp hạch toán
 • 2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.4.1. Khái niệm
 • 2.4.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.4.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 2.4.4. Phương pháp hạch toán
 • 2.5. Kế toán hoạt động tài chính
 • 2.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.5.1.1. Khái niệm và điều kiện ghi nhận
 • 2.5.1.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.5.1.3. Tài khoản sử dụng, nguyên tắc hạch toán và kết cấu tài khoản
 • 2.5.1.4. Phương pháp hạch toán
 • 2.5.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 2.5.2.1. Khái niệm
 • 2.5.2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.5.2.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 2.5.2.4. Phương pháp hạch toán
 • 2.6. Kế toán các hoạt động khác
 • 2.6.1. Kế toán các khoản thu nhập khác
 • 2.6.1.1. Khái niệm
 • 2.6.1.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.6.1.3. Tài khoản sử dụng, nguyên tắc hạch toán và kết cấu tài khoản
 • 2.6.1.4. Phương pháp hạch toán
 • 2.6.2. Kế toán các khoản chi phí khác
 • 2.6.2.1. Khái niệm
 • 2.6.2.2. Chứng từ , sổ sách sử dụng
 • 2.6.2.3. Tài khoản sử dụng, nguyên tắc hạch toán và kết cấu tài khoản
 • 2.6.2.4. Phương pháp hạch toán
 • 2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 2.7.1. Khái niệm và phương pháp xác định thuế TNDN
 • 2.7.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.7.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 2.7.4. Phương pháp hạch toán
 • 2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.8.1. Khái niệm
 • 2.8.2. Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh
 • 2.8.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.8.4. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 2.8.5. Phương pháp hạch toán

PHẦN 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

 • 3.1. Kế toán doanh thu bán hàng
 • 3.1.1. Kế toán quá trình tiêu thụ hàng hóa
 • 3.1.1.1. Nội dung
 • 3.1.1.2. Phương thức thanh toán
 • 3.1.1.3. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.1.1.4. Tài khoản sử dụng
 • 3.1.1.5. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.2. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 3.2.1. Nội dung
 • 3.2.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.2.5. Nội dung
 • 3.2.6. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.2.7. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.8. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.3. Kế toán hoat động tài chính
 • 3.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 3.3.1.1. Nội dung
 • 3.3.1.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.3.1.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.3.1.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 3.3.2.1. Nội dung
 • 3.3.2.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.3.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.3.2.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.4. Kế toán các hoat động khác
 • 3.4.1. Kế toán các khoản thu nhập khác
 • 3.4.1.1. Nội dung
 • 3.4.1.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.4.1.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.4.1.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.4.2. Kế toán các chi phí khác
 • 3.4.2.1. Nội dung
 • 3.4.2.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.4.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.4.2.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 3.5.1. Nội dung
 • 3.5.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.5.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.5.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 3.6.1. Nội dung
 • 3.6.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.6.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.6.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.7. Phân tích tình hình lợi nhuận của quý IV/2021
 • 3.7.1. Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo chiều ngang và chiều dọc
 • 3.7.2. Phân tích các tỷ sổ về lợi nhuận của quý IV năm 2021
 • 3.7.3. Phân tích lợi nhuận theo mô hình Dupont

PHẦN 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Mẫu đề tài kế toán Doanh thu, Chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • 4.1. Hoạt động chung của công ty
 • 4.2. Tổ chức bộ máy kế toán

KẾT LUẬN

Qua đây thì mình cũng xin giới thiệu về dịch vụ viết báo cáo thực tập thuê chuyên ngành kế toán của mình làm báo cáo thực tập kế toán là một trong những chuyên ngành cần sự đầu tư cũng như công sức nhiều cho nên nhiều bạn sinh viên hạn chế về thời gian cũng như hạn chế về số liệu công ty thực phẩm nên rất khó để có thể hoàn thành môn học thực tập này cho nên mình có mở dịch vụ hỗ trợ cho các bạn sinh viên đang đi thực tập và viết báo cáo thực tập kết toán một số bạn sinh viên có thể tự làm bạn với các hợp của mình khi chỉ cần mua số liệu cũng như xác nhận của công ty hoặc một số bạn sinh viên có thể nhờ làm trọn gói bài báo cáo thực tập từ đề cương bản thảo cho tôi bạn quá trình xây dựng công ty vào xin chứng từ trong thành cuốn rồi  đi nộp mà thôi tất nhiên cũng có chỉnh sửa bài nếu như cho biết hướng dẫn của các bạn có yêu cầu chỉnh sửa.

Ngoài ra, hiện nay bên mình cũng giới thiệu cho các bạn một số trung tâm đào tạo kế toán thực tế, với chi phí cho sinh viên được sử dụng những chứng từ thực tế, Trong quá trình thực tập cũng như một số kỹ năng khác, các bạn có thể truy cập vào website để tham khảo Mọi thắc mắc hỗ trợ Cần tư vấn các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, và Zalo của mình 0934 536 149 online 24/24 dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp rất vui khi bạn liên hệ đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.