Đề cương kế toán tài sản cố định doanh nghiệp

Rate this post

Dưới đây là Đề cương kế toán tài sản cố định doanh nghiệp mà Thuctaptotnghiep đã chọn lọc từ những bài điểm cao gửi đến các bạn tham khảo. Hy vọng với bài viết này có thể giúp các bạn có thêm tư liệu để làm bài BCTT của mình tốt hơn. Ngoài ra, còn có nhiều mẫu báo cáo của những đề tài khác và bài mẫu được chia sẻ miễn phí, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm, tham khảo trong các chuyên mục để tài về tham khảo nhé! Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình nhé!

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


1. Đề cương kế toán tài sản cố định

PHẦN ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CTY CP DỆT MAY HOÀ THỌ 

I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ 
1. Sự ra đời của công ty: 
2. Quá trình phát triển của công ty từ khi thành lập đến nay: 
II. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 
1. Chức năng: 
2. Nhiệm vụ: 
III. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán tại công ty 
1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 
2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 
2.2. Tổ chức tình hình kế toán: 
IV. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 
1. Thuận lợi: 
2. Khó khăn: 
V. Kết quả hoạt động của công ty trong 2 năm: 
1. Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp:
1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản cố định: 
1.2 Khái niệm và đặc điểm luân chuyển của vốn cố định: 
1.3. Xác định nguyên giá TSCĐ 
2. Phân loại và kết cấu TSCĐ:
2.1. Phân loại TSCĐ
3. Khấu hao và các phương pháp tính khấu hao TSCĐ
3.1. Khái niệm về hao mòn TSCĐ 
3.2. Khái niệm khấu hao TSCĐ: 
3.3. Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ:” 

I. Thực trạng kế toán TSCĐ với việc quản lý, sử dụng TSCĐ tại công ty
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty: gồm 2 phần ( Đề cương báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định doanh nghiệp )
IV. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 
1. Thuận lợi: 
V. Kết quả hoạt động của công ty trong 2 năm: 
1. Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp: 
1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản cố định: 
1.2 Khái niệm và đặc điểm luân chuyển của vốn cố định: 
1.3. Xác định nguyên giá TSCĐ
2. Phân loại và kết cấu TSCĐ 
2.1. Phân loại TSCĐ
3. Khấu hao và các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 
3.1. Khái niệm về hao mòn TSCĐ
3.2 Khái niệm khấu hao TSCĐ. 
3.3. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 
II. Thực trạng kế toán TSCĐ với việc quản lý sử dụng TSCĐ tại công ty. 

1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty: gồm 2 phần 
2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
2.1. Tình hình tài chính của công ty 

PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

I. Khái niệm đặc điểm và nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 
1. Khái niệm: 
2. Đặc điểm: 
3. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ: 
II. Phân loại và tính giá TSCĐ: 
1. Phân loại TSCĐ: 
1.1. Phân loại hữu hình: 
1.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu: 
1.3. Phân loại theo mục đích sử dụng:
1.4. Phân loại theo nguồn hình thành: 
2. Tính giá TSCĐ: 
2.1. Nguyên giá TSCĐ: 
2.2. Giá trị hao mòn: 
2.3. Giá trị còn lại: 
III. Hạch toán chi tiết tăng TSCĐ: 
1. Xác định đối tượng hạch toán TSCĐ:
2. Hạch toán chi tiết tăng TSCĐ: 
3. Hạch toán chi tiết giảm TSCĐ: 
IV. Hạch toán tổng hợp TSCĐ hữu hình và vô hình
1. Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ: 
1.1. Chứng từ, thủ tục hạch toán
1.2. Tài khoản sử dụng 
1.3. Phương pháp hạch toán TSCĐ
2. Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ:
2.1. Chứng từ thủ tục hạch toán:
2.2. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 213- Tài sản cố định vô hình: 
2.3. Phương pháp hạch toán: 
V. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ 
1. Một số khái niệm: 
2. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ 
3. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ ( Đề cương báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định doanh nghiệp )
3.1. Phương pháp khấu hao đường thẳng:
3.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: 
3.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm: 
4. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ 
4.1. Tài khoản sử dụng: 
4.2. Trình tự hạch toán 
VI. Kế toán sửa chữa TSCĐ 
1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ: 
2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ: 
3. Kế toán nâng cấp TSCĐ: 
4. Hình thức sổ kế toán tại công ty. 

B. Thực tế về hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ 

I. Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại công ty. 
1. Đặc điểm tài sản cố định. 
2. Phân loại TSCĐ. 
II. Hạch toán tăng giảm TSCĐ tại công ty. 
1. Hạch toán tăng TSCĐ tại công ty. 
1.1. Tài khoản sử dụng: 
1.2. Trình tự hạch toán lưu chuyển chứng từ. 
2. Hạch toán giảm TSCĐ tại công ty. 
3. Hạch toán kế toán tổng hợp TSCĐ vô hình tại công ty. 
3.1. Chứng từ sử dụng. 
3.2. Tài khoản sử dụng: 
3.3. Hạch toán kế toán TSCĐ vô hình tại công ty 
III. Hạch toán kế toán khấu hao TSCĐ tại công ty. 
1. Phương pháp tính khấu hao. 
2. Cách tính khấu hao. ( Đề cương báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định doanh nghiệp )
3. Kế toán khấu hao TSCĐ tại công ty: 
IV. Hạch toán kế toán sửa chữa lớn TSCĐ tại công ty: 

PHẦN III:NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÒA THỌ 

1. Những kết quả đạt được: 
2. Những vấn đề còn tồn tại: 
II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý TSCĐ: 
1. Về hạch toán kế toán TSCĐ: 
2. Chứng từ và sổ sách kế toán: 
3. Công tác quản lý TSCĐ:
KẾT LUẬN 

Xem thêm: Lời mở đầu kế toán tài sản cố định doanh nghiệp


2. Đề cương kế toán tài sản cố định

LỜI MỞ ĐẦU 
1.Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu ( Đề cương báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định doanh nghiệp )
3.Đối tượng nghiên cứu 
4.Phạm vi nghiên cứu
5.Phương pháp nghiên cứu 
6.Kết cấu đề tài 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của tài sản cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh: 
1.1.1 Đặc điểm của tài sản cố định 
1.1.2 Đặc điểm của tài sản cố định 
1.1.3 Vai trò của tài sản cố định
1.2 Phân loại TSCĐ và đánh giá tài sản cố định trong doanh nghiệp
1.2.1.1 Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện 
1.2.1.2 Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu 
1.2.1.3 Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành 
1.2.1.4. Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng 
1.2.2 Đánh giá tài sản cố định 
1.2.2.1. Đánh giá tài sản cố định theo nguyên giá 
1.2.2.2 Đánh giá tài sản cố định theo giá trị còn lại 
1.3 Hạch toán biến động tài sản cố định hữu hình 
1.3.1 Chứng từ kế toán 
1.3.2 Tài khoản sử dụng 
1.3.3.1 hạch toán tăng tài sản cố định hữu hình 
1.3.3.2 hạch toán giảm tài sản cố định hữu hình 
1.4 Kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình 
1.4.1 khái niệm 
1.4.2 Các phương pháp tính khấu hao 
1.4.2.1. Phương pháp khấu hao đường thẳng 
1.4.2.2 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 
1.4.2.3 Phương pháp khấu hao theo sản lượng 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 

2.1 Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk
2.1.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 
2.1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 
2.1.1.3 Thị trường kinh doanh của Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 
2.1.1.4. Những sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 
2.1.1.5 Đặc điểm quy trình kinh doanh dịch vụ của Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 
2.1.1.6 Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ( Đề cương báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định doanh nghiệp )
2.1.2.1 Các chính sách kế toán chung 
2.1.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 
2.1.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 
2.1.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 

3.1 Đặc điểm và phân loại tài sản cố định tại Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 3.1.1 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình 
3.1.2 Phân loại tài sản cố định hữu hình tại công ty
3.2 Kế toán nghiệp vụ tăng tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 
3.3 Kế toán nghiệp vụ giảm tài sản cố định hữu hình 
3.4 kế toán khấu hao tài sản cố định 
3.5 Kế toán kiểm kê tài sản cố định hữu hình 
3.6 Tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình 
3.7 Kế toán sửa chữa tài sản cố định hữu hình 
3.7.1 kế toán sửa chữa thường xuyên tài sản cố định hữu hình 
4.1 Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 
4.1.1 Ưu điểm 
4.1.2 Nhược điểm 
4.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 
4.2.1 Phương hướng hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Việt Hương chi nhánh Đăk Lăk 
4.2.2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Xem thêm: Lời kết luận kế toán tài sản cố định doanh nghiệp


3. Đề cương kế toán tài sản cố định

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. VỊ TRÍ CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 
1.1.1 .Khái niệm và đặc điểm tài sản cố định trong doanh nghiệp 
1.1.1.1. Khái niệm tài sản cố định 
1.1.1.2.Đặc điểm của tài sản cố định 
1.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 
1.2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 
1.2.1. Phân loại TSCĐ trong doanh nghiệp 
1.2.1.1. Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện 
1.2.1.2. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu 
1.2.1.3. Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành 
1.2.1.4. Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng 
1.2.2. Đánh giá tài sản cố định ( Đề cương báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định doanh nghiệp )
1.2.2.1. Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá 
1.2.2.2. Đánh giá tài sản cố định theo giá trị còn lại 
1.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 
1.3.1. Đánh số tài sản cố định 
1.3.2. Kế toán chi tiết TSCĐ tại phòng kế toán và bộ phận sử dụng 
1.3.2.1. Kế toán chi tiết tăng TSCĐ tại phòng kế toán và bộ phận sử dụng 
1.3.2.2. Kế toán chi tiết giảm TSCĐ ở phòng kế toán và bộ phận sử dụng 
1.4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
1.4.1. Tài khoản sử dụng 
1.4.1.1. TK 211- TSCĐ hữu hình 
1.4.1.2. TK 212- TSCĐ thuê tài chính 
1.4.1.3. TK 213- TSCĐ vô hình 
1.4.2. Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến tăng giảm TSCĐ 
1.5.1. Khấu hao và hao mòn tài sản cố định 
1.5.1.1. Hao mòn tài sản cố định 
1.5.1.2. Khấu hao tài sản cố định 
1.5.2. Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định 
1.5.3. Phương pháp tính khấu hao 
1.5.3.1.Phương pháp khấu hao đường thẳng 
1.5.3.3.Phương pháp khấu hao theo sản lượng 
1.5.4. Kế toán khấu hao và hao mòn tài sản cố định 
1.5.4.1. Tài khoản kế toán sử dụng 
1.5.4.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 
1.6. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
1.6.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 
1.6.2. Trường hợp sửa chữa lớn, mang tính phục hồi hoặc nâng cấp ( Đề cương báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định doanh nghiệp )

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VĂN BÀN 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP 
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn 
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 
2.1.2.2. Tổ chức Bộ máy quản lý của công ty 
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn 
2.1.3.1.Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 
2.1.3.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán của công ty và phần mềm kế toán sử dụng tại công ty 
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VĂN BÀN 
2.2.1. Đặc điểm tài sản cố định của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn 
2.2.1.1. Phân loại tài sản cố định 
2.2.1.2. Đánh giá tài sản cố định thực tế ở công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn 
2.2.2. Kế toán chi tiết tài sản cố định tại công ty TNHH Lâm Nghiệp Văn Bàn 
2.2.2.1..Kế toán chi tiết TSCĐ theo bộ phận sử dụng 
2.2.2.2. Kế toán chi tiết tài sản cố định chung cho toàn doanh nghiệp 
2.2.3.Kế toán tổng hợp tình hình biến động của tài sản cố định tại Công ty 
2.2.3.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ 
2.2.3.2.Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ 
2.2.4. Kế toán khấu hao TSCĐ 
2.2.4.1. Tính và phân bổ khấu hao 
2.2.4.2. Kế toán khấu hao TSCĐ 
2.2.5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định 
2.2.5.1. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ 
2.2.5.2. Sửa chữa lớn TSCĐ 

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 

3.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP 
3.1.1. Những thành tựu mà công ty đạt được
3.1.2.Một số tồn tại trong kế toán TSCĐ tại công ty 
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VĂN BÀN
3.2.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp 
3.2.2. Hoàn thiện hạch toán khấu hao tài sản cố định 
3.2.3. Hoàn thiện hạch toán sửa chữa nâng cấp tài sản cố định 
3.2.4. Hoàn thiện đánh số hiệu TSCĐ 
3.2.5. Hoàn thiện thẻ TSCĐ 
3.2.6. Nên hạch toán riêng chi phí khác (chi phí lắp đặt, chạy thử) khi mua TSCĐ qua lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng 
3.2.7. Giảm bớt thủ tục thanh lý TSCĐ để việc hạch toán thanh lý TSCĐ được nhanh chóng 
KẾT LUẬN 

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây là Đề cương kế toán tài sản cố định doanh nghiệp mà Thuctaptotnghiep đã chọn lọc từ những bài điểm cao gửi đến các bạn tham khảo. Hy vọng với bài viết này có thể giúp các bạn có thêm tư liệu để làm bài BCTT của mình tốt hơn. Ngoài ra, nếu thời gian viết bài quá gấp cần người viết thuê hay các bạn đang thiếu tài liệu để làm bài thì có thể liên hệ qua zalo: 0934.536149. Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập của mình.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo