ĐỀ CƯƠNG NÂNG CAO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG

Ngân hàng

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương nâng cao tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý:Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149

ĐỀ CƯƠNG NÂNG CAO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU     

CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại      
 • 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của ngân hàng thương mại    
 • 1.1.1.1. Khái niệm của Ngân hàng thương mại      
 • 1.1.1.2. Đặc điểm của Ngân hàng thương mại        
 • 1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 
 • 1.1.2.1. Huy động vốn   
 • 1.1.2.2. Sử dụng vốn      
 • 1.1.2.3. Hoạt động khác 
 • 1.2. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
 • 1.2.1. Khái niệm của tín dụng
 • 1.2.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng trung và dài hạn
 • 1.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
 • 1.3.1. Khái niệm của chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
 • 1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng trung và dài hạn của Ngân  hàng thương mại
 • 1.3.2.1. Chỉ tiêu định tính
 • 1.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng
 • 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung và dài hạn
 • 1.4.1. Nhân tố chủ quan
 • 1.4.2. Nhân tố khách quan
 • 1.4.2.1. Nhân tố thuộc về khách hàng
 • 1.4.2.2. Các nhân tố khách quan khác

Xem thêm: Lời mở đầu nâng cao tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

 • 2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam  
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển      
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban       
 • 2.1.2.1. Cơ cấu mô hình tổ chức NHTMCP NTVN sau khi cổ phần hóa       
 • 2.1.2.2. Bộ máy quản lý điều hành và các phòng ban giúp việc  
 • 2.1.2.3. Nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
 • 2.1.3. Các kết quả kinh doanh chủ yếu
 • 2.1.3.1. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương     
 • 2.1.3.2. Tình hình huy động vốn        
 • 2.1.3.3. Hoạt động tín dụng     
 • 2.1.3.4. Tình hình phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng     
 • 2.1.3.5. Hoạt động thanh toán quốc tế
 • 2.1.3.6. Kinh doanh ngoại tệ
 • 2.1.3.7. Hoạt động ngân hàng đại lý
 • 2.1.3.8. Hoạt động kinh doanh chứng khoán
 • 2.1.3.9. Hoạt động cho thuê tài chính
 • 2.1.3.10. Các hoạt động khác
 • 2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần  Ngoại thương Việt Nam
 • 2.2.1. Tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
 • 2.2.1.1. Một số nội dung cơ bản của chính sách cho vay khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
 • 2.2.1.2. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng   
 • 2.2.1.3. Quy trình tín dụng trung và dài hạn tai Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
 • 2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam         
 • 2.2.2.1. Nguồn cho vay trung và dài hạn      
 • 2.2.2.2. Quy mô  tín dụng trung và dài hạn  
 • 2.2.2.3. Sử dụng vốn trung và dài hạn
 • 2.2.2.4. Tình hình nợ quá hạn. 
 • 2.2.2.5. Chỉ tiêu lợi nhuận       
 • 2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam  
 • 2.3.1. Kết quả đạt được  
 • 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
 • 2.3.2.1. Hạn chế   
 • 2.3.2.2. Nguyên nhân     

CHƯƠNG 3.  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  

 • 3.1. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam  
 • 3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới
 • 3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
 • 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam  
 • 3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư     
 • 3.2.2. Xây dựng chiến lược Marketting Ngân hàng
 • 3.2.3. Ngăn ngừa, hạn chế và xử lý các khoản nợ quá hạn
 • 3.2.4. Đa dạng hóa lĩnh vực cho vay trung và dài hạn
 • 3.2.5. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, điều hành
 • 3.2.6. Nâng cao chất lượng cán bộ Ngân hàng       
 • 3.2.7. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng     
 • 3.2.8. Nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát của Ngân hàng
 • 3.3. Kiến nghị
 • 3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
 • 3.3.2. Kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành liên quan
 • 3.3.3. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Cơ sở lý luận nâng cao tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng

ĐỀ CƯƠNG NÂNG CAO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG 2

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN          

 • 1.1. Khái niệm về dự án đầu tư.     
 • 1.1.1. Khái niệm chung.     
 • 1.1.2.Vai trò của dự án đầu tư.      
 • 1.2. Dự án đầu tư trung và dài hạn
 • 1.2.1 Khái niệm chung       
 • 1.2.2 Đặc điểm dự án đầu tư trung và dài hạn     
 • 1.3 Cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn          
 • 1.3.1. Quy định về cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn        
 • 1.3.2. Quy trình cho vay dự án đầu tư      
 • 1.3.3. Thẩm định dự án đầu tư       
 • 1.4 . Nguồn vốn cho vay dự án đầu tư của các ngân hàng thương mại.1
 • 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn
 • 1.5.1. Quan niệm về hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn 
 • 1.5.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn:
 • 1.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay DAĐT  trung và dài hạn.
 • 1.5.3.1 Các chỉ tiêu định tính
 • 1.5.3.2. Các chỉ tiêu định lượng hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn.
 • 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại:
 • 1.6.1.Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng.
 • 1.6.1.1. Quy mô và cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn trung và dài hạn của các NHTM
 • 1.6.1.2. Năng lực của ngân hàng trong việc thẩm định DAĐT  trung và dài hạn, thẩm định khách hàng           
 • 1.6.1.3 Năng lực giám sát và xử lý các tình huống cho vay DAĐT  trung và dài hạn của ngân hàng           
 • 1.6.1.4. Chính sách tín dụng ngân hàng về cho vay trung và dài hạn
 • 1.6.1.5.Thông tin tín dụng  
 • 1.6.1.6. Công nghệ ngân hàng.      
 • 1.6.2. Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng.          
 • 1.6.2.1.Nhu cầu đầu tư vào DAĐT trung và dài hạn .    
 • 1.6.2.2. Khả năng của khách hàng trong việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tín dụng DAĐT trung và dài hạn của ngân hàng.    
 • 1.6.2.3. Khả năng của khách hàng trong việc quản lý, sử dụng vốn vay DAĐT trung và dài hạn.
 • 1.6.3.Nhóm nhân tố thuộc môi trường ảnh hưởng đến cho vay DAĐT trung và dài hạn.
 • 1.6.3.1. Môi trường tự nhiên
 • 1.6.3.2. Môi trường kinh tế
 • 1.6.3.3. Môi trường chính trị xã hội
 • 1.6.3.4. Môi trường pháp lý
 • 1.6.3.5. Sự quản lý vĩ mô của nhà nước và các cơ quan chức năng.
 • 1.7. Kinh nghiệm của ngân hàng một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam           
 • 1.7.1 Kinh nghiệm của Pháp
 • 1.7.2 Kinh nghiệm của Hàn Quốc và Malaysia
 • 1.7.3 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Xem thêm: Thực trạng nâng cao tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HỆ THỐNG NHNO&PTNT VIỆT NAM       

 • 2.1. Khái quát về NHNo&PTNT Việt Nam
 • 2.1.1. Lịch sử  hình thành và phát triển    
 • 2.1.2. Các hoạt động chính của NHNo&PTNT Việt Nam
 • 2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam 
 • 2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay DAĐT  trung và dài hạn NHNo&PTNT Việt Nam
 • 2.2.1 Quy trình nghiệp vụ cho vay trung và dài hạn của NHNo&PTNT Việt Nam
 • 2.2.2 Khách hàng vay của NHNo&PTNT Việt Nam
 • 2.2.3 Doanh số cho vay.
 • 2.2.4. Cơ cấu cho vay DAĐT  trung và dài hạn
 • 2.2.5. Nợ quá hạn về cho vay trung và dài hạn.
 • 2.2.6 Nguồn vốn NHNo&PTNT Việt Nam huy động để cho vay DAĐT  trung và dài hạn
 • 2.4 Đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn.
 • 2.4.1 Những kết quả đạt được
 • 2.4.2  Tồn tại và chưa hiệu quả trong cho vay DAĐT trung và dài hạn
 • 2.3.8. Các nguyên nhân của tồn tại và chưa hiệu quả cho vay dự án trung và dài hạn.
 • 2.3.8.1.Nguyên nhân từ phía ngân hàng.  
 • 2.3.8.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng.
 • 2.3.8.3. Nguyên nhân từ nền kinh tế

CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HỆ THỐNG NHNO & PTNT VIỆT NAM

 • 3.1. Định hướng
 • 3.1.1 Định hướng chung về hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam  đến năm 2010
 • 3.1.2. Định hướng cho vay dự án đầu tư
 • 3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn tại NHNo & PTNT Việt Nam.
 • 3.2.1. Giải pháp về nguồn vốn cho vay DAĐT  trung và dài hạn
 • 3.2.2 Xây dựng chính sách tín dụng một cách hợp lý.
 • 3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án.  
 • 3.2.3.1. Xem xét các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của doanh nghiệp:
 • 3.2.3.2. Xem xét khả năng trả nợ của doanh nghiệp.     
 • 3.2.4. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng
 • 3.2.5. Phát triển hệ thống thu thập  thông tin:
 • 3.2.6.Nâng cao vai trò của công tác thanh tra kiểm soát
 • 3.2.7. Một số giải pháp hỗ trợ khác .
 • 3.3. Kiến nghị          
 • 3.3.1. Đối với Nhà nước
 • 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.
 • 3.3. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Xem thêm: Kiến nghị – Giải Pháp nâng cao tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng

Xem thêm: Lời kết luận nâng cao tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng

ĐỀ CƯƠNG NÂNG CAO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG 3

MỤC LỤC

Lời mở đầu

CHƯƠNG I: Thực trạng công tác thẩm định cho vay vốn trung và dài hạn tại  Habubank giai đoạn 2004-2008

 • 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(Habubank).
 • 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ.
 • 1.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự.
 • 1.1.4.Khái quát về hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội giai đoạn 2004-2008.
 • 1.2.Thực trạng hoạt động thảm định cho vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội giai đoạn 2004-2008.
 • 1.2.1.Vài nét về tín dụng trung và dài hạn tại các ngân hàng thương mại.
 • 1.2.2.Tình hình thẩm định cho vay vốn trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội.
 • 1.2.3.Mục tiêu thẩm định.
 • 1.2.4. Quy trình thẩm định.
 • 1.2.5.Tổ chức thẩm định.
 • 1.2.6.Phương pháp thẩm định.
 • 1.2.7.Nội dung thẩm định.
 • 1.3.Ví dụ về thẩm định cho vay vốn đối với dự án đầu tư xây dựng khủ nghỉ sinh thái Lạc Hồng-Tam Đảo(Lachong Resort).
 • 1.3.1.Giới thiệu sơ bộ về dự án.
 • 1.3.2.Nội dung thẩm định cho vay của ngân hàng Habubank đối với dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng Lạc Hồng.
 • 1.4. Đánh giá chung về công tác thẩm định cho vay vốn trung và dài hạn tai Habubank giai đoạn 2003-2008.
 • 1.4.1. Đánh giá về quy trình thẩm định cho vay vốn trung và dài hạn của Habubank
 • 1.4.2. Đánh giá về nội dung thẩm định cho vay trung và dài hạn của Habubank.
 • 1.4.3. Đánh giá về phương pháp thẩm định cho vay trung và dài hạn của Habubank.
 • 1.4.4. Ảnh hưởng của công tác thẩm định cho vay trung và dài hạn tới hoạt động của Habubank giai đoạn 2004-2008.
 • 2.1. Định hướng phát triển dài hạn cảu Habubank.
 • 2.1.1. Định hướng phát triển chung của Habubank.
 • 2.1.2. Định hướng về công tác thẩm định cho vay trung và dài hạn của HBB.
 • 2.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay trung và dài hạn của HBB.
 • 2.2.1. Đối với công tác thẩm định cho vay trung và dài hạn tai HBB.
 • 2.2.2.Giải pháp về quy trình thẩm định.
 • 2.2.3.Lựa chọn phương pháp thẩm định phù hợp.
 • 2.2.4.Giải pháp về nội dung thẩm định.
 • 2.2.5 Giải pháp về công nghệ.
 • 2.2.6 Giải pháp về hệ thống cơ sở dự liệu.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương nâng cao tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *