ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương phân tích hàng tồn kho trong doanh nghiệp chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


MỤC LỤC

ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 • 1.1 Những vấn đề chung về hàng tồn kho và quản lý kho         
 • Tính cấp thiết của đề tài     
 • Đối tượng nghiên cứu         
 • Mục tiêu nghiên cứu           
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán HTK trong các doanh nghiệp          
 • 1.2 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho            
 • Hạch toán hàng tồn kho
 • Phương pháp tính giá xuất kho

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG            

 • 2.1 Phương pháp nghiên cứu kế toán Hàng tồn kho trong các doanh nghiệp 
 • Phương pháp thu thập dữ liệu        
 • Phương pháp phân tích dữ liệu      
 • 2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đối với kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp       
 • – Đánh giá tổng quan về kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp          
 • 2.3 Thực trạng kế toán hàng tồn kho tại Chi nhánh Công Ty Cổ phần đầu tư Long Biên
 • 2.3.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Công Ty Cổ phần đầu tư Long Biên 2.3.2 Tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh Công Ty Cổ phần đầu tư Long Biên            
 • 2.3.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh Công Ty Cổ phần đầu tư Long Biên            
 • 2.3.2.2 Chính sách Chi nhánh Công Ty Cổ phần đầu tư Long Biên                
 • 2.3.3 Thực trạng quy trình kế toán hàng tồn kho tại Chi nhánh Công Ty Cổ phần đầu tư Long Biên                        

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG BIÊN     

 • 3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán hàng tồn kho tại Công ty    
 • 3.1.1 Ưu điểm          
 • 3.1.2 Nhược điểm                
 • 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty            
 • 3.2.1 Về hình thức và phương pháp quản lý kho
 • 3.2.2 Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán     
 • 3.2.3 Kiến nghị – đề xuất    

Xem thêm: Thực trạng phân tích hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Xem thêm: Cơ sở lý luận phân tích hàng tồn kho trong doanh nghiệp


ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 2

PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ  

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Cấu trúc của đề tài nghiên cứu

CHƯƠNG 1-CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO    

 • 1.1. Các khái niệm  
 • 1.1.1. Khái quát về kế toán quản trị          
 • 1.1.1.1. Khái niệm   
 • 1.1.1.2. Chức năng  
 • 1.1.1.3.  Mục tiêu    
 • 1.1.2. Khái quát về hàng tồn kho  
 • 1.1.2.1. Khái niệm   
 • 1.1.2.2. Đặc điểm của hàng tồn kho
 • 1.2. Kế toán quản trị hàng tồn kho
 • 1.2.1. Nhu cầu cung cấp thông tin cho công tác kế toán quản trị hàng tồn kho
 • 1.2.1.1. Lập danh điểm vật tư, hàng hóa
 • 1.2.1.2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho    
 • 1.2.1.3. Phương pháp tính giá hàng tồn kho        
 • 1.2.1.4. Công tác quản lý hàng tồn kho
 • 1.2.2. Chi phí liên quan đến hàng tồn kho
 • 1.2.2.1. Chi phí tồn trữ (Ctt)
 • 1.2.2.2.  Chi phí đặt hàng (Cđh)
 • 1.2.2.3. Chi phí thiếu hụt    
 • 1.2.2.4. Chi phí mua hàng (Cmh)
 • 1.2.3. Dự toán hàng tồn kho
 • 1.2.4. Các báo cáo quản trị hàng tồn kho
 • 1.2.4.1. Các báo cáo phục vụ cho quá trình kiểm soát
 • 1.2.4.2. Các báo cáo phục vụ cho việc đánh giá
 • 1.2.4.3. Các báo cáo phục vụ cho việc ra các quyết định
 • 1.2.5. Tính mới của đề tài

CHƯƠNG 2-THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ

 • 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Bia Huế
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
 • 2.1.1.1. Lịch sử hình thành
 • 2.1.1.2. Quá trình phát triển           
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ       
 • 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý      
 • 2.1.4. Một số các chỉ tiêu về nguồn lực của công ty       
 • 2.1.4.1.Tình hình sử dụng lao động          
 • 2.1.4.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn       
 • 2.1.4.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh          
 • 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán    
 • 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán   
 • 2.1.5.2. Chế độ kế toán và hình thức kế toán
 • 2.1.5.3. Các chính sách kế toán áp dụng  
 • 2.2. Thực trạng công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH Bia Huế 
 • 2.2.1. Nhu cầu cung cấp thông tin cho công tác quản trị hàng tồn kho
 • 2.2.1.1. Đặc điểm, phân loại và lập danh điểm hàng tồn kho của công ty       
 • 2.2.1.2 Phương pháp tính giá hàng tồn kho         
 • 2.2.1.3. Công tác quản lý hàng tồn kho    
 • 2.2.2. Công tác tổ chức lập dự toán liên quan đến việc hoạch định hàng tồn kho      
 • 2.2.2.1 Các phòng ban chức năng được huy động lập dự toán 
 • 2.2.2.2. Xây dựng định mức các chi phí sản xuất
 • 2.2.2.3. Lập dự toán liên quan đến hàng tồn kho
 • 2.2.3. Công tác đánh giá tình hình thực hiện dự toán     
 • 2.2.3.1. Đánh giá tình hình thực hiện       
 • 2.2.3.2.Các báo cáo kế toán liên quan đến hàng tồn kho

CHƯƠNG 3- GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ

 • 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty      
 • 3.2. Nhận xét về công tác kế toán quản trị hàng tồn kho
 • 3.2.1 Ưu điểm          
 • 3.2.2. Nhược điểm   
 • 3.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty 58
 • 3.3.2. Về công tác quản lý hàng tồn kho  
 • 3.3.2.1. Mua hàng và nhập kho     
 • 3.3.2.2. Xuất kho
 • 3.3.2.3. Kiểm kê và bảo quản
 • 3.3.3. Về công tác lập báo cáo liên quan đến hàng tồn kho
 • 3.3.3.1. Các báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát
 • 3.3.3.2. Các báo cáo phục vụ cho việc đánh giá  
 • 3.3.4. Về công tác lập dự toán       
 • 3.3.4.1.  Lập dự toán
 • 3.3.4.2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán
 • 3.3.5. Dự kiến chi phí lưu kho

PHẦN 3- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 1. Kết luận
 2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Xem thêm: Kiến nghị – Giải Pháp phân tích hàng tồn kho trong doanh nghiệp


ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 3

Chương 1: cơ sở lý luận về quản lý hàng tồn kho trong quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp           

 • 1.1. Hàng tồn kho của doanh nghiệp
 • 1.1.1. Cơ cấu bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp
 • 1.1.2 các vấn đề chung về tài sản lưu động và hàng tồn kho của doanh nghiệp
 • 1.1.3. Phân loại hàng tồn kho
 • 1.1.4. Đặc điểm của các loại hàng tồn kho
 • 1.2. Quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp
 • 1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý hàng tồn kho
 • 1.2.2. Nội dung của quản lý hàng tồn kho
 • 1.2.3. Các phương pháp quản lý hàng tồn kho
 • 1.3. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp
 • 1.3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho
 • 1.3.2. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho thông qua các mô hình và phương pháp dự trữ

Chương 2: thực trạng hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại hioda motors

 • 2.1. Khái quát về hioda motors việt nam
 • 2.1.1. Lịch sử hình thànhvà phát triển của hioda motors
 • 2.1.2. Đặc điểm sản xuất – kinh doanh của hioda motors
 • 2.1.3. Các quy trình sản xuất – kinh doanh chủ yếu
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy
 • 2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh
 • 2.2. Tình hình quản lý hàng tồn kho tại công ty hioda motors 
 • 2.2.1. Hàng tồn kho tại công ty hioda motors
 • 2.2.2. Chu trình hàng tồn kho tại hioda motors   
 • 2.3. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại hioda motors 
 • 2.3.1. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho thông qua các chỉ số tài chính
 • 2.3.2. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho thông qua hệ thống kiểm soát hàng tồn kho tại hioda motors           
 • 2.3.3. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại hioda motors qua các mô hình dự trữ

Chương 3: giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại công ty hioda motors

 • 3.1. Định hướng hoạt động của hioda motors trong tương lai  
 • 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại hioda motors       
 • 3.2.1. Áp dụng các mô hình quản lý hàng tồn kho một cách phù hợp cho các thành phần hàng tồn kho khác nhau     
 • 3.2.2. Kết hợp quản lý hàng tồn kho theo các mô hình đã đề ra và mô hình chiết khấu giảm giá    
 • 3.2.3. Hoàn thiện tổ chức và hệ thống sổ sách quản lý hàng tồn kho  
 • 3.3. Một số kiến nghị đối với công ty hioda motors và với các cơ quan quản lý nhà nước  
 • 3.3.1. Kiến nghị đối với công ty hioda motors    
 • 3.3.2. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước
 • Kết luận
 • Danh mục tham khảo

Xem thêm: Lời kết luận phân tích hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Xem thêm: Lời mở đầu phân tích hàng tồn kho trong doanh nghiệp


ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 4

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu của đề tài
 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
 5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
 6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
 7. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ

 • 1.1. Giới thiệu công ty
 • 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức
 • 1.4. Nguồn lực của công ty
 • 1.4.1. Nguồn nhân lực
 • 1.4.2. Nguồn lực tài chính
 • 1.4.3. Các lĩnh vực hoạt động cụ thể của công ty
 • 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ

 • 2.1. Các yếu tố phục vụ cho hoạt động quản trị kho tại Công ty
 • 2.1.1. Kho hàng
 • 2.1.2. Các thiết bị bảo quản hàng hóa
 • 2.1.3. Lao động bảo quản hàng hóa
 • 2.2. Phân loại và bản quản hàng hóa
 • 2.2.1. Các mặt hàng kinh doanh tại Công ty
 • 2.2.2. Phân loại hàng hoá
 • 2.2.3. Bảo quản hàng hóa
 • 2.3. Các chi phí liên quan đến quản trị kho
 • 2.3.1. Chi phí đặt hàng
 • 2.3.2. Chi phí lưu kho
 • 2.3.3. Chi phí mua hàng
 • 2.4. Nhận xét chung:           
 • 2.4.1. Thành công:  
 • 2.4.2. Hạn chế:

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ

 • 3.1. Định hướng phát triển của Công ty:  
 • 3.1.1. Định hướng phát triển chung:
 • 3.1.2. Định hướng về hoạt động dự trữ hàng hóa:
 • 3.2. Giải pháp quản trị hàng tồn kho tại Công ty TNHH in Tuấn Vũ TPHCM:
 • 3.2.1. Đổi mới thiết kế kho hàng và cửa hàng
 • 3.2.2. Bổ sung và hoàn thiện trang thiết bị
 • 3.2.3. Tăng cường công tác bảo quản hàng hoá
 • 3.2.4. Cải thiện hoạt động lập kế hoạch nhu cầu dự trữ
 • 3.2.5. Đào tạo lực lượng lao động bảo quản hàng hóa
 • 3.3. Kiến nghị
 • 3.3.1.Đối với công ty TNHH in Tuấn Vũ
 • 3.3.2. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước
 • KẾT LUẬN  
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương phân tích hàng tồn kho trong doanh nghiệp từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo