ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

Tài Chính Doanh Nghiệp

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương phân tích hiệu quả kinh doanh tại doanh nghiệp chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149

ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU    

 • 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 
 • 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU      
 • 1.2.1. Mục tiêu chung
 • 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
 • 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 • 1.3.1. Phạm vi thời gian         
 • 1.3.2. Phạm vi không gian     
 • 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu  

CHƯƠNG 2  PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU      

 • 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
 • 2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh    
 • 2.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo tài chính
 • 2.1.3. Phân tích chỉ tiêu sinh lợi        
 • 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 2.2.1. Phương  pháp thu thập số liệu  
 • 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 

CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỎ MAY  

 • 3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP    
 • 3.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP
 • 3.2.1. Chức năng        
 • 3.2.2. Nhiệm vụ         
 • 3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT   
 • 3.3.1. Cơ cấu tổ chức 
 • 3.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất  
 • 3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI
 • 3.4.1. Thuận lợi          
 • 3.4.2. Khó khăn         
 • 3.4.3. Phương hướng phát triển         
 • 3.5. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP QUA 3 NĂM 2005 – 2007   

CHƯƠNG 4  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỎ MAY

 • 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU
 • 4.1.1. Phân tích doanh thu theo thành phần   
 • 4.1.2. Phân tích doanh thu theo cơ cấu mặt hàng
 • 4.2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ   
 • 4.2.1. Giá vốn hàng bán         
 • 4.2.2. Chi phí bán hàng
 • 4.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp  
 • 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN          
 • 4.3.1.  Phân tích chung lợi nhuận của doanh nghiệp
 • 4.3.2. Phân tích lợi nhuận theo kỳ kế hoạch  
 • 4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH          
 • 4.4.1. Hệ số lãi gộp
 • 4.4.2. Hệ số lãi ròng
 • 4.4.3. Suất sinh lời của tài sản (lợi nhuận trên tài sản ROA)
 • 4.4.4. Suất sinh lời vốn chủ sở hữu (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROS)
 • 4.4.5. Phương trình DuPont   
 • 4.4.6. Các chỉ số khác
 • 4.5. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG    
 • CHƯƠNG 5  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ      
 • 5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
 • 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP    
 • 5.2.1. Tăng lợi nhuận 
 • 5.2.2. Cải thiện tình hình tài chính    
 • 5.2.3. Một số giải pháp khác
 • CHƯƠNG 6  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 • 6.1. KẾT LUẬN        
 • 6.2. KIẾN NGHỊ       
 • PHỤ LỤC                  
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO     

Xem thêm: Cơ sở lý luận phân tích hiệu quả kinh doanh tại doanh nghiệp

Xem thêm: Phương pháp luận phân tích hiệu quả kinh doanh tại doanh nghiệp


ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 2

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • 1.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 1.1.2. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • 1.1.3. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • 1.1.4. Vai trò của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • 1.1.5. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • 1.2. Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • 1.3. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • 1.3.1. Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí
 • 1.3.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ tạo ra lợi nhuận
 • 1.3.3. Phân tích nhóm chỉ số phản ánh khả năng hoạt động
 • 1.3.4. Phân tích khả năng sinh lời từ tài sản và vốn chủ sở hữu

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ TÂN CẢNG – CÁI MÉP TCIT

 • 2.1 Tổng quan về công ty TNHH Cảng Quốc Tế Tân Cảng – Cái Mép Tcit
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.1.1 Lịch sử hình thành
 • 2.1.1.2.Quá trình phát triển
 • 2.1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.2.Chức năng của các phòng ban
 • 2.1.3.Công tác quản trị nhân sự của công ty
 • 2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Cảng Quốc Tế Tân Cảng – Cái Mép Tcit
 • 2.2.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán
 • 2.2.1.1.  Phân tích cấu trúc tài sản
 • 2.2.1.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn
 • 2.2.1.3  Phân tích cân bằng tài chính
 • 2.2.2. Phân tích khái quát bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua
 • 2.2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu
 • 2.2.2.2 Phân tích tình hình chi phí
 • 2.2.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận
 • 2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính
 • 2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán
 • 2.2.3.2. Phân tích các tỷ số về khả năng hoạt động
 • 2.2.3.3 Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
 • 2.2.3.4. Phân tích khả năng sinh lợi
 • 2.3. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ và thương mại Tia Chớp
 • 2.3.1. Những thành tựu, kết quả đạt được
 • 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ TÂN CẢNG – CÁI MÉP TCIT

 • 3.1 Định hướng phát triển của công ty trong vòng 5 năm tới
 • 3.2 Kiến nghị
 • 3.2.1. Hoàn thiện quy trình phân tích hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp
 • 3.2.2. Giải pháp nâng cao doanh thu và kiểm soát chi phí
 • 3.2.3. Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
 • 3.2.4. Các biện pháp nâng cao trình độ và chất lượng quản lý
 • 3.2.5. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra
 • 3.2.6 Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động

KẾT LUẬN

Xem thêm: Kiến nghị – Giải Pháp phân tích hiệu quả kinh doanh

Xem thêm: Lời kết luận phân tích hiệu quả kinh doanh tại doanh nghiệp


ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 3

 1. Trang bìa
 2. Trang phụ bìa
 3. Lời cam đoan
 4. Lời cảm ơn
 5. Nhận xét của đơn vị thực tập
 6. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
 7. Mục lục
 8. Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt
 9. Danh mục các bảng biểu
 10. Danh mục các sơ đồ
 11. Nội dung đề tài

Mở đầu

 • – Tính cấp thiết của đề tài
 • – Mục tiêu nghiên cứu
 • – Phạm vi nghiên cứu
 • – Phương pháp nghiên cứu
 • – Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SX TM DV CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

 • 1.1. Giới thiệu về công ty cổ phần xây dựng và kết cấu thép Trường Phú
 • 1.1.1. Lịch sử hình thành
 • 1.1.2. Quá trình phát triển
 • 1.1.3. Cơ cấu tổ chức
 • – Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị
 • – Sơ đồ tổ chức
 • – Chức năng tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị
 • 1.2. Tình hình chung của đơn vị
 • 1.2.1. Vốn
 • 1.2.2. Cơ sở vật chất
 • 1.2.3. Lao động
 • 1.2.4. Tình hình sản xuất kinh doanh

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

 • 2.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán
 • 2.1.1. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty
 • 2.1.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty
 • 2.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2.2.1. Phân tích tình hình doanh thu
 • 2.2.2. Phân tích tình hình chi phí
 • 2.2.3. phân tích tình hình lợi nhuận
 • 2.3. Phân tích các tỷ số tài chính   
 • 2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán
 • 2.3.2. Phân tích các tỷ số về khả năng hoạt động
 • 2.3.3. Phân tích khả năng sinh lợi 
 • + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu       
 • + Tỷ suất doanh lợi tài sản
 • + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
 • 2.4. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh tại Công Ty
 • 2.4.1. Ưu điểm
 • 2.4.2. Nhược điểm   
 • 2.4.3. Nguyên nhân 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

 • 3.1. Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trong thời gian tới           
 • 3.3. Một số kiến nghị
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương phân tích hiệu quả kinh doanh tại doanh nghiệp từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *