Đề cương tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương tài sản lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149

MỤC LỤC

1. Đề cương tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

Chương 1: Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệp

 • Khái niệm và kết cấu TSLĐ của doanh nghiệp      
 • 1.1. Tổng quan về doanh nghiệp        
 • 1.2. Khái niệm TSLĐ và sự cần thiết phải quản lý TSLĐ
 • 1.3. Kết cấu TSLĐ
 • 1.4. Vai trò của TSLĐ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 1.5. Nguồn tài trợ TSLĐ của doanh nghiệp
 • Phương pháp đánh giá và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ        
 • 2.1. Hiệu quả sử dụng TSLĐ
 • 2.2. Phương pháp đánh giá       
 • 2.2.1. Phương pháp so sánh     
 • 2.2.2. Phương pháp tỷ số
 • 2.3. Nội dung quản lý TSLĐ
 • 2.3.1. Quản lý dự trữ tồn kho
 • 2.3.2. Quản lý ngân quỹ và các chứng khoán thanh khoản cao   
 • 2.3.3. Quản lý các khoản phải thu
 • Các nhân tố ảnh hưởng và những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ
 • 3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSLĐ 
 • 3.2. Các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ

Chương 2: Thực trạng sử dụng TSLĐ tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc

 • Giới thiệu chung về xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc
 • 1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của xí nghiệp
 • 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của xí nghiệp
 • 1.3. Bộ máy tổ chức của xí nghiệp
 1. Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp
 • 2.1. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam và môi trường  kinh doanh của xí nghiệp trong những năm qua
 • 2.2.  Hoạt động quản lý tài chính của xí nghiệp
 • 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh ở xí nghiệp
 1. Thực trạng về sử dụng TSLĐ tại xí nghiệp II
 • 3.1. Tình hình nguồn tài trợ cho TSLĐ
 • 3.2. Thực trạng tình hình sử dụng hàng dự trữ, tồn kho
 • 3.3. Thực trạng tình hình sử dụng ngân quỹ
 • 3.4. Thực trạng tình hình quản lý khoản phải thu
 • 3.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ tại xí nghiệp

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc        

 • Phương hướng hoạt động của xí nghiệp trong năm 2003
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ
 • 2.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng dự trữ, tồn kho
 • 2.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ
 • 2.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu. Một số kiến nghị với công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí

Kết luật

Nhận xét của đơn vị thực tập   

Tài liệu tham khảo

Xem thêm: Lời mở đầu tài sản lưu động sử dụng hiệu quả


2. Đề cương tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
 • MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

 • 1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
 • 1.1.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp
 • 1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp
 • 1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
 • 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
 • 1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
 • 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
 • 1.3.1. Các nhân tố chủ quan
 • 1.3.2. Các nhân tố khách quan

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

 • 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty
 • 2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
 • 2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN
 • TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
 • 2.2.1. Thực trạng tài sản của công ty
 • 2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội
 • 2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
 • 2.3.1. Kết quả đạt được
 • 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

 • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
 • 3.1.1. Định hướng phát triển của ngành Hàng Hải Việt Nam           
 • 3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội
 • 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI    
 • 3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty  
 • 3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty
 • 3.2.3. Một số giải pháp chung khác
 • 3.3. KIẾN NGHỊ
 • 3.3.1. Kiến nghị với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
 • 3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Thực trạng tài sản lưu động sử dụng hiệu quả


3. Đề cương tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Kết cấu của nghiên cứu
 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN, SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Tài sản ngắn hạn 
 • 1.1.1. Khái niệm tài sản, tài sản ngắn hạn
 • 1.1.2. Đặc điểm, vai trò của tài sản ngắn hạn
 • 1.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
 • 1.3. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
 • 1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
 • 1.4.1. Khái niệm
 • 1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
 • *Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
 • *Hệ số khả năng thanh toán hiện hành
 • *Hệ số khả năng thanh toán nhanh
 • *Hệ số khoản phải thu trên khoản phải trả
 • 1.5. Các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp
 • 1.5.1. Nhân tố ngoài doanh nghiệp
 • 1.5.2. Nhân tố nội tại của doanh nghiệp

CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠNTẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG LÊ GIA TỪ NĂM 2017-2019

 • 2.1 Giới thiệu về công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia
 • 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2.Cơ cấu quản lý của công ty
 • 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận
 • 2.1.4  Khái quát về ngành nghề, môi trường kinh doanh của công ty
 • 2.2 Thực trạng kinh doanh của công ty tnhh kỹ thuật môi trường Lê Gia
 • 2.2.1.Đặc điểm kinh doanh của công ty
 • 2.2.2.Phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.2.3.Tình hình tài sản – nguồn vốn
 • 2.3 Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia
 • 2.3.1 Thực trạng cơ cấu tài sản ngắn hạn
 • 2.3.2 Thực trạng quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
 • 2.3.3 Thực trạng quản lý hàng tồn kho
 • 2.3.2 Thực trạng quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
 • 2.2.3 Thực trạng quản lý hàng tồn kho
 • 2.4. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty
 • 2.5 Nhận xét tình hình quản lý, sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia
 • 2.5.1 Thành quả đạt được
 • 2.5.2. Những hạn chế gặp phải

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIÊỤ QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG LÊ GIA

 • 3.1 Căn cứ khuyến nghị
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Kiến nghị – Giải pháp tài sản lưu động sử dụng hiệu quả


4. Đề cương tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢNG BIỂU
 • DANH MỤC CHỮ VIÉT TẮT
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • NỘI DUNG   

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI  

 • Thông tin chung về công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai
 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.      Thành lập       
 • 2.2.      Quá trình phát triển    
 • Đặc điểm và cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị
 • 3.1.      Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex Xuân Mai
 • 3.2.      Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty
 • Chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức phòng ban trong công ty….
 • Đặc điểm của lao động
 • 5.1.      Số lượng và cơ cấu lao động 
 • 5.2.      Công tác đời sống và thực hiện chính sách đối với người lao động..
 • Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty….
 • 6.1.      Doanh thu
 • 6.2.      Chi phí

Xem thêm: Lời kết luận tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

PHẦN II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI 

 • 1.Tài sản và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai 
 • 1.1.Khái niệm tài sản
 • 1.2.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty……
 • 2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai
 • 2.1.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản
 • 2.2.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động       
 • 3.Phân tích thực trạng sử dụng tài sản tại công ty
 • 3.1.Đánh giá chung
 • 3.2.Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định tại Công ty
 • 3.2.1.Công tác quản lý tài sản cố định
 • 3.2.2.Hiệu quả sử dụng tài sản cố định
 • 3.3.Phân tích tình hình sử dụng tài sản lưu động tại công ty
 • 3.3.1.Công tác quản lý tài sản cố định
 • 3.3.2.Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
 • 4.Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty…..
 • 4.1.Nhân tố con người
 • 4.2.Kế hoạch kinh doanh của công ty
 • 4.3.Năng lực tài chính của doanh nghiệp      
 • 4.4.Các nhân tố kết quả hoạt động kinh doanh( doanh thu, lợi nhuận )
 • 5.Đánh giá chung về tình hình sử dụng tài sản của Công ty
 • 5.1.Đánh giá chung
 • 5.2.Thành công
 • 5.3.      Hạn chế
 • 5.4.      Nguyên nhân

PHẦN III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CPBT & XD VINACONEX XUÂN MAI

 • Phương hướng kế hoạch của Công ty trong nhưng năm tới
 • Yêu cầu sử dụng tài sản
 • Giải pháp đối với công ty
 • 3.1.      Nhóm giải pháp chung
 • 3.1.1.   Tăng cường huy động vốn
 • 3.1.2.   Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
 • 3.1.3.   Thực hiện quản lý và sử dụng các khoản chi phí một cách tiết kiệm và có hiệu quả
 • 3.1.4.   Chú trọng vấn đề phân tích tài chính
 • 3.1.5.   Nâng cao trình độ của cán bộ quản lý và công nhân
 • 3.1.6.   Đẩy nhanh tiến độ xử lý các tài sản, vật tư không cần dùng…
 • 3.1.7.   Nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản
 • 3.2.      Nhóm giải pháp nâng cao hiểu quả sử dụng TSCĐ
 • 3.2.1.   Thực hiện công tác lập kế hoạch đâu tư vào TSCĐ
 • 3.2.2.   Tăng cường hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp tài sản cố định
 • 3.3.      Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động..
 • 3.3.1.   Quản lý sử dụng có hiệu quản tiền mặt
 • 3.3.2.   Quản lý sử dụng có hiệu quả các khoản phải thu
 • 3.3.3.   Quản lý tốt hàng tồn kho
 • Kiến nghị với cấp trên
 • 4.1.      Hỗ trợ vốn tín dụng, lãi xuất
 • 4.2.      Cải cách thủ tục hành chính của nhà nước và tổ chức tín dụng..

KẾT LUẬN

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương tài sản lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo