Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149

Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả 1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG

1.1. Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2.   Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Thành phần vốn lưu động
1.1.4.   Vai trò của vốn lưu động
1.1.5. Nguồn hình thành vốn lưu động
1.1.5.1. Theo quan hệ sở hữu về vốn:
1.1.5.2. Theo thời gian huy động vốn và sử dụng vốn:
1.1.5.3. Theo phạm vi huy động vốn:
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
1.2.1. Quản lý và bảo toàn vốn lưu động
1.2.2.  Những vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.1  Khái niệm và ý nghĩa hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.3.  Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
1.2.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU  ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THANH LONG

2.1. Giới thiệu công ty TNHH Thanh Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1.2.1. Chức năng của công ty
2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty
2.1.4. Lĩnh vực hoạt động của công ty
2.1.5. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty trong hai năm 2015- 2016
2.2. Thực trạng và công tác quản lý và sữ dụng vốn lưu  động tại công ty TNHH Thanh Long
2.2.1. Thuận lợi, khó khăn
2.2.1.1. Thuận lợi
2.2.1.2. Khó khăn (Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp )
2.2.2. Nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty
2.2.2.1.  Nguồn vốn lưu động thường xuyên
2.2.2.2.  Nguồn vốn lưu động tạm thời
2.2.3. Tình hình sử dụng vốn lưu động
2.2.3.1. Cơ cấu Vốn lưu động
2.2.3.2. Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
2.2.3.3. Hàng tồn kho
2.2.3.4. Nợ phải thu
2.2.3.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn lưu động
2.2.4. Đánh giá chung
2.2.4.1. Kết quả
2.2.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG  TẠI CÔNG TY TNHH THANH LONG

3.1. Phương hướng phát triển của công ty
3.2. Một số giải pháp
3.2.1. Giải pháp cho vấn đề hàng tồn kho
3.2.2. Chú trọng tìm kiếm thị trường ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ  sản phẩm
3.2.3. Giải pháp quản lý khoản phải thu
3.2.4. Giải pháp điều chỉnh lại cơ cấu vốn lưu động
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Lời mở đầu vốn lưu động sử dụng hiệu quả

Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả 2

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do nghiên cứu
2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của để tài
3.Phương pháp nghiên cứu
4.Kết cấu của khóa luận

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.Khái niệm chung và ý nghĩa về hiệu quả và phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.1.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.1.2.Khái niệm phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.1.3 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn
1.2.1.Hiệu suất sử dụng vốn
1.2.2.Suất hao phí vốn (Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp )
1.2.3.Tỷ lệ doanh lợi trên tổng vốn
1.2.4.Quản lý và sử dụng vốn cố định
1.2.4.1.Hiệu suất sử dụng vốn cố định
1.2.4.2.Suất hao phí vốn cố định
1.2.4.3.Tỷ lệ doanh lợi trên vốn cố định
1.2.5.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.5.1.Hiệu suất sử dụng vốn lưu động
1.2.5.2.Suất hao phí vốn lưu động
1.2.5.3.Tỷ lệ doanh lợi trên vốn lưu động
1.2.5.4.Hiệu quả khoản phải thu
1.2.5.5.Hiệu quả hàng tồn kho
1.2.6.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay
1.2.7.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.2.7.1.Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu
1.2.7.2.Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu với đòn bẩy tài chính
1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.1.Nhóm nhân tố khách quan
1.3.2.  Nhóm nhân tố chủ quan

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty:
2.1.1.1. Thông tin công ty
2.1.1.2.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty:
2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1.Chức năng
2.1.2.2.Nhiệm vụ
2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty (Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp )
2.1.3.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.3.2.Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
2.1.4.Phương hướng hoạt động của công ty trong tương lai
2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam năm 2017 – 2019
2.2.1.Cơ cấu nguồn vốn của Công ty năm 2017 – 2019
2.2.2. Đánh giá hiệu quả quản lí và sử dụng vốn tại Công ty thông qua một số chỉ tiêu
2.2.2.1.Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung
2.2.2.2 .Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.2.4 .Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay
2.2.2.5 .Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.2.2.6. Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu với đòn bẩy tài chính
2.2.2.6.1 Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
2.2.2.6.2  Sự độc lập tài chính
2.2.2.7.Đánh giá hiệu quả quản lý tiền
2.2.2.8.Hiệu quả khoản phải thu
2.2.2.9.Hiệu quả hàng tồn kho
2.3.Đánh giá chung về hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng vốn của Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam trong thời gian vừa qua
2.3.1   Ưu điểm và những thành tích trong quản lý và sử dụng vốn của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – XNK Chiếu Sáng Việt trong thời gian vừa qua
2.3.2   Những mặt hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý và sử dụng vốn của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – XNK Chiếu Sáng Việt trong thời gian vừa qua

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CÂO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

3.1.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam
3.1.1. Các biện pháp nhằm huy động vốn kinh doanh
3.1.2. Đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh
3.1.3. Tăng cường quản lý hàng tồn kho.
3.1.4. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định.
3.1.4.1. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ , nâng cấp , đổi mới máy móc thiết bị cơ sở hạ tầng.
3.1.4.2. Định mức khấu hao hợp lý (Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp )
3.1.4.3. Thường xuyên đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định
3.1.4.4. Tiến hành trích, phân bổ và sử dụng quỹ khấu hao hợp lý
3.1.5. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
3.1.5.1. Giải pháp huy động vốn đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh của công ty.
3.1.5.2. Bảo toàn vốn lưu động, hạn chế đến mức tối thiếu lượng vốn lưu động bị chiếm dụng.
3.1.5.3. Tăng nhanh vòng vốn lưu động
3.2.Một số kiến nghị
3.3. Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Thực trạng vốn lưu động sử dụng hiệu quả

Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả 3

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và vai trò của vốn kinh doanh
Khái niệm vốn kinh doanh
Đặc trưng cơ bản của vốn
Phân loại vốn
Căn cứ theo thời gian
Căn cứ vào nguồn hình thành của vốn
Căn cứ vào vai trò và tính chất luân chuyển vốn
Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp
Hệ thống khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
Cơ cấu phân bổ vốn trong doanh nghiệp
Khái niệm cơ cấu vốn của doanh nghiệp
Những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn cơ cấu vốn
Các chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
Mục đích phân tích sự biến động và tình hình phân bổ vốn của doanh nghiệp
Nội dung phân tích sự biến động và cơ cấu phân bổ vốn của doanh nghiệp
Khái niệm chung và ý nghĩa về hiệu quả và phân tích hiệu quả sử dụng vốn
Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
Khái niệm phân tích hiệu quả sử dụng vốn
Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung
Hiệu suất sử dụng vốn
Suất hao phí vốn
Tỷ lệ doanh lợi trên tổng vốn
Quản lý và sử dụng vốn cố định
Hiệu suất sử dụng vốn cố định
Suất hao phí vốn cố định
Tỷ lệ doanh lợi trên vốn cố định
Mức khấu hao hàng năm của tài sản cố định
Quản lý và sử dụng vốn lưu động
Hiệu suất sử dụng vốn lưu động
Suất hao phí vốn lưu động (Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp )
Tỷ lệ doanh lợi trên vốn lưu động
Quản lý tiền mặt
Quản lý khoản phải thu
Quản lý hàng tồn
Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay
Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu
Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu với đòn bẩy tài chính
Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán tổng quát
Khả năng thanh toán ngắn hạn
Khả năng thanh toán nhan
Khả năng thanh toán tức thời
1.3.7 Chỉ tiêu phản ánh sự độc lập tài chính
Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
Nhóm nhân tố khách quan
Nhóm nhân tố chủ quan

Xem thêm: Cơ sở lý luận vốn lưu động sử dụng hiệu quả

CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH SX&TM MINH NGỌC

Tổng quan về Công ty TNHH sx&tm Minh Ngọc
Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
Khái quát về ngành nghề kinh doanh thép
Cơ cấu tổ chức của Công ty
Giám đốc
Phó giám đốc
Phòng kinh doanh
Phòng tài chính, kế toán
Phòng marketing
Phòng hành chính
Giám đốc nhà máy
Các tổ đội
Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 – 2012
Tình hình tài chính của Công ty năm 2010 – 2012
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 – 2012
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
Thực trạng quản lý tài sản và nguồn vốn của Công ty những năm gần đây
Cơ cấu tài sản của Công ty năm 2010 – 2012
Cơ cấu tài sản
Kết cấu chi tiết trong tài sản ngắn hạn
Kết cấu chi tiết trong tài sản dài hạn
Cơ cấu nguồn vốn của Công ty năm 2010 – 2012
Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu
Chiến lược quản lý tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH sx&tm Minh Ngọc
Chiến lược quản lý tài sản (Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp )
Chiến lược quản lý nguồn vốn
Chiến lược quản lý tài sản – nguồn vốn
Đánh giá hiệu quả quản lí và sử dụng vốn tại Công ty thông qua một số chỉ tiêu
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định (*Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp *)
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4.3.1 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động thông qua một vài chỉ tiêu chủ yếu .
2.4.3.2 Đánh giá hiệu quả quản lý tiền
Đánh giá hiệu quả quản lý các khoản phải thu
Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Đánh giá sự độc lập tài chính
Đánh giá chung về hiệu quả trong công tác quản lý và sử  dụng  vốn  của Công ty TNHH sx&tm Minh Ngọc trong thời gian vừa qua
Ưu điểm và những thành tích trong quản lý và sử dụng vốn  của Công ty  Minh Ngọc trong thời gian vừa qua
Những mặt hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý và sử dụng vốn   của Công ty Minh Ngọc trong thời gian vừa qua

CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CÂO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM MINH NGỌC

Mục tiêu, phương hướng phát triển và định hướng quản lý vốn của Công ty
Mục tiêu phát triển của Công ty
Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
Định hƣớng về quản lý vốn
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH sx&tm Minh Ngọc.
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Xác định nhu cầu vốn lưu động (Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp )
Nâng cao hiệu quả quản lý tiền và các khoản tương đương tiề
Nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu khách hàng
Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
Giải pháp cho nâng cao tiềm lực tài chính
Một số giải pháp khác
Chiến lược quản lý vốn
Giảm chi phí giá vốn hàng bán
Áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong quản lý và sản xuất
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3 Một số kiến nghị với nhà nƣớc
KẾT LUẬN

Xem thêm: Kiến Nghị Giải Pháp vốn lưu động sử dụng hiệu quả

Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả 4

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh
1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh
1.2 Vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm vốn lưu động
1.2.2 Đặc điểm của vốn lưu động:
1.2.3 Phân loại vốn lưu động
1.2.4 Vai trò của vốn lưu động đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp:
1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động:
1.3.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN  LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

2.1 Những nét khái quát về công ty cp nội thất Hòa Phát (Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp )
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức:
2.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Nội thất Hòa Phát giai đoạn 2007-2009
2.2.1 Khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007-2009
2.2.2 Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty:
2.3 Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
2.3.1 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động:
2.3.2 Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty giai đoạn 2007-2009
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Xem thêm: Lời kết luận vốn lưu động sử dụng hiệu quả

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

3.1 Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.1.1 Dự báo xu hướng thị trường nội thất trong và ngoài nước
3.1.2 Mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới (Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp )
3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty
3.2.1 Tăng cường công tác quản lý vốn lưu động:
3.2.2  Nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất:
3.2.3  Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua việc xây dựng tốt kế hoạch vốn lưu động trong lưu thông:
3.2.4  Xây dựng các định mức trong quản lý, sử dụng vốn lưu động:
3.2.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý:
3.2.6 Đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên:
3.2.7 Các biện pháp khác:
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty CP Nội thất Hòa Phát
3.3.1 Kiến nghị với Tập đoàn Hòa Phát:
3.3.2 Kiến nghị với các tổ chức tín dụng.
3.3.3 Kiến nghị với các cơ quan chức năng của Nhà nước.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương vốn lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo