Tổng hợp 60 Đề tài quản lý nguồn nhân lực – Viết thuê báo cáo GIÁ RẺ

Đề tài quản lý nguồn nhân lực
Đề tài quản lý nguồn nhân lực

Đề tài quản lý nguồn nhân lực để viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh cho sinh viên tham khảo với 60 đề tài.

Nhận viết thuê báo cáo thực tập GIÁ RẺ chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực: SDT/ZALO: 0909 23 26 20

Tổng hợp 60 Đề tài quản lý nguồn nhân lực – Viết thuê báo cáo GIÁ RẺ

 1. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của…..
 2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại…
 3. Hoàn thiện quy chế tuyển dụng nhân lực tại..
 4. Hoàn thiện Quy trình tuyển dụng nhân lực tại..
 5. Tuyển chọn nhân lực dựa trên khung năng lực tại …
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng các kỹ thuật sàng lọc ứng viên trong tuyển dụng nhân lực tại…
 7. Nâng cao hiệu quả tuyển dụng thông qua phát triển cách kênh truyền thông tuyển dụng tại…
 8. Tăng cường khai thác các nguồn tuyển dụng đối với lao động…. tại….
 9. Thực trạng (Nâng cao hiệu quả) công tác đào tạo nhân lực tại…
 10. Thực trạng công tác đánh giá năng lực nhân viên tại…..
 11. Thực trạng xây dựng từ điển năng lực (hoặc khung năng lực hoặc tiêu chuẩn năng lực) tại…
 12. Xây dựng/hoàn thiện quy trình thi nâng bậc cho…. tại…
 13. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của …
 14. Phát triển nguồn nhân lực của.. giai đoạn…
 15. Đề tài quản lý nguồn nhân lực
  Đề tài quản lý nguồn nhân lực
 16. Đào tạo phát triển (nâng cao) năng lực cho cán bộ công chức xã phường tại..
 17. Giải pháp giữ chân nhân tài tại… trong giai đoạn…
 18. Thực trạng quan hệ lao động ở một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành
 19. Thiết lập và thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh ở một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp
 20. Xây dựng cơ chế đối thoại xã hội trong doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành
 21. Thương lượng tập thể ở một doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành
 22. Vai trò của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động ở một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp


 23. Ngoài ra, mình còn nhận viết thuê báo cáo uy tín giá rẻ cho các bạn đang không có thời gian để viết bài hoặc di thực tập. Các bạn có thể inbox mình qua zalo cho nhanh nhé 0909 23 26 20


 24. Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động ở một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành.
 25. Vai trò của cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động…
 26. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại…
 27. Quy hoạch cán bộ tại … – Thực trạng và giải pháp
 28. Thực trạng thi tuyển chức danh lãnh đạo tại…
 29. Thực trạng xây dựng hệ thống chỉ số cốt yếu đánh giá hiệu suất công tác (KPIs) tại ..
 30. Hoàn thiện quy chế đào tạo nhân lực tại…
 31. Đánh giá động lực lao động tại … và giải pháp tăng cường động lực lao động
 32. Vận dụng học thuyết..(kỳ vọng/tăng cường tính tích cực)…trong tăng cường động lực lao động tại…
 33. Đánh giá tác động tạo động lực từ chính sách thù lao lao động (hoặc lương, thưởng, phúc lợi; hoặc thi đua khen thưởng) của…
 34. Nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ công chức xã phường tại huyện…
 35. Hoàn thiện hệ thống phân công và hiệp tác lao động tại …
 36. Hoàn thiện tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật tại…
 37. Hoàn thiện bộ máy tổ chức (hoặc bộ máy quản lý) của …
 38. Thực trạng triển khai đề án vị trí việc làm tại..
 39. Nâng cao chất lượng/Hoàn thiện công tác định mức lao động tại….
 40. Định biên nhân lực tại …
 41. Hoàn thiện công tác tổ chức nơi làm việc tại………
 42. Hoàn thiện phương pháp thao tác…. tại……..
 43. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc cho ….. ở….
 44. Tổ chức lao động theo thời gian làm việc linh hoạt tại..
 45. Đề tài quản lý nguồn nhân lực
  Đề tài quản lý nguồn nhân lực
 46. Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm tại..
 47. Giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động cho … tại…..
 48. Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại….
 49. Hoàn thiện hệ thống bản mô tả công việc của …..
 50. Nâng cao hiệu quả sử dụng các bản mô tả công việc/kết quả phân tích công việc trong công tác quản lý tại….
 51. Xây dựng hệ thống thông tin nhân lực phục vụ cho công tác quản lý các cấp..
 52. Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá thực hiện công việc của …nhân viên kinh doanh... tại…Công ty LDKH.
 53. Nâng cao năng lực …cán bộ quản trị mạng.… đáp ứng nhu cầu phát triển …trong giai đoạn 2010 – 2015 … của/tại …Công ty ……
 54. Quản trị nhân lực và những ảnh hưởng của nó tới việc hình thành và duy trì văn hoá ….Toyota……. Thực trạng và giải pháp.
 55. Hoàn thiện quy chế thi đua khen thưởng tại..
 56. Hoàn thiện quy trình đánh giá thực hiện công việc hoặc đánh giá thi đua khen thưởng tại….
 57. Thực trạng/Xây dựng/Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc (hoặc tiêu chí đánh giá thi đua) tại..
 58. Thực trạng các hình thức trả lương trong doanh nghiệp…….
 59. Thực trạng các phương án trả lương trong doanh nghiệp……
 60. Hoàn thiện các hình thức trả lương trong doanh nghiệp……
 61. Hoàn thiện các phương án trả lương trong doanh nghiệp……
 62. Thực trạng tiền thưởng tại doanh nghiệp………….
 63. Hoàn thiện hệ thống tiền thưởng tại doanh nghiệp …………

Trên đây là danh sách 60 đề tài quản lý nguồn nhân lực dịch vụ viết thuê báo giá rẻ uy tín của mình chia sẻ nhằm một phần nào đó giúp đỡ các bạn trong việc lựa chọn đề tài.