Đề Tài Tốt Nghiệp Thuộc Lĩnh Vực Kế Toán Chi Phí Năm 2021

 CÁC ĐỀ TÀI THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN CHI PHÍ NĂM 2021

 1. Đề tài gợi ý

 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại công ty dệt may A.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính tại công ty nước giải khát B.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại công ty C.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mủ cây cao su tại công ty D.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty E.
 • Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch tại công ty F.
 1. Minh hoạ đề cương chi tiết 1 đề tài tốt nghiệp

Sinh viên   :

Lớp           :

Khoá         :

Đề tài  : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại công ty dệt may A

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DỆT MAY A

1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty

1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Lĩnh vực hoạt động

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

1.3.1. Sơ đồ tổ chức

1.3.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận

1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty

1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

1.4.1.1. Sơ đồ tổ chức

1.4.1.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận

1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty

1.4.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty (có liên quan đến đề tài)

1.5. Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

2.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

2.1.1. Chi phí sản xuất

2.1.1.1. Khái niệm

2.1.1.2. Phân loại.

2.1.2. Giá thành sản phẩm

2.1.2.1. Khái niệm

2.1.2.2. Phân loại.

2.1.3. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành

2.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành

2.1.5. Kỳ tính giá thành sản phẩm

2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY 

3.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may A

3.1.1. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty

3.1.2. Tổ chức quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty.

3.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty

3.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm  tại công ty.

3.1.5. Kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty.

3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty

3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty

3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại công ty

3.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty

3.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty

3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty

3.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Nhận xét

4.1.1. Ưu điểm

4.1.2. Hạn chế

4.2. Kiến nghị

 • Kết luận
 • Phụ lục
 • Tài Liệu Tham Khảo

Trên đây là một số nội dung liên quan đến đề tài tốt nghiệp ngành Kế Toán các bạn có thể tham khảo hoặc nếu cần tư vấn gì trong quá trình làm bài hay các tài liệu liên quan, các bạn có thể nhắn tin qua zalo: 0973 287 149. Hiện tại mình cũng có dịch vụ viết thuê đề tài tốt nghiệp, nếu bạn nào cần hỗ trợ thì liên lạc với mình nhé!