Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Hàng May Mặc Của Tổng Công Ty May Nhà Bè Từ 2015 – 2020

Trong những năm gần đây, với mục tiêu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đồng thời từng bước tham gia hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, việc đẩy mạnh Xuất Khẩu được nhà nước đặc biệt quan tâm. Là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, hàng năm ngành dệt may có những đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách đặc biệt là nguồn thu ngoại tệ từ Xuất Khẩu. Vì thế, trước tình hình Việt Nam tham gia nhiều hiệp định FTA, các doanh nghiệp dệt may đứng trước nhiều cơ hội, bên cạnh không ít những thách thức, thiết nghĩ NBC cần phải có những giải pháp đón đầu xu thế nhằm đẩy mạnh Xuất Khẩu. Thuctaptotnghiep.net xin phép chia sẻ đến các bạn sinh viên một mẫu đề cương tham khảo với đề tài:  “Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Hàng May Mặc Của Tổng Công Ty May Nhà Bè Từ 2015 – 2020

Đề cương mẫu làm báo cáo thực tập: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CẢU TỔNG CÔNG TY MAY MẶC NHÀ BÈ TỪ 2015 – 2020

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của đề tài nghiên cứu

6. Kết cấu của báo cáo nghiên cứu

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 Khái quát chung về xuất khẩu

 • 1.1.1 Khái niệm về xuất khẩu
 • 1.1.2 Đặc điểm của xuất khẩu
 • 1.1.3 Vai trò của xuất khẩu

1.1.3.1 Đối với nền kinh tế toàn cầu

1.1.3.2 Đối với nền kinh tế quốc gia

1.1.3.3 Đối với doanh nghiệp

 • 1.1.4 Các hình thức xuất khẩu

1.1.4.1 Căn cứ vào tính chất của xuất khẩu

1.1.4.2 Căn cứ vào mức độ tham gia của doanh nghiệp

1.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp

1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu

 • 1.2.1.1 Sản lượng hàng hóa xuất khẩu

1.2.1.2 Giá trị hàng hóa xuất khẩu

1.2.1.3 Doanh thu xuất khẩu

1.2.1.4 Lợi nhuận xuất khẩu

1.2.1.5 Thị trường, thị phần xuất khẩu

 • 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu

1.2.2.1 Suất sinh lợi của doanh thu (ROS)

1.2.2.2 Suất sinh lợi của chi phí (ROC)

1.2.2.3 Suất sinh lợi của tài sản (ROA)

1.2.2.4 Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE)

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp

 • 1.3.1 Nhóm các nhân tố môi trường vĩ mô

1.3.1.1 Môi trường kinh tế

1.3.1.2 Môi trường chính trị, luật pháp và chính phủ

1.3.1.3 Môi trường văn hóa, xã hội

1.3.1.4 Môi trường khoa học công nghệ

1.3.1.5 Môi trường tự nhiên

 • 1.3.2 Nhóm các nhân tố môi trường vi mô

1.3.2.1 Nhà cung cấp

1.3.2.2 Khách hàng

1.3.2.3 Đối thủ cạnh tranh

1.3.2.4 Sản phẩm thay thế

1.3.2.5 Các ngành công nghiệp phụ trợ

 • 1.3.3 Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp

1.3.3.1 Nguồn nhân lực và năng lực quản trị

1.3.3.2 Tiềm lực tài chính

1.3.3.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ

1.3.3.4 Chiến lược Marketing

1.3.3.5 Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D)

Xem thêm:

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA NBC

2.1 Tổng quan về Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty cổ phần (NBC)

 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty
 • 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Tổng Công ty
 • 2.1.3 Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý của NBC
 • 2.1.4 Kết quả kinh doanh của NBC giai đoạn 2012 – 2014
 • 2.1.5 Định hướng phát triển NBC đến năm 2020

2.2 Phân tích thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của NBC

 • 2.2.1 Phân tích chung về thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của NBC
 • 2.2.2 Phân tích thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của NBC theo loại hình xuất khẩu
 • 2.2.3 Phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc của NBC theo mặt hàng
 • 2.2.4 Phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc của NBC theo thị trường
 • 2.2.5 Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu hàng may mặc của NBC

2.2.5.1 Kết quả đạt được

2.2.5.2 Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.3 Phân tích dự báo các nhân tố có ảnh hưởng chủ yếu đến tình hình XK hàng may mặc của NBC giai đoạn 2015 – 2020

 • 2.3.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

2.3.1.1 Triển vọng phục hồi kinh tế của thế giới và Việt Nam

2.3.1.2 Tình hình chính trị trên thế giới và trong nước

2.3.1.3 Ưu đãi thuế suất từ các hiệp định thương mại

2.3.1.4 Ngành công nghiệp phụ trợ được đầu tư phát triển

2.3.1.5 Áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt

 • 2.3.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

2.3.2.1 Biến động về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực

2.3.2.2 Máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại

2.3.2.3 Công tác quản lý nguyên vật liệu của Tổng Công ty

2.3.2.4 Khả năng tiếp cận thị trường và giữ quan hệ với đối tác

 • 2.3.3 Đánh giá chung về sự ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình XK hàng may mặc của NBC giai đoạn 2015 – 2020

2.3.3.1 Phương pháp đánh giá

2.3.3.2 Kết quả đánh giá

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA NBC GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

3.1 Định hướng và mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩuhàng may mặc của NBC giai đoạn 2015 – 2020

 • 3.1.1 Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của NBC giai đoạn 2015 – 2020
 • 3.1.2 Mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của NBC giai đoạn 2015 -2020

3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của NBC giai đoạn 2015– 2020

3.3 Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của NBC

 • 3.4.1 Đối với nhà nước
 • 3.4.2 Đối với Hiệp hội Dệt May Việt Nam

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Hàng May Mặc Của Tổng Công Ty May Nhà Bè Từ 2015 – 2020 

Trên đây là một số nội dung liên quan đến đề tài thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh các bạn có thể tham khảo hoặc nếu cần tư vấn gì trong quá trình làm bài hay các tài liệu liên quan, các bạn có thể nhắn tin qua zalo: 0973 287 149. Hiện tại mình cũng có dịch vụ viết thuê đề tài tốt nghiệp, nếu bạn nào cần hỗ trợ thì liên lạc với mình nhé!