Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng

Rate this post

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng, là một trong rất nhiều đề tài được thuctaptotnghiep.net tổng hợp lại và chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành ngân hàng. Để hoàn thiện được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành ngân hàng hay, thì lựa chọn một đề tài hay và dễ làm là một việc rất khó. Tuy nhiên khi bạn đến với thực tập tốt nghiệp ngành ngân hàng, sẽ có rất nhiều đề tài hay và những khái niệm, đặc điểm và vai trò hữu ích giúp cho các bạn tham khảo được nhiều tài liệu tốt hơn.

Và ở bài viết chia sẻ dưới đây thuctaptotnghiep.net sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên một đề tài đó là: Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng. Nội dung bao gồm Lời mở đầu, tính cấp thiết của đề tài và đề cương chi tiết của bài làm.

Ngoài ra, còn rất nhiều bài viết báo cáo thực tập tại ngân hàng, các bạn có thể tham khảo tại đây nhé.

Xem Thêm Về Cho Vay Cá Nhân:==> Báo Cáo Thực Tập Về Cho Vay Cá Nhân

Các Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng: ==> Báo Cáo Thực Tập Về Ngân Hàng

Xem thêm các khóa luận tại ngân hàng: ==>khóa luận tốt nghiệp về ngân hàng

Lời mở đầu báo cáo thực tập tốt nghiệp Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng

1.Tính cấp thiết của đề tài Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng

Tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần HDBANK – chi nhánh Cà Mau những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ song nó vẫn còn chứa đựng nhiều tồn tại cần được khắc phục. Để hoạt động ngân hàng ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, hạn chế thấp nhất các rủi ro cho vay, Ngân hàng Thương mại cổ phần HDBANK – chi nhánh Cà Mau  cần đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân trong thời gian tới.

Điều này có ý nghĩa bao hàm cả việc nâng cao năng lực hoạt động trong quá trình cạnh tranh, hội nhập với khu vực và thế giới. Chính từ lý do quan trọng trên, em quyết định nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP  HDBANK chi nhánh -Cà Mau.

2. Mục đích nghiên cứu báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nghiêng cứu những những hoạt động cơ bản về cho vay tiêu khách hàng cá nhân ,lợi ích và các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay cá nhân . Từ đó nêu ra được vai trò quan trọng của vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần HDBANK .

Tìm hiểu những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng HDBANK. Cũng như nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. Đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện những nguyên nhân dẫn đến hạn chế của vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng HDBANK. Từ đó đề xuất một số biện pháp cho vay cá nhân của ngân hàng.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đề bài tập trung các vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân  của ngân hàng thương mại . Phân tích nghiên cứu hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng TMCP HDBANK từ năm 2019 đến năm 2021. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn , đưa ra một số ý kiến cho vay khách hàng cá nhân để nhằm phát triển hoạt động tại ngân hàng này.

4. Phương pháp nghiên cứu

Tiểu luận sử dụng phương pháp phân tích, so sánh ,tổng hợp và đánh giá,.. sử dụng số liệu thống kê làm dẫn chứng .Và còn sử dụng các biểu đồ, bảng số liệu qua đó rút ra tổng quát về đề tài nghiên cứu.

5. Kết cấu báo cáo

 • Ngoài lời mở đầu ,danh mục bảng và biểu đồ khóa luận bao gồm 3 chương với nội dung như sau;
 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động cho vay cá nhân của ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần HDBANK – chi nhánh Cà Mau.
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần HDBANK – chi nhánh Cà Mau.

CHƯƠNG 1:Cơ Sở Lý Luận Về Phân Tích Hoạt Động Cho Vay Cá Nhân Trong Các Ngân Hàng Thương Mại

 • 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2 Chức năng
 • 1.1.3 Phân loại NHTM
 • 1.1.4. Các hoạt động cơ bản của NHTM
 • 1.1.5. Hoạt động cho vay của NHTM
 • 1.2. LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NHTM
 • 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
 • 1.2.2. Phân loại cho vay cá nhân
 • 1.2.3. Vai trò của dịch vụ cho vay cá nhân
 • 1.2.4. Sự cần thiết phát triển dịch vụ cho vay cá nhân
 • 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ cho vay cá nhân
 • 1.2.6. Mục tiêu phân tích
 • 1.2.7. Phân tích bối cảnh và mục tiêu cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2 :Phân Tích Tình Hình Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng 

 • 2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG HDBANK CHI NHÁNH CÀ MAU
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Bộ máy quản lý và chức năng,nhiệm vụ
 • 2.1.3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam trong những năm qua
 • 2.2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HDBANK CHI NHÁNH CÀ MAU
 • 2.2.2. Vốn huy động của chi nhánh
 • 2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP HDBANK CHI NHÁNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN (2019-2021)
 • 2.3.1. Doanh số cho vay của chi nhánh
 • 2.3.2. Doanh số thu nợ của chi nhánh
 • 2.3.3. Dư nợ cho vay của chi nhánh
 • 2.3.4. Nợ quá hạn của chi nhánh
 • 2.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HDBANK CHI NHÁNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN (2019-2021)
 • 2.4.1. Phân tích doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân
 • 2.4.2. Phân tích doanh số thu nợ khách hàng cá nhân của chi nhánh
 • 2.4.3. Phân tích dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh
 • 2.4.4. Phân tích Nợ quá hạn khách hàng cá nhân của chi nhánh
 • 2.5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 • 2.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HDBANK CHI NHÁNH CÀ MAU
 • 2.6.1. Thuận lợi
 • 2.6.2. Khó khăn
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3 Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng

 • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
 • 3.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay KHCN
 • 3.2.2. Cơ cấu lại danh mục sản phẩm cho vay một cách hợp lý
 • 3.2.3. Thực hiện chuyên môn hóa quy trình cho vay KHCN
 • 3.2.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo đến với khách hàng cá nhân
 • 3.3. KIẾN NGHỊ
 • 3.3.1. Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần HDBANK chi nhánh Cà Mau
 • 3.3.2. Đối với Ngân hàng HDBANK
 • 3.3.3. Đối với chính phủ

KẾT LUẬN 

Trên đây là mẫu Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng điểm cao, được nhiều bạn sinh viên lựa chọn để làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp. Ngoài ra, Để hoàn thiện một bài báo cáo thực tập các bạn sẽ phải vấn vả triển khai từng mục đề cương chi tiết, chưa kể đến các trường đại học cao đẳng đang triển khai những phần mềm chống đạo văn, đã khó khăn lại trồng chất khó khăn. Tại nhóm mình các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến những vấn đề gặp phải, khi dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại nhóm mình có giá cả phù hợp với sinh viên. Hay kết bạn với ZALO cuả mình qua SĐT 0934536149 để tâm sự.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo