Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại huyện Bình Chánh

Ngành Luật
5/5 - (4 bình chọn)

Đề tài báo cáo ngành luật Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở được nhiều bạn sinh viên quan tâm khi làm báo cáo thực tập. Để có một bài báo cáo thực tập ngành Luật đạt điểm cao, các bạn cần phải chú ý từ khâu lựa chọn đề tài và làm đề cương, để hỗ trợ cho các bạn bài viết này Thực tập tốt nghiệp sẽ hướng dẫn các bạn làm bài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật dễ đạt điểm cao.

====>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập ngành Luật

Lời mở đầu: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở

1. Lý do chọn đề tài

Ở nước ta, đất đai được xem là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Với ý nghĩa đặc biệt và quan trọng như vậy của đất đai, Nhà nước ta đã và đang cố gắng xây dựng hệ thống pháp luật về đất đai theo hướng tiến bộ và hoàn thiện hơn. Năm 1993, pháp luật về đất đai đã cho phép chuyển quyền sử dụng đất, đây là một bước quan trọng trong việc quy định các quyền của người sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các quan hệ đất đai vận động phù hợp với cơ chế thị trường.  Đến Luật đất đai 2003, rồi Luật đất đai 2013 đã giải thích cụ thể: Chuyển quyền sử dụng đất bao gồm là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Việc pháp luật đất đai ghi nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung và đất ở nói riêng đã thực sự đáp ứng được nhu cầu của đại đa số người dân khi có nhu cầu về đất ở; tạo cơ sở pháp lý cho người sử dụng đất ở trên cả nước nói chung và tại huyện Bình Chánh nói riêng chủ động đầu tư, năng động hơn trong sử dụng đất ở. Nhờ thế người sử dụng đất ở hợp pháp trên địa bàn huyện, ngoài việc khai thác sử dụng còn có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác để thu về một khoản tiền tương ứng với giá trị của nó; đồng thời cũng tăng được nguồn thu nhất định cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại huyện Bình Chánh diễn ra khá phức tạp. Cụ thể như: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở xảy ra khi không đủ điều kiện chuyển quyền; chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở không đúng với quy định của pháp luật (không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền); hiểu biết về thủ tục, trình tự và hợp đồng chuyển nhượng đất ở của đại bộ phận dân cư và một số cán bộ còn hạn chế.

Đây là những lý do chứng minh cho sự cần thiết để nghiên cứu tìm hiểu bản chất pháp lý hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở so với những hợp đồng dân sự khác. Sự nhận thức đúng đắn đầy đủ các quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại huyện Bình Chánh là cần thiết cho thực tiễn công tác và sinh sống của bản thân ở địa phương.

Những nguyên nhân trên chính là lý do học viên chọn đề tài: báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Luật “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, thực tiễn tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh” làm đề tài tiểu luận của học viên.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là phân tích, đánh giá những quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở để trên cơ sở đó đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ chế áp dụng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại huyện Bình Chánh, góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện. Bởi lẽ đây là một trong những hợp đồng phổ biến và quan trọng nhất nhưng vẫn còn nhiều bất cập.

3. Phạm vi nghiên cứu

Pháp luật hiện hành quy định nhiều loại quan hệ chuyển dịch quyền sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất. Học viên lựa chọn nghiên cứu một loại quan hệ được xem là phổ biến và quan trọng nhất hiện nay là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mà cụ thể là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại địa bàn huyện Bình Chánh.

Phạm vi nghiên cứu đề tài là phân tích, đánh giá những quy định chung về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và thực tiễn áp dụng tại huyện Bình Chánh. Trên cơ sở đó đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở. Để đạt được điều đó học viên phân tích các khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và phân tích các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở được quy định trong pháp luật dân sự Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu

Trong đề tài học viên nghiên cứu vấn đề dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng làm nền tảng, khoa học pháp lý và những nội dung lí luận về luật học, phân tích luật viết, phương pháp so sánh đối chiếu làm rõ vấn đề, phương pháp tổng hợp và sử dụng các công cụ tìm kiếm tài liệu tham khảo.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Qua những mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề tài học viên đã tổng hợp được nội dung của đề tài bao gồm 3 chương như sau:

 • Chương 1: Nhận thức chung về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở.
 • Chương 2: Những quy định của pháp luật hiện hành về giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở.
 • Chương 3: Thực tiễn và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

====>>>> Bảng giá viết thuê báo cáo thực tập ngành Luật

CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

 • 1.1. Khái niệm đất ở và quyền sử dụng đất ở
 • 1.1.1. Khái niệm đất ở
 • 1.1.2. Khái niệm quyền sử dụng đất ở
 • 1.2. Khái niệm, đặc điểm và so sánh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở với các hình thức mua bán tài sản khác
 • 1.2.1. Khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 1.2.2. Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 1.2.3. So sánh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở với các hình thức mua bán tài sản khác

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

 • 2.1. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.1.1. Điều kiện về chủ thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.1.1.1. Năng lực chủ thể
 • 2.1.1.2. Điều kiện về ý chí và sự tự nguyện
 • 2.1.2. Điều kiện về nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.1.3. Hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.2. Những quy định của pháp luật hiện hành về giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.2.1. Giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và thời điểm hợp đồng được giao kết
 • 2.2.1.1. Giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.2.1.2. Thời điểm giao kết
 • 2.2.2. Thời điểm có hiệu lực
 • 2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.4. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.4.1. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.4.2. Thanh toán tài chính đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.4.2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 2.4.2.2. Về nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở

CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH, MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

 • 3.1. Khái quát về huyện Bình Chánh và thực trạng áp dụng pháp luật trên địa bàn
 • 3.1.1 Khái quát về địa bàn huyện Bình Chánh
 • 3.1.2 Thực trạng sử dụng đất
 • 3.1.3. Quy định của địa phương về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 3.2. Những hạn chế, bất cập của pháp luật và thực trạng áp dụng những quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại huyện Bình Chánh
 • 3.2.1. Về giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và những vấn đề có liên quan đến việc giao kết hợp đồng
 • 3.2.2. Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 3.2.4. Về giá đất và nghĩa vụ tài chính của các bên tham gia hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 3.3. Đề xuất hoàn thiện
 • 3.3.1. Hoàn thiện khung pháp lý về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
 • 3.3.2. Tiếp tục thực hiện cải cách các thủ tục hành chính
 • 3.3.3. Hoàn thiện pháp luật về đất đai

===>>> Báo cáo thực tập Luật Đất đai

KẾT LUẬN

Hệ thống pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở quy định trình tự, thủ tục, nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở; các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở… Các văn bản này được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng kinh tế của xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các quan hệ kinh tế vận động không ngừng đòi hỏi pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở cũng phải thường xuyên được sửa đổi, bổ sung đáp ứng các yêu cầu quản lý và sử dụng đất đai của xã hội. Trong những năm qua, hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Bình Chánh diễn ra khá sôi nổi và có xu hướng gia tăng qua hàng năm. Điều này giúp cho nhu cầu về chỗ ở của một bộ phận người dân được đáp ứng; mang lại cho Nhà nước một khoản thu đáng kể, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới. Nhìn chung, đa phần các hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về dân sự cũng như pháp luật về đất đai.

Tuy nhiên, những hạn chế, bất cập trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện vẫn còn, thậm chí có những bất cập tồn tại lâu dài qua nhiều năm nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để. Do vậy, việc nghiên cứu nhằm tìm ra những nhược điểm, hạn chế bất cập của hệ thống pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở nói chung và thực trạng áp dụng tại huyện Bình Chánh nói riêng và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện chế định pháp luật này là rất cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Qua nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về dân sự, pháp luật về đất đai tại huyện Bình Chánh, học viên xin được nêu ra một số vướng mắc, bất cập như sau: Một số quy định của pháp luật về dân sự, đất đai, công chứng… vẫn chưa có sự thống nhất cả về nội dung và việc sử dụng các thuật ngữ, từ ngữ dẫn đến người đọc Luật khá mơ hồ, không hiểu hết được ý nghĩa của các quy định này. Các tài liệu địa chính của huyện trong những năm qua có lúc không phản ánh đúng hiện trạng quản lý, sử dụng đất ở, đôi lúc ít được cập nhật thường xuyên. Cơ chế quản lý, kiểm soát các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở từng lúc mang lại hiệu quả chưa cao. Chưa có chế tài xử lý mạnh tay đối với các hành vi cố tình không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, các hành vi cố tình ghi sai giá trị thực tế của hợp đồng nhằm làm giảm tiền đóng thuế và các nghĩa vụ tài chính khác. Trong khi Tòa án và các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp và xử lý các vi phạm liên quan đến giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở còn chậm và có trường hợp còn thiếu khách quan; thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở còn phức tạp và mang tính hình thức, ít nhiều vẫn gây phiền hà cho người dân.

Để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Bình Chánh, học viên mạnh dạn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, chính quyền huyện Bình Chánh cần thực hiện một số giải pháp sau:

Các cơ quan có thẩm quyền, các nhà làm luật cần nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ giữa các Bộ Luật dân sự, Đất đai, Luật công chứng và pháp luật về thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, trong đó lấy Bộ Luật dân sự làm gốc; sử dụng thống nhất đồng bộ các từ ngữ, thuật ngữ trong các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo là từ phổ thông, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trước hết là nghĩa vụ của Nhà nước, do đó, trên cơ sở của pháp luật về dân sự, pháp luật về đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, các cơ quan có thẩm quyền, chính quyền huyện Bình Chánh cần phải có biện pháp cải cách, rút gọn các thủ tục, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm, sử dụng đất ở một cách hợp pháp; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tranh chấp đất đai như hiện nay.

Nghiên cứu bổ sung các quy định, chế tài xử lý mạnh tay đối với những hành vi cố tình không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, những hành vi cố tình ghi sai giá trị thực tế của hợp đồng nhằm làm giảm tiền đóng thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Một trong những nguyên nhân khiến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở ngầm vẫn xảy ra khá phổ biến là do các nghĩa vụ tài chính còn chưa hợp lý. Trong thời gian tới, Nhà nước cần quy định rõ hơn việc xác định thu nhập phải chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở. Bên cạnh đó, phải có sự điều tiết hợp lý bảo đảm sự công bằng giữa các chủ thể chịu thuế. Các loại phí quy định như hiện nay là quá cao, không khuyến khích người dân chuyển nhượng chính thức qua cơ quan nhà nước.

Các cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai của huyện cần phải nêu cao tinh thần vì dân phục vụ. Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai đến toàn thể người dân trên địa bàn huyện biết để chấp hành. Theo học viên, chính quyền huyện Bình Chánh cần phải thành lập các tổ tuyên truyền pháp luật lưu động, tuyên truyền bằng hình thức hỏi – đáp. Như vậy, người dân mới có thể hiểu luật hơn, hạn chế được những vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở…

Chính quyền huyện Bình Chánh phải có biện pháp chấn chỉnh lại việc cập nhật, lưu trữ hồ sơ địa chính của huyện. Kiến nghị các cơ quan quản lý đất đai cấp trên xây dựng hệ thống bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính một cách chính quy, xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại theo định hướng ứng dụng công nghệ thông tin thiết lập hệ thống mạng máy tính phục vụ quản lý bảo đảm liên kết giữa trung ương và địa phương, giữa cấp tỉnh và cấp huyện.

Trên đây là báo cáo thực tập ngành luật “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại huyện Bình Chánh” do học viên nghiên cứu thực hiện. Thông qua tiểu luận, học viên đã tập trung phân tích, làm rõ được bản chất của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và thực trạng áp dụng tại huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật và thực tế về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở là rất bao la, rộng khắp. Trong khi đó, khả năng hiểu biết, nghiên cứu của học viên còn hạn chế, do đó, tiểu luận sẽ còn những hạn chế nhất định. Học viên rất mong nhận được sự đóng góp, hướng dẫn thêm từ quý thầy, cô để tiểu luận của học viên được hoàn thiện hơn.

Quá trình thực hiện tiểu luận, ngoài sự cố gắng nghiên cứu, tìm tòi và làm việc một cách nghiêm túc nghiêm túc của học viên còn có sự giúp đỡ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình quý báu của thầy hướng dẫn. Học viên xin trân trọng cảm ơn.

TẢI FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *