Kế toán doanh thu, chi phí và KQKD Tại công ty xây dựng

Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Kế Toán với đề tài Kế toán doanh thu, chi phí và Kết Qủa Kinh Doanh Tại công ty xây dựng. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Kế toán doanh thu, chi phí và KQKD Tại công ty xây dựng này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Ngành Kế Toán có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

PHẦN MỞ ĐẦU Kế toán doanh thu, chi phí và Kết Qủa Kinh Doanh Tại công ty xây dựng

 • 1. Tính cấp thiết của đề tài
 • Làm rõ cả về mặt lý luận và thực tiễn
 • 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
 • Lưu ý những công trình gần với hướng đề tài là tại một công ty xây dựng và cập nhập lại các công trình nghiên cứu đến 2020, 2021.
 • 3. Mục đích nghiên cứu của đề tài
 • 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 • 4.1. Đối tượng nghiên cứu
 • – Những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
 • – Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.
 • 4.2. Phạm vi nghiên cứu
 • 5. Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu
 • Phương pháp phỏng vấn
 • – phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với kế toán tại Phòng kế toán trong Công ty … các vấn đề nội dung về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của Công ty dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị;
 • Nêu cụ thể trao đổi với ai, câu hỏi phỏng vấn ntn, kết quả phỏng vấn ntn? (tổng hợp và để ở phần phụ lục
 • Phương pháp quan sát: Quan sát trực tiếp quy trình thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty.
 • Phương pháp xử lý thông tin và phân tích số liệu
 • 6. Câu hỏi nghiên cứu
 • 7. Kết cấu của luận văn
 • Ngoài lời mở đầu, các danh mục, tài liệu và phụ lục, luận văn gồm 3 chương:
 • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại
 • Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản ảnh hưởng đến kế toán
 • 1.2. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
 • 1.2.1. Khái niệm và phân loại doanh thu trong doanh nghiệp
 • 1.2.2. Khái niệm và phân loại chi phí trong doanh nghiệp
 • 1.2.3. Kết quả kinh doanh và phân loại kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
 • 1.3. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán tài chính
 • 1.3.1. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
 • 1.3.2. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo quyết định của chế độ kế toán doanh nghiệp.
 • 1.4. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán quản trị
 • 1.4.1. Xây dựng dự toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh
 • 1.4.2. Thu thập thông tin doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh
 • 1.4.3. Phân tích thông tin doanh thu, chi phí , kết quả kinh
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

 • 2.1 Tổng quan chung về công ty
 • 2.1.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại
 • 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý tại
 • 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại
 • 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần xây dựng 19
 • 2.1.3.2. Chính sách kế toán áp dụng của Công ty Cổ phần xây dựng 19
 • 2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng 19
 • 2.2.1. Nội dung doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng 19
 • 2.2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng 19 dưới góc độ kế toán tài chính
 • 2.2.2.1 Kế toán doanh thu ….
 • * Nội dung
 • * Chứng từ sử dụng
 • * Tài khoản sử dụng
 • * Trình tự ghi sổ kế toán ( trên phần mềm)
 • * Ví dụ minh họa
 • * Sổ kế toán
 • b) Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • * Nội dung
 • * Chứng từ sử dụng
 • * Tài khoản sử dụng
 • * Trình tự ghi sổ trên phần mềm
 • * Ví dụ minh họa
 • * Sổ kế toán
 • c) Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • * Nội dung
 • * Chứng từ sử dụng
 • * Tài khoản sử dụng
 • * Trình tự ghi sổ trên phần mềm
 • * Ví dụ minh họa
 • * Sổ kế toán
 • d) Kế toán thu nhập khác
 • * Nội dung
 • * Chứng từ sử dụng
 • * Tài khoản sử dụng
 • * Trình tự ghi sổ trên phần mềm
 • * Ví dụ minh họa
 • * Sổ kế toán
 • 2.2.2.2 Thực trạng kế toán chi phí tại công ty ……
 • a) Kế toán giá vốn hàng bán
 • * Nội dung
 • * Chứng từ sử dụng
 • * Tài khoản sử dụng
 • * Trình tự ghi sổ trên phần mềm
 • * Ví dụ minh họa
 • * Sổ kế toán
 • b) Kế toán chi phí bán hàng
 • * Nội dung
 • * Chứng từ sử dụng
 • * Tài khoản sử dụng
 • * Trình tự ghi sổ trên phần mềm
 • * Ví dụ minh họa
 • * Sổ kế toán
 • c) Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • * Nội dung
 • * Chứng từ sử dụng
 • * Tài khoản sử dụng
 • * Trình tự ghi sổ trên phần mềm
 • * Ví dụ minh họa
 • * Sổ kế toán
 • d) Kế toán chi phí tài chính
 • * Nội dung
 • * Chứng từ sử dụng
 • * Tài khoản sử dụng
 • * Trình tự ghi sổ trên phần mềm
 • * Ví dụ minh họa
 • * Sổ kế toán
 • e) Kế toán chi phí khác
 • * Nội dung
 • * Chứng từ sử dụng
 • * Tài khoản sử dụng
 • * Trình tự ghi sổ trên phần mềm
 • * Ví dụ minh họa
 • * Sổ kế toán
 • 2.2.2.3.Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại …
 • * Nội dung
 • * Chứng từ sử dụng
 • * Tài khoản sử dụng
 • * Trình tự ghi sổ trên phần mềm
 • * Ví dụ minh họa
 • * Sổ kế toán
 • 2.2.3. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng 19 dưới góc độ kế toán quản trị.
 • 2.2.3.1 Xây dựng dự toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh
 • 2.2.3.2 Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh
 • 2.2.3.3 Phân tích, đánh giá thông tin doanh thu, chi phí , kết quả kinh doanh phục vụ ra quyết định quản trị
 • 2.3. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng 19
 • 2.3.1. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng 19 dưới góc độ kế toán tài chính
 • 2.3.2. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng 19 dưới góc độ kế toán quản trị
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 19

 • 3.1. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng 19
 • 3.1.1. Định hướng phát triển Công ty theo yêu cầu của việc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng 19
 • 3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện dưới góc độ kế toán tài chính
 • 3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện dưới góc độ kế toán quản trị
 • 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp
 • 3.4. Hạn chế của luận văn và hướng phát triển đề tài
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Kế toán đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Kế toán doanh thu, chi phí và Kết Qủa Kinh Doanh Tại công ty xây dựng, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

==>>> KHO 99 + Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo