Báo Cáo: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ đến các bạn sinh viên một mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Tại Công Ty ABCT… Thuctaptotnghiep.net hy vọng qua bài viết này có thể giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo để làm bài, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bọn mình!

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Các nguyên tắc kế toán
 • 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán

1.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

 • 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
 • 1.2.1.1. Khái niệm
 • 1.2.1.2. Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
 • 1.2.1.3. Các phương thức bán hàng
 • 1.2.1.4. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.1.5. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.1.6. Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.2.2.1. Khái niệm
 • 1.2.2.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán

1.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 •  1.3.1. Khái niệm
 •  1.3.2. Phương pháp xác định giá vốn
 •  1.3.3. Chứng từ sử dụng
 •  1.3.4. Tài khoản sử dụng
 •  1.3.5. Sơ đồ hạch toán

1.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 •  1.4.1. Khái niệm
 •  1.4.2. Chứng từ sử dụng
 •  1.4.3. Tài khoản sử dụng
 •  1.4.4. Sơ đồ hạch toán

1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH

 •  1.5.1. Khái niệm
 •  1.5.2. Chứng từ sử dụng
 •  1.5.3 Tài khoản sử dụng
 •  1.5.4 Sơ đồ hạch toán

1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

 •  1.6.1. Khái niệm
 •  1.6.2. Chứng từ sử dụng
 •  1.6.3. Tài khoản sử dụng
 •  1.6.4. Sơ đồ hạch toán

1.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 •  1.7.1. Khái niệm
 •  1.7.2. Chứng từ sử dụng
 •  1.7.3. Tài khoản sử dụng
 •  1.7.4. Sơ đồ hạch toán

1.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 

 •  1.8.1. Khái niệm
 •  1.8.2. Chứng từ sử dụng
 •  1.8.3. Tài khoản sử dụng
 •  1.8.4. Sơ đồ hạch toán

1.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC

 •  1.9.1. Khái niệm
 •  1.9.2. Chứng từ sử dụng
 •  1.9.3. Tài khoản sử dụng
 •  1.9.4. Sơ đồ hạch toán

1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUÊ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 •  1.10.1. Khái niệm
 •  1.10.2. Chứng từ sử dụng
 •  1.10.3. Tài khoản sử dụng
 •  1.10.4. Sơ đồ hạch toán

1.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 •  1.11.1. Khái niệm
 •  1.11.2. Chứng từ sử dụng
 •  1.11.3. Tài khoản sử dụng
 •  1.11.4. Sơ đồ hạch toán

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX – TM – DV – XNK ABCT

2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX – TM – DV – XNK ABCT

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty
 • 2.1.2.1.  Chức năng
 • 2.1.2.2.  Nhiệm vụ
 • 2.1.3. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty
 • 2.1.3.1. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.3.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban
 • 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán
 • 2.1.4.3. Hệ thống chứng từ
 •  2.1.4.4. Hệ thống tài khoản.
 •  2.1.1.5. Hệ thống báo cáo kế toán
 •  2.1.4.6. Chính sách kế toán áp dụng
 •  2.1.4.7. Phương tiện phục vụ công tác kế toán

2.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH SX – TM – DV – XNK ABCT

 • 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
 • 2.2.1.1. Nội dung
 • 2.2.1.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.1.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.2.2.1. Nội dung
 • 2.2.2.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.2.3.1. Nội dung
 • 2.2.3.2. Các xác định giá vốn
 • 2.2.3.3. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.3.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.5. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.2.4.1. Nội dung
 • 2.2.4.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.4.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.5. Kế toán chi phí tài chính
 • 2.2.5.1. Nội dung
 • 2.2.5.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.5.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.2.6.1. Nội dung
 • 2.2.6.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.6..3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.6.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.7.1. Nội dung
 • 2.2.7.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.7.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.7.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 2.2.8.1. Nội dung
 • 2.2.8.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.8.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.8.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.2.9.1. Nội dung
 • 2.2.9.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.9.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.9.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh kế phát sinh

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Nhận xét

 • 3.1.1. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 3.1.2. Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • 3.1.3. Nhận xét kết quả kinh doanh của công ty thời gian qua

3.2. Kiến nghị

 • 3.2.1. Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 3.2.2. Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • 3.2.3 Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

KẾT LUẬN

Cách làm báo cáo thực tập tốt nghiệp: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ABCT

Trên đây là mẫu đề cương mình làm sơ lược chia sẻ để các bạn sinh viên học ngành Kế Toán có thể tham khảo, nếu bạn nào có nhu cầu triển khai đề cương khác với đề tài này hoặc gặp phải khó khăn trong quá trình làm bài thì hãy sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp của mình bằng cách liên hệ với mình qua SĐT ZALO: 0934 536 149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo