Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Xã hội càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế nhà nước và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay để tồn tại thì doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh, quản lý kinh doanh phù hợp. Công tác kế toán có vai trò lớn trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt trong doanh nghiệp thương mại thì vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào thực hiện tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo thì sẽ tồn tại và phát triển. Nhận thấy tầm quan trọng của kế toán, nên Thuctaptotnghiep.net chia sẻ đến các bạn một mẫu đề cương làm báo cáo thực tập ngành Kế Toán khá quen thuộc với các bạn sinh viên: “Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty” 

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ABC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh

 • 1.1.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu
 • 1.1.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí
 • 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • 1.2.1. Kế toán doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 1.2.1.1. Khái niệm
 • 1.2.1.2. Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
 • 1.2.1.3. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.1.4. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.1.5. Phương pháp hạch toán
 • 1.2.1.6. Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.2.2.1. Khái niệm
 • 1.2.2.2. Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 1.2.3.1. Khái niệm
 • 1.2.3.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.3.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.2.3.5. Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.4. Kế toán các khoản thu nhập khác
 • 1.2.4.1. Khái niệm
 • 1.2.4.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.4.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.4.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.2.4.5. Sổ sách kế toán
 • 1.2.4.6. Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.5. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh
 • 1.2.5.1. Kế toán xác định giá vốn hàng bán
 • 1.2.5.2. Kế toán chi phí bán hàng
 • 1.2.5.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 1.2.5.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 1.2.5.5. Kế toán các khoản chi phí khác
 • 1.2.5.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 1.2.6.1. Khái niệm
 • 1.2.6.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.6.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.6.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.2.6.5. Sổ sách kế toán
 • 1.2.6.6. Sơ đồ hạch toán

Xem thêm:

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

 • 2.1.1. Giới thiệu về công ty Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành
 • 2.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành
 • 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành
 • 2.1.3.1. Chức năng
 • 2.1.3.2. Nhiệm vụ
 • 2.1.3.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty
 • 2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty
 • 2.1.4.1 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.1.4.3. Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác
 • 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.5.3. Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty
 • 2.1.5.4. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

2.2. Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành.

 • 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.2.1.1. Nội dung
 • 2.2.1.2. Chứng từ sổ sách
 • 2.2.1.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.4. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.1.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.2.2.1. Nội dung
 • 2.2.2.2. Chứng từ sổ sách
 • 2.2.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.2.3.1. Nội dung
 • 2.2.3.2. Chứng từ sổ sách
 • 2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.2.4.1. Nội dung
 • 2.2.4.2. Chứng từ sổ sách
 • 2.2.4.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.5.1. Nội dung
 • 2.2.5.2. Chứng từ sổ sách
 • 2.2.5.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.4. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.5.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
 • 2.2.6.1. Nội dung
 • 2.2.6.2. Chứng từ và thủ tục kế toán
 • 2.2.6.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.6.4. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.6.5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.2.7.1. Nội dung
 • 2.2.7.2. Chứng từ và thủ tục kế toán
 • 2.2.7.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.7.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ

3.1. Đánh giá về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

 • 3.1.1. Ưu điểm
 • 3.1.2. Những ưu điểm đạt được về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh .
 • 3.1.3. Nhược điểm

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

3.3 Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

KẾT LUẬN

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty

Bài viết này chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Kế Toán một mẫu đề cương làm báo cáo thực tập tốt nghiệp để tham khảo, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc gặp phải khó khăn cần hỗ trợ thì liên hệ đến với Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp của mình qua SĐT ZALO: 0973 287 149