Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Môi Trường

Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Kế Toán với đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Môi Trường. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Môi Trường này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Ngành Kế Toán có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập tại công ty môi trường, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99+  Kế toán Tiền lương và các Khoản trích theo lương

1. Tính cấp thiết của báo cáo:

Nền kinh tế nước ta đó và đang chuyển mạnh cho những bước phát triển mới trong thế kỉ XXI, cùng với sự phát triển đó, nhân tố con người được đặt lên vị trí hàng đầu. Việc tận dụng hiệu quả khả năng lao động của con người là vấn đề mà các nhà quản lý cần quan tâm.

Tiền lương (hay tiền công) là một phần sản phẩm xã hội được Nhà nước phân phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội được biểu hiện bằng tiền. Nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của người lao động về mặt kinh tế, vấn đề cơ bản là làm chủ trong việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc “phân phối theo lao động” . Thực hiện tốt chế độ tiền lương sản phẩm sẽ kết hợp được nghĩa vụ và quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhóm lao động và người lao động đối với sản phẩm mình làm ra đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch. Trong cơ chế quản lý mới hiện nay thực hiện rộng rãi hình thức tiền lương sản phẩm trong cơ sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp đi vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển.

Ngoài tiền lương (tiền công) để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành doanh nghiệp còn phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.

Trong đó, BHXH được trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức, nghỉ hưu… Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người lao động. Kinh phí công đoàn chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức của giới lao động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cùng với tiền lương (tiền công) các khoản trích lập các quỹ nói trên hợp thành khoản chi phí về lao động sống trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tổ chứ sử dụng lao động hợp lý, hạch toán đúng lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng, vai trò và ý nghĩa của của tiền lương trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia, với kiến thức chuyên ngành học tập tại nhà trường của mình, căn cứ vào tình hình lao động và tiền lương tại Công ty em đã lựa chọn đề tài về : “Kế toán lương và các khoản trích theo lương” nhằm đi sâu và tìm hiểu về công tác kế toán lương.

2.Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia để có thể có những kiến thức thực tế về công tác kế toán. So sánh giữa lý thuyết và thực tế để củng cố kiến thức, góp phần đưa ra những giải pháp cho công tác kế toán của công ty. Xem xét việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia có đúng với các quy định, chuẩn mực theo chế độ kế toán hiện hành. Từ đó đưa ra những giải pháp hạch toán kế toán nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại công ty

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.

Do điều kiện về thời gian thực tập và những điều kiện khác có hạn, nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu trong phạm vi sau:
– Nghiên cứu tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia
– Đặt trọng tâm nghiên cứu phần kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Số liệu: Lấy số liệu năm 2019
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia

4. Phương pháp nghiên cứu

  • Các số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách quan sát thực tế, tập hợp, thống kê
  • Các số liệu thứ cấp được tổng hợp thông qua chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, tham khảo các tài liệu liên quan trên internet, sách, báo, tạp chí, cục thống kê,…
  • Phương pháp thống kê: thống kê các bảng biểu, số liệu từ đó rút ra các kết luận, các xu hướng để đánh giá tình hình hoạt động của công ty.

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Môi Trường

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG LÊ GIA

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.2 Thông tin công ty
1.3 Ngành nghề kinh doanh
1.4 Sơ đồ tổ chức
1.5 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
1.6 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty
1.6.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
1.6.2 Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán
1.7 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
1.7.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
1.7.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kho
1.7.3 Niên độ kế toán

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG LÊ GIA

2.1 Lao động, tiền lương
2.1.1 Tình hình lao động tại đơn vị
2.1.2 Trình độ năng lực của người lao động
2.1.3 Nguồn hình thành quỹ tiền lương
2.1.4 Thời gian chi trả lương và hình thức trả lương
2.1.5 Cách tính lương tại công ty
2.2 Các khoản trích theo lương
2.3 Kế toán tiền lương tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia
2.3.1 Chứng từ sử dụng
2.3.3 Tài khoản sử dụng
2.3.3 Sổ sách sử dụng
2.3.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.3.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.4 Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia
2.4.1 Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.4.2 Tài khoản sử dụng
2.4.3 Sổ sách sử dụng
2.4.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.4.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Nhận xét
3.1.1 Những thành tựu đạt được
3.1.2 Những hạn chế và khó khăn của công ty
3.2.Kiến nghị
3.2.1 Về lao động
3.2.2 Phương thức trả lương
3.2.3 Hình thức trả lương
3.2.4 Điều kiện và môi trường làm việc
3.2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Kế Toán đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Môi Trường, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập tại công ty môi trường

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo