Khóa Luận: Phân Tích Tài Chính Của Công Ty Bất Động Sản An Đông

Rate this post

Đề cương khóa luận tốt nghiệp ngành Tài Chính Doanh Nghiệp: Đề Tài Khóa Luận: Phân Tích Tài Chính Của Công Ty Bất Động Sản An Đông, đề tài phân tích tình hình tài chính chắc chắn có rất nhiều bạn sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên, để hoàn thiện được một khóa luận tốt nghiệp thì mỗi một bạn sinh viên lại chọn cách làm khác nhau, và hôm nay dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp sẽ chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh, một mẫu đề cương rất hay về đề tài: Phân Tích Tình Hình Tài Chính Của Công Ty các bạn cùng tìm hiểu sau đây nhé.

Ngoài ra nếu các bạn có nhu cầu muốn được tư vấn đề tài, cũng như làm đề cương và hoàn thiện bài làm khóa luận tốt nghiệp thì liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp nhé.

====>>> Dịch Vụ Nhận Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY: ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Kho Tài Liệu Khóa Luận Tốt Nghiệp Phân Tích Tài Chính
Kho Tài Liệu Khóa Luận Tốt Nghiệp Phân Tích Tài Chính
 • 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty
 • 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Lĩnh vực hoạt động
 • 1.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty
 • 1.4. Tổ chức quản lý công ty
 • 1.4.1. Cơ cấu tổ chức
 • 1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức.
 • 1.4.3. Cơ chế quản lý tài chính của công ty.
 • 1.5. Tổ chức kế toán tại công ty
 • 1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.5.1.1 Sơ đồ tổ chức
 • 1.5.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán
 • 1.5.2  Các chính sách kế toán chủ yếu
 • 1.5.3 Hình thức kế toán áp dụng
 • 1.5.3 Đặc điểm tổ chức kế toán trong điều kiện tin học hóa
 • 1.6. Chiến lược và phương hướng phát triển của công ty trong tương lai

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 • 2.1. Những vấn đề chung về phân tích tình hình tài chính:
 • 2.1.1  Khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu và nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính
 • 2.1.1.1 Khái niệm
 • 2.1.1.2 Ý nghĩa
 • 2.1.1.3 Mục tiêu
 • 2.1.1.4 Nhiệm vụ phân tích
 • 2.1.2 Phương pháp và tài liệu phân tích
 • 2.1.2.1 Phương pháp phân tích
 • 2.1.2.2 Tài liệu phân tích
 • 2.2 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán
 • 2.2.1 Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn
 • 2.2.1.1 Đánh giá khái quát về tài sản
 • 2.2.1.2 Đánh giá khái quát về nguồn vốn
 • 2.2.2 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
 • 2.2.3 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn
 • 2.2.3.1 Phân tích tình hình tài sản
 • 2.2.3.2 Phân tích tình hình nguồn vốn
 • 2.3. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • 2.4. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 2.5. Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính.
 • 2.5.1 Phân tích tình hình thanh toán
 • 2.5.1.1 Phân tích các khoản phải thu
 • 2.5.1.2 Phân tích các khoản nợ phải trả
 • 2.5.2. Phân tích khả năng thanh toán.
 • 2.5.2.1 Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
 • 2.5.2.1.1 Phân tích vốn luân chuyển
 • 2.5.2.1.2  Hệ số khả năng thanh toán hiện hành
 • 2.5.2.1.3. Hệ số thanh toán nhanh
 • 2.5.2.1.4 Hệ số thanh toán bằng tiền (Hệ số thanh toán  tức thời)
 • 2.5.2.1.5 Kỳ thu tiền trung bình và số vòng quay các khoản phải thu
 • 2.5.2.2 Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn
 • 2.5.2.2.1. Hệ số khả năng trả lãi vay
 • 2.5.2.2.2. Tỷ số nợ trên tổng tài sản
 • 2.5.2.2.3 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
 • 2.6 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản và nguồn vốn
 • 2.6.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
 • 2.6.1.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
 • 2.6.1.1.1 Phân tích vòng quay tài sản dài hạn
 • 2.6.1.1.2 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tài sản dài hạn
 • 2.6.1.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
 • 2.6.1.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản
 • 2.6.1.3.1 Phân tích số vòng quay tổng tài sản
 • 2.6.1.3.2 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
 • 2.6.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng số vốn
 • 2.6.2.1 Tỷ lệ hoàn vốn
 • 2.6.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
 • 2.7 Phân tích đòn bẩy tài chính.
 • 2.7.1 Xác định đòn bẩy tài chính:
 • 2.7.2 Phân tích mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính với hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài về tài chính doanh nghiệp các bạn muốn tham khảo thêm nhiều đề tài khác thì tham khảo tại đây.

====>>> Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Tài Chính

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 

 • 3.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán
 • 3.1.1 Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn
 • 3.1.2 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
 • 3.1.3 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn
 • 3.1.3.1 Phân tích tình hình tài sản
 • 3.1.3.1.1 Phân tích tài sản ngắn hạn
 • 3.1.3.1.2 Phân tích tài sản dài hạn
 • 3.1.3.2 Phân tích tình hình nguồn vốn
 • 3.2 Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.3. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 3.4. Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính.
 • 3.4.1 Phân tích tình hình thanh toán
 • 3.4.1.1 Phân tích các khoản phải thu
 • 3.4.1.2 Phân tích các khoản nợ phải trả
 • 3.4.2. Phân tích khả năng thanh toán
 • 3.4.2.1 Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
 • 3.4.2.1.1 Phân tích vốn luân chuyển
 • 3.4.2.1.2  Hệ số khả năng thanh toán hiện hành
 • 3.4.2.1.3. Hệ số thanh toán nhanh:
 • 3.4.2.1.4 Hệ số thanh toán bằng tiền (Hệ số thanh toán  tức thời)
 • 3.4.2.1.5 Kỳ thu tiền trung bình và số vòng quay các khoản phải thu
 • 3.4.2.2 Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn
 • a/  Hệ số khả năng trả lãi vay
 • b/ Tỷ số nợ trên tổng tài sản
 • c/ Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
 • 3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản và nguồn vốn
 • 3.5.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
 • 3.5.1.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
 • a/ Phân tích vòng quay tài sản dài hạn
 • b/ Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tài sản dài hạn
 • 3.5.1.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
 • 3.5.1.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản
 • a/ Phân tích số vòng quay tổng tài sản
 • b/Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản
 • 3.5.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng số vốn
 • 3.5.2.1 Tỷ lệ hoàn vốn
 •  3.5.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
 • 3.6 Phân tích đòn bẩy tài chính.
 • 3.6.1 Xác định đòn bẩy tài chính
 • 3.6.2 Phân tích mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính với hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 

 • 4.1  Nhận xét chung về thực trạng tài chính của công ty
 • 4.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty

Trên đây là mẫu đề cương khóa luận tốt nghiệp: đề tài Phân Tích Tình Hình Tài Chính Của Công Ty, mà dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên. Để làm được một bài khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tốt hơn, thì các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn của trường yêu cầu, và lắng nghe giáo viên hướng dẫn thì việc điểm cao là nắm chắc trong tay. Ngoài ra, bạn nào còn gặp khó khăn, không có thời gian làm bài khóa luận tốt nghiệp thì liên hệ thực tiếp đến thuctaptotnghiep.net để được hỗ  trợ nhé. ZALO: 0934536149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo