Phân Tích Tình Hình Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Tại Công Ty TNHH Nam Việt

Chào các bạn sinh viên ngành Xuất Nhập Khẩu! 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế toán thế giới nói chung và nước ta nói riêng đang dần có xu hương phát triển mạnh, cũng vì thế mà nhu cầu xuất nhập khẩu để phát triển ngành ngoại thương. Ở bài viết này, thuctaptotnghiep.net muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên đang học ngành Kinh Tế Ngoại Thương một đề cương mẫu làm báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài: Phân Tích Tình Hình Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Của Công Ty TNHH Nam Việt, mong rằng qua bài viết này có thể giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo để làm đề cương cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. 

Đề cương mẫu làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHP KHU THIT B Y T CA CÔNG TY THNN NAM VIỆT

MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Ý nghĩa và đóng góp của nghiên cứu
 6. Kết cấu của báo cáo chuyên đề

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

1.1.      Khái quát về hoạt động nhập khẩu

 • 1.1.1.  Khái niệm về hoạt động nhập khẩu
 • 1.1.2.  Đặc điểm hoạt động nhập khẩu
 • 1.1.3.  Các hình thức nhập khẩu

1.1.3.1.           Căn cứ vào tính chất của hoạt động xuất khẩu

1.1.3.2.           Căn cứ vào mức độ tham gia của doanh nghiệp

 • 1.1.4.  Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khẩu

1.1.4.1.           Đối với nền kinh tế toàn cầu

1.1.4.2.           Đối với nền kinh tế quốc gia

1.1.4.3.           Đối với doanh nghiệp

1.2.      Các chỉ tiêu đánh giá tình hình nhập khẩu của doanh nghiệp

 • 1.2.1.  Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh nhập khẩu

1.2.1.1.           Sản lượng hàng nhập khẩu

1.2.1.2.           Giá trị hàng nhập khẩu

1.2.1.3.           Doanh thu nhập khẩu

1.2.1.4.           Lợi nhuận nhập khẩu

1.2.1.5.           Thị trường, thị phần nhập khẩu

 • 1.2.2.  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nhập khẩu

1.2.2.1.           Suất sinh lợi trên doanh thu (ROS)

1.2.2.2.           Suất sinh lợi trên tài sản (ROA)

1.2.2.3.           Suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE)

1.3.      Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình nhập khẩu của doanh nghiệp

 • 1.3.1.  Các nhân tố môi trường vĩ mô

1.3.1.1.           Môi trường kinh tế

1.3.1.2.           Môi trường chính trị, luật pháp và chính phủ

1.3.1.3.           Môi trường văn hóa, xã hội

1.3.1.4.           Môi trường khoa học công nghệ

1.3.1.5.           Môi trường tự nhiên

 • 1.3.2.  Các nhân tố môi trường vi mô

1.3.2.1.           Nhà cung cấp

1.3.2.2.           Khách hàng

1.3.2.3.           Đối thủ cạnh tranh

1.3.2.4.           Sản phẩm thay thế

1.3.2.5.           Các ngành công nghiệp phụ trợ

 • 1.3.3.  Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

1.3.3.1.           Nguồn nhân lực và năng lực quản trị

1.3.3.2.           Tiềm lực tài chính

1.3.3.3.           Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ

1.3.3.4.           Chiến lược Marketing

1.3.3.5.           Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D)

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Xem thêm:

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ CỦA CÔNG TY THNN THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT

2.1.      Tổng quan về Công ty THNN Thiết Bị Y Tế Nam Việt

 • 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
 • 2.1.2.  Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • 2.1.3.  Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp
 • 2.1.4.  Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2.1.5.  Định hướng phát triển của doanh nghiệp

2.2.      Thực trạng về hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế tại Công ty THNN Thiết Bị Y Tế Nam Việt

 • 2.2.1.  Phân tích chung về thực trạng nhập khẩu thiết bị y tế tại Công ty THNN Thiết Bị Y Tế Nam Việt
 • 2.2.2.  Phân tích thực trạng nhập khẩu thiết bị y tế tại Công ty THNN Thiết Bị Y Tế Nam Việt theo loại hình xuất khẩu
 • 2.2.3.  Phân tích thực trạng nhập khẩu thiết bị y tế tại Công ty THNN Thiết Bị Y Tế Nam Việt theo mặt hàng
 • 2.2.4.  Phân tích thực trạng nhập khẩu thiết bị y tế tại Công ty THNN Thiết Bị Y Tế Nam Việt theo thị trường
 • 2.2.5.  Đánh giá chung về thực trạng nhập khẩu thiết bị y tế tại Công ty THNN Thiết Bị Y Tế Nam Việt

2.2.5.1.           Phương pháp đánh giá

2.2.5.2.           Kết quả đánh giá

2.3.      Dự báo các nhân tố chính ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế giai đoạn 2019-2025 tại Công ty THNN Thiết Bị Y Tế Nam Việt

 • 2.3.1.  Nhân tố bên ngoài
 • 2.3.2.  Nhân tố bên trong
 • 2.3.3.  Đánh giá chung về sự ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình nhập khẩu thiết bị y tế của Công ty THNN Thiết Bị Y Tế Nam Việt giai đoạn 2019-2025

2.3.3.1.           Phương pháp đánh giá

2.3.3.2.           Kết quả đánh giá

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CƠ CẤU NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ CỦA CÔNG TY THNN THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2025

3.1. Định hướng và mục tiêu đề xuất giải pháp

 • 3.1.1.Định hướng đề xuất giải pháp
 • 3.1.2.  Mục tiêu đề xuất giải pháp

3.2.      Một số giải pháp nhằm nhằm cải thiện cơ cấu nhập khẩu thiết bị y tế của Công Ty THNN Thiết Bị Y Tế Nam Việt trong giai đoạn 2019- 2025

3.3.      Một số kiến nghị

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Cách làm báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân Tích Tình Hình Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Tại Công Ty TNHH Nam Việt

Bài viết này chia sẻ đến các bạn sinh viên học ngành Kinh Tế Ngoại Thương mẫu đề cương làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc gặp phải khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp thì liên hệ đến với Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp qua SĐT ZALO: 0973 287 149